پایان نامه درباره رگرسیون گام به گام و اثرات غیر مستقیم

دانلود پایان نامه

ضریب تشخیص تصحیح شده : 3/98%
*، ** به ترتیب معنی دار در سطح احتمال 5% و 1%.
4-5- تجزیه علیت
4-5-1- تجزیه علیت عملکرد در شرایط غیرتنش
به منظور پی بردن به رابطه علی و معلولی بین صفاتی که وارد مدل شدند و همچنین روابط مستقیم و غیر مستقیم بین صفات ، تجزیه علیت انجام شد، نتایج حاصل از تجزیه علیت برای شرایط غیر تنش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیر مستقیم برروی صفات تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه که براساس رگرسیون گام به گام وارد مدل شده بود در جدول 4-9 ارائه شده است. دهقان و همکاران (1390) در ارزیابی صفات مورد بررسی در گندم دوروم گزارش نمود که عملکرد بیولوژیک بیشترین اثر مستقیم (037/1) را بر عملکرد دانه داشت. اثر مستقیم این صفت به ترتیب 95/1 برابر اثر شاخص برداشت (53/0) و 037/1 برابر اثر مستقیم روز تا ظهور سنبله (10/0-) بود این موضوع بیانگر اهمیت نسبی تاثیر عملکرد بیولوژیک نسبت به دو صفت دیگر است. کامکار و همکاران (2004) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که جدول تجزیه واریانس و ضرایب همبستگی ساده به تنهایی نمی توانند مبنای صحیحی از تاثیر اجزای مختلف تعیین کننده عملکرد بر عملکرد دانه در سنبله باشند و ضرایب تجزیه علیت می توانند تجزیه و تحلیل قوی تری را در این زمینه ارائه دهند این موضوع در مطالعه جبه یهو و همکاران (1982) مورد تایید قرار گرفته است.
نتایج تجزیه علیت براساس وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق نشان داد که تعداد دانه در طبق با وزن هزار دانه اثر مستقیم بیشتری بر عملکرد دانه داشت . از طرفی تعداد دانه در طبق از طریق وزن هزار دانه اثر غیر مستقیم منفی بر عملکرد داشت .
جدول 4-9نتایج تجزیه علیت عملکرد دانه بر اساس وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق
صفات وزن هزار دانه تعداد دانه در طبق اثر کل
وزن هزار دانه 63/0 09/0- 51/0
تعداد دانه در طبق 12/0- 86/0 77/0
باقی مانده 13/0
4-6- تجزیه کلاستر براساس صفات اندازه گیری شده در شرایط تنش
از تجزیه کلاستر جهت دسته بندی ارقام و ژنوتیپ ها به منظور پی بردن به فاصله ژنتیکی آنها و استفاده از تنوع موجود در آنها در برنامه های اصلاح نباتات استفاده میشود . با توجه به اینکه در مدل رگرسیون گام به گام برای عملکرد دانه در شرایط تنش تنها قطر طبق وارد مدل شده بود ، تجزیه کلاستر به روش UPGMA بر روی 11ژنوتیپ آفتابگردان بر اساس کلیه صفات اندازه گیری شده در شرایط تنش خشکی انجام شد.و ژنوتیپ ها در سه گروه دسته بندی شدند نتایج حاصل از تجزیه تابع تشخیص ژنوتیپ ها را به سه گروه تقسیم کرد و تجزیه تابع تشخیص نتایج تجزیه کلاستر را 100% تایید نمود.(جدول4-10).
بر این اساس ژنوتیپ RF81-131/1*AF81-222 درگروه اول وژنوتیپ های،RF81-137/1*AF81-244 و SHF81-90 وF-hybridوRF81-74*AF80-460/2/1وRF81-65*AF80-429/2/3 و ghasem وFarrokh در گروه دوم و ژنوتیپ های Barzegar و Azargol،Hysun33 در گروه سوم قرار گرفتند (شکل4-1.) .
با توجه به نتایج تجزیه کلاستر به نظر میرسد که هیبرید F81-131/1*AF81-222 دارای ویژگی های منحصر به فردی است و متفاوت از سایر هیبریدهاست به طوری که به تنهایی در یک گروه قرار گرفته است .
شکل4-1 : دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای برای صفات وارد شده در مدل رگرسیون گام به گام در شرایط تنش

مطلب مرتبط :   رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی از دیدگاه روانشناختی

جدول4-10: تجزیه تابع تشخیص براساس صفات وارد شده در مدل رگرسیون گام به گام در شرایط تنش
درصد گروه های حاصل از تجزیه خوشه ای گروه های پیش بینی شده
1 2 3 کل
1 2 6 0 6
2 3 0 3 3
3
1 0 1
100% 1 2 100 0 100
2 3 0 100 100
3