پایان نامه درباره استفاده از تلویزیون و تولیدکنندگان

دانلود پایان نامه

البته لازم است در اینجا متذکر شویم یکی از ایرادهای عمده‌ای که به[43] وارد است، دسترسی به همین فهرست متوسط انرژی مصرفی و پیک انرژی مصرفی در هر فاز کاری است؛ معمولا تولیدکنندگان دستگاه‌های خانگی این اطلاعات را به طور دقیق در اختیار گروه‌های تحقیقاتی قرار نمی‌دهند و طی جستجوهایی که ما برای انجام این پژوهش انجام دادیم خیلی از این اطلاعات موجود نیست.
مدلسازی انرژی مصرفی دستگاه‌ها
در [43]برای یک برنامه با L فاز کاری، پیش‌بینی در دسترس برای دستگاه‌‌ها اساسا شامل سه بردار L داده‌ای است، به طور عمومی L امین عنصر نمایش دهنده طول مدت عملیات اون فاز، متوسط و پیک انرژی‌های مصرفی است. این داده‌ها به درستی برای بدست آوردن مدلی از برنامه دستگاه‌های خانگی هوشمند که شامل دو سری زمانی از انرژی‌ها در زیر هستند، بکار گرفته شده‌اند که در زیر بیان شده‌اند:
توالی زمانی برای متوسط انرژی مصرفی، که می‌تواند برای ارزیابی هزینه‌های مربوط به اجرای برنامه مشخص استفاده شود، آنها را می‌توان با:
نمایش داد و بیان کننده زمان نمونه برداری است و نشان دهنده زمان کل اجرای برنامه است؛
توالی زمانی برای پیک انرژی مصرفی، برای چک کردن اضافه بار غیر مطلوب بکار می‌رود و آنها را با نمایش داده‌اند.
از طرف دیگر، بارهای CLs می‌توانند در کار کنترلی، زمانی که محدودیت آستانه انرژی مصرفی از مقدار خروجی برنامه‌ریزی تجاوز می‌کند با پیشنهاد امکان خاموش شدن دستگاه، شرکت کنند.
علاوه بر این، دستگاه‌های MLs و DLs می‌توانند به طور غیر مستقیم در مساله برنامه‌ریزی شرکت کنند. آنها برآوردی مناسبی از جمع انرژی مصرفی خود در طور روز ارائه می‌دهند. در حقیقت این بارها اغلب مدت زمان ثابتی برایشان تعریف نشده و بر اساس عادات و نیازهای مصرف‌کننده در زندگی واقعی استفاده می‌شوند، برای مثال مخاطب می‌تواند درباره نحوه استفاده از تلویزیون،‌ تلفن،‌ دستگاههای صوتی تصویری و روشنایی فکر کند که معمولا چه قدر در طول روز استفاده می‌شود. داده‌های آماری در دسترس در مورد مصرف انها ترجیحا به دو دسته داده مربوط به روزهای کاری و روزهای تعطیل تقسیم‌بندی می‌شوند، و این اجازه را می‌دهند تا داده‌های تجمعی از مصرف آنها را تولید کنند. این عبارت نمایش دهنده میزان جمع مصرف انرژی اندازه گیری شده در بازه زمانی در h امین روز است که از تفاوت بین کل انرژی مصرفی اندازه گیری شده توسط اندازه‌گیرهای هوشمند و دستگاه‌های هوشمند بدست آمده است. سپس دسته ای از مقادیر ، شامل H روز گذشته، می‌توانند برای استخراج اطلاعات مربوطه در مورد رفتار مصرف‌کننده در استفاده از دستگاه‌های CLs، MLs و DLs بکار روند. به عنوان مثال برآوردگرهای ارزش مورد انتظار ( E(p[k]) ) و واریانس ، برای توسط عبارت‌های زیر بدست می‌آید.

مطلب مرتبط :   مدیریت ارتباط با مشتری و بانکداری الکترونیکی

این معادلات برای ساخت سری زمانی زیر به کار می‌روند:

در این معادله پارامتر تنظیم است و باید به درستی انتخاب شود. تفسیری باید به عبارت (2-14) اضافه شود: اگر در k امین لحظه زمانی، احتمالی که حاصل جمع مصرف دستگاههای CLs،MLs و DLs بزرگتر از باشد با عبارت زیر بیان می‌شود:

که در این رابطه تابع چگالی احتمال از است و بدرستی با شروع از دسته داده‌های تخمین زده می‌شود. فقط به عنوان مثال، تقریبا با در نظر گرفتن به عنوان یک تابع چگالی احتمال گوسی، این احتمال تقریبا 16 درصد برای است. مدل ارائه شده در (2-16) نقش اساسی در مدیریت اضافه‌بار بازی میکند. اگر نشانگر آستانه انرژی مصرفی که توسط قرارداد انرژی معرفی شده، مسأله برنامه‌ریزی به عنوان محدودیت انرژی مصرفی در نظر گرفته می‌شود آستانه انرژی مصرفی مجازی بوسیله دنباله زیر داده می‌شود:

انتخاب چنین مدلی اجازه می‌دهد که اذعان کنیم احتمال وقوع اضافه‌بار در باز زمانی پس از اعمال برنامه‌ریزی توسط کنترلر خانه هوشمند از بیشتر نمی‌شود.
فرمول‌بندی مسأله کنترلر هوشمند خانگی
در این بخش سعی کردیم آنچه که نیاز است شامل؛ منطق کارکرد سیستم کنترلر خانگی و فرمول‌های ریاضی مربوط به آن در پژوهش مورد بررسی را بیاوریم. اول بسیار مفید است تا شرح دهیم روشی را که مصرف‌کنندگان با دستگاه‌های هوشمند خانگی برخورد دارند.
تعامل بین مصرف‌کننده و دستگاه‌های هوشمند خانگی
امروزه مصرف‌کننده دستگاه را آماده می‌کند و درخواست برنامه‌ای را برای آن مطرح می‌کند و دستگاه فورا شروع به کار می‌کند. در پژوهش مورد مطالعه یک کنش و واکنش پیچیده‌تر را بین مصرف‌کننده و دستگاه در نظر گرفته شده است: بعد از آماده شدن دستگاه برا شروع عملیات، مصرف‌کننده یک برنامه را درخواست می‌دهد، با مشخص کردن ترجیحات مصرف‌کننده در قالب اولین زمان ممکن برای شروع به کار و آخرین زمان قابل‌پذیرش برای اتمام کار؛ دستگاه این اطلاعات را با پیش‌بینی انرژی مصرفی و ترجیحات مصرف‌کننده به SHC میدهد و سپس SHC‌ برای بهترین زمان شروع عملیات دستگاه تصمیم‌گیری می‌کند و دستگاه را با این اطلاعات آگاه می‌سازد، در این وضعیت دستگاه در حالت انتظارمی‌ماند تا شروع به کار نماید. این اثرِ متقابل در شکل (2-3) خلاصه شده است.
تعامل بین مصرف‌کننده و دستگاه