پایان نامه با کلید واژگان
حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، شرط بر معاهدات

پایان نامه با کلید واژگان حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، شرط بر معاهدات

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

توجه به اوضاع و احوال است و از دید من این بینش امروز هم باید مد نظر قرار گیرد، زیرا ممکن است به عنوان انسان از سرشت و طبیعت مشترکی که سرچشمه کرامت ماست برخوردار باشیم، اما انسان بودن ما، به عنوان یک اصل مشترک، در محیط های اجتماعی و تکنولوژیک گوناگون شکل گرفته است و از همین رو شناخت و برداشت ما از حقوقمان با یکدیگر تفاوت دارد312 “.
البته باید دو نکته را مدنظر قرار داد:
1- تنوع فرهنگی مورد بحث در این گروه، ” یک تنوع فرهنگی طبیعی و عقلایی است که مبتنی بر واقعیت ناشی از ویژگی ها و تفاوت های تاریخی، مذهبی، سنتی، ملی و منطقه ای است. یعنی یک کثرت گرایی فرهنگی در قلمرو حقوق بشر مورد توجه است و نه یک نسبیت و تنوع فرهنگی شدید و مطلق که امکان وجود کمترین عامل مشترک و جهانی در فرهنگ بشر را نفی می کند، که چنین تنوعی حاصلش چیزی جز خشونت ها و تنفرهای قومی، سیاسی و مذهبی نمی تواند باشد313″. آیزایا برلین در همین خصوص بیان می دارد: ” مفهوم حقوق بشر بر این اعتقاد درست استوار است که مواهبی وجود دارد مانند آزادی، عدالت، جست و جوی خوشبختی، صداقت، عشق که به سود همه انسان ها است نه فقط به نفع اعضای این یا آن ملیت، مذهب، حرفه یا شخصیت… به نظر من هر فرهنگی که تاکنون وجود داشته این حقوق، یا حداقلی از آن را پذیرفته است314 “.
2- باید توجه داشت که اصل عدم تبعیض یک اصل بنیادین حقوق بین الملل است. بنابراین اصل، شخص در مقابل تعرض به حقوق بشر حفظ می شود و از آنجایی که تنوع فرهنگی یکی از حقوق بنیادین بشر است، نتیجه می گیریم که شخص در مقابل تعرض به تنوع فرهنگی نیز حفظ می شود315.
خلاصه کلام آنکه، از دیدگاه این دانشمندان، حقوق بشر، حقوقی جهان شمول هستند و از آنجا که تنوع فرهنگی نیز یکی از حقوق بشر است، بنابراین، آن نیز حقی جهان شمول است و نباید به نام تنوع فرهنگی منکر جهان شمولی حقوق بشر شد.

نتیجه گیری :
بحث میان جهان شمولی حقوق بشر و ارتباط آن با تنوع فرهنگی از مباحث چالش برانگیز میباشد که متاسفانه جامعه بین المللی تا کنون از پاسخ دهی به این مباحث عاجز مانده است اما به نظر میرسد با بررسی های اسناد جهانی در خصوص حقوق بشر و با توجه به ویژگیهای آن بتوان گفت که حقوق بشر در مبنا و منشاء وجودی جهان شمول است اما در اعمال و اجرا مبتنی بر واقعیاتی بیرون از سرشت آن و شاید هم مربوط به اقتضائات زندگی اجتماعی است که نهایتا از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت میباشد. تعریفهای هنجار های حقوق بشر با توجه به سیستمهای حقوقی ممکن است متفاوت باشد که این موضوع نیز با گفتگو های بین فرهنگی همراه با احترام متقابل میان آنها می تواند به ارتقاء فرهنگ و تحمل و احترام به تنوع فرهنگی کمک نماید. اما با این حال در سرشت جهان شمولی حقوق بشر تردیدی وجود ندارد. به واقع، در عصر حاکمیت بشریت و ارزشهای آن تنوع فرهنگی یک ضروریت برای حیات یک جامعه بین المللی است، چون که حقوق بشر ناشی از ارزشها مختص یک تمدن خاص در یک برهه مشخصی از تاریخ نیست بلکه به مثابه آرمانی جهانی است ناشی از پدیده موجود در عمق وجود انسانها است، یعنی کرامت و اگاهی از تعلق مشترک برادرانه و منسجم به نوع انسان. باید توجه داشت که بردباری وسیله ای برای تبادل اندیشه ها و گفتگوی میان ملت ها است. جان استوارت میل در این مقوله می گوید: “بردباری نیروی محافظی است که نظم و آرمش عمومی را تضمین می کند و شرط مقدماتی برای هرگونه فعالیت فکری است ” بردباری در واقع قدرت مهار کردن احساسات و عواطف یا تحمل شجاعانه رنج و مشقت ها است. بردباری یا تحمل رنج و مشقت به قول امانوئل لونیا به معنای منفعل بودن نیست که منجر به خوار شدن انسان از طریق لطمه به آزادی او باشد بلکه رابطه است اخلاقی که انسان با هم نوع خود به عنوان انسان برقرار می کند. در جامعه جهانی اصل و محور بر ویژگی جهان شمولی حقوق بشر بنا نهاده شده است. این در حالی است که در واقعیت جهان امروز، شاهد وجود فرهنگ های مختلف با مبانی و ارزشهای خاص خود هستیم که این تنوع فرهنگی به عنوان ” میراث مشترک بشریت ” قرار گرفته است. از آنجا که حقوق بشر یک مجموعه غیر قابل تفکیک و به هم پیوسته ای است لذا نفی یکی از این حقوق، و در این مورد نفی حق داشتن تفاوت فرهنگی به هر دلیلی می تواند منجر به نقض دیگر حقوق اساسی بشر گردد. از طرفی انسان محوری مبنایی برای هم زیستی نظام های مختلف فر هنگی است و زیر بنای الزام دولت ها به رعایت تنوع فرهنگی در جامعه بین المللی است. به همین دلیل شاید بتوان از بررسی اسناد جهانی و اکثر اسناد منطقه ای به این نتیجه رسید که ویژگی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان یک اصل و قاعده مورد شناسایی قرار گرفته است و از طرفی تنوع فرهنگی صرفا تا حدی قابل حمایت و اعمال میباشد که منکر این اصل نگردد زیرا انکار حقوق بشر بنام نسبیت یا تنوع فرهنگی خود به گونه ای تبعیض است و حاصلی جزء خشونت های قومی – مذهبی نخواهد داشت. در تایید این سخن بند 5 اعلامیه وین اظهار می دارد: ” در حالیکه اهمیت ویژگیهای ملی و منطقه ای و پیشینه های گوناگون تاریخی – فرهنگی و مذهبی باید مطمع نظر قرار گیرد، دولت ها وظیفه دارند قطع نظر از نظامهای سیاسی – اقتصادی – فرهنگی خود کلیه حقوق بشر و آزادی های اساسی را گسترش داده و از آن حمایت کنند “.

فهرست منابع
منابع فارسی
1- آرا و نظریات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، مترجم دکتر محمد رضا ضیائی بیگدلی و همکاران، جلد اول، انتشارات دانشگاه علامه طباط
بائی، چاپ اول، 1387
2- اسپیل، هکتور گروس، جهانشمولی حقوق بشر و تنوع فرهنگی، مترجم دکتر ابراهیم بیگ زاده، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، پاییز و زمستان 1382
3- اسلامی ندوشن، محمد علی، ذکر مناقب حقوق بشر درجهان سوّم، انتشارات آرمان، یزد، 1372
4- البرزی ورکی، مسعود، حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه، مجله حقوق اساسی، سال چهارم، شماره هشتم، تابستان 1386
5- براون لی، یان، نظری اجمالی بر حقوق معاهدات، مترجم احمد قطینه، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شماره 5، سال 1365
6- بیگ زاده، ابراهیم، تاملی بر تنوع فرهنگی در حقوق بین الملل، سالنامه ایرانی حقوق بین الملل و تطبیقی،شماره 1، 1384
7- پارسا، علیرضا، رویا رویی جهان گرایی و نسبیت گرایی فرهنگی : چالش پایدار حقوق بشر، نشریه اطلاعات سیاسی – اقتصادی، سال پانزدهم، شماره 166- 165، خرداد و تیر 1380
8- پطروس غالی، پطروس، تکاپوی ” جهان شمولی “: تأملاتی بر حقوق بشر، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 22-21، زمستان 1376 تا تابستان 1377
9- جلالی، محمود، نقش دیوان بین المللی دادگستری در توسعه حقوق بشر، مجله اندیشه های حقوقی، سال اوّل، شماره سوّم، بهار و تابستان 1382
10- حبیبی مجنده، محمد، مبانی فلسفی حقوق بشر، نشریه نامه مفید، شماره 22، تابستان 1379
11- دفتر حقوقی و امور مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست، حقوق محیط زیست ( نظریه ها و رویه ها)، انتشارات خرسندی، 1388
12- ذاکریان، مهدی، فرایند یکپارچگی نسل های حقوق بشر، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، مهر و آبان 1379، شماره 158- 157
13- ذوالعین، پرویز، مبانی حقوق بین الملل عمومی، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، چاپ ششم، 1388
14- راهکارهای حقوق بشر اتحادیه اروپا، مترجم حمید مرعشی، اداره انتشارات رسمی جوامع اروپایی، لوکزامبورگ، 2005
15- رجول، کاترین، حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر، مترجم توکل حبیبزاده، مجله حقوقی خدمات حقوقی بین المللی، شماره 32، سال 1384
16- رحمت الهی،حسین، جهانی شدن و تأثیر آن بر هویت های قومی و ملی، مجله اندیشه های حقوقی، سال سوّم، شماره 8، بهار و تابستان 1384