پایان نامه برنامه آموزش مهارتهای زندگی و آموزش مهارت های زندگی

دانلود پایان نامه

3- تولید و ساخت ابزارهای سرگرمی برای نوجوانان نظیر فیلم، بازیهای رایانه ای، کتاب و … که منطبق و پرورش دهنده اصول آموزش مهارتهای زندگی باشند.
4-برنامه ریزان آموزش و پرورش، آموزش مهارت های زندگی را به عنوان یک درس اجباری به تمامی دانش آموزان ارایه نمایند.


5-اجرای کارگاه های آموزش مهارت های زندگی برای والدین و دانش آموزان جهت آشنایی با ضرورت و اهمیت موضوع.
6-مناسب سازی کیفیت مطالب جهت دانش آموزان پسر با توجه به نتایج تاثیر کمتر این آموزش ها بر جنس مذکر.
7- و در نهایت ضرورت تبادل اطلاعات و تجربه و ایجاد اتاق فکر برای مسئولین، مدیران، مربیان و حتی والدین.
منابع و مآخذ
-آقا زاده، محرم مقدمات مهارتهای مطالعه و پژوهش ، چاپ اول ، تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، 1379.
-انصاری مجید، بزه‌کاری زنان، پایان‌نامه، دانشکده روان‌شناسی، دانشکده علامه طباطبایی، 1370.
-بررسی آسیب‌های اجتماعی زنان، دهه 80ـ70، زهرا مهدی، تهران، روابط عمومی شورای فرهنگی، اجتماعی زنان، چاپ اول 1382.
-حسینی، سید ابوالقاسم ،‌اصول بهداشت روانی ،‌چاپ دوم ، مشهد : انتشارات دانشگاه مشهد ،‌1363.
-جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، 1372.
-جرم‌شناسی نظری، ریموند گسن، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، 1384.
-جامعه‌شناسی مواد مخدر، هووارد ابادینسکی، ترجمه مهرعلی زکریایی، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر، چاپ اول، اسفند 1382.
-سیف ،‌علی اکبر ،‌روان شناسی پرورشی ، چاپ هفتم . تهران : انتشارات آگاه ، 1371
-شعاری نژاد ، علی اکبر فعالیت های اجتماعی و گروهی ،‌چاپ دوم . تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت،‌1380
-شیلینگ ، لوئیس ، نظریه های مشاوره ، ترجمه سیده خدیجه آرین ،‌ تهران انتشارات اطلاعات، 1372
-طارمیان فرهاد و دیگران ، مهارتهای زندگی ،‌چاپ سوم ، تهران : مؤسسه فرهنگی منادی تربیت ، 1379 .
-معین، محمد، فرهنگ فارسی یک جلدی، انتشارات سرایش، چاپ هفتم ،تهران 1384.
-نظریه یادگیری پرخاشگری: باندورا، وندالیسم، دکتر محسن تبریزی.1386.
-وندالیسم، دکتر علیرضا محسنی تبریزی، انتشارات آن، چاپ اول، 1383.
-رامشت ،مریم ؛ فرشاد ، سیامک.. بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشجویان. دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان1383.
-سازمان جهانی بهداشت( ترجمه ربابه نوری قاسم‌آبادی و پروانه محمدخانی). برنامه آموزش مهارتهای زندگی. تهران، 1379.