پایان نامه با کلید واژه های
شهرستان کرمان، ارزش افزوده، سابقه خدمت

پایان نامه با کلید واژه های شهرستان کرمان، ارزش افزوده، سابقه خدمت

دسامبر 29, 2018 0 By mitra1--javid

بر اساس درصدی از ارزش افزوده (خرید-فروش) کالاهای تولید شده و یا خدمات ارایه شده اخذ می‌گردد.

مقدمه
تحقیق به عنوان یک فرآیند پژوهشی یک فعالیت منظم است که در درست ترین شکل خود واجد دو شرط است (دلاور،1381). روش تحقیق، توضیح و توجیه روش تحقیقی محقق می باشد که آن را برای مطالعه و تحقیق ویژه و با توجه به انواع مختلف روش های تحقیقی و با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهشی، مناسب دانسته است.تعیین روش تحقیقی به صورت مرحله به مرحله ،تکرار و یا ادامه تحقیق در همان زمینه یا زمینه دیگر را برای محققی دیگر را برای تحقیقی دیگر امکان پذیر می سازد (نادری و سیف نراقی،1368).
لذا دراین فصل در مورد طرح تحقیق به تفصیل توضیح داده شده است. نخست توضیحاتی درمورد روش تحقیق و نوع تحقیق ،ابزار مورد استفاده در تحقیق داده شده است. و همچنین در مورد حجم نمونه ها و نحوه انتخاب آنها و روشهای جمع آوری داده ها و روشهای آماری که در تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته اند توضیح داده شده است.

3- 1- روش تحقیق
تحقیق موجود یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است، مطالعه توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایند های جاری، آثار مشهود و یاروند های در حال گسترش توجه دارد و توجه آن به زمان حال است، هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد توجه قرار می دهد. نکته مهم در روش تحقیق همبستگی نیز آن است که این تحقیق هرگز رابطه علت و معلولی را تبیین نمی کند؛ بلکه صرفاً یک رابطه راتوصیف می کند(بست،1389). بنابراین در این تحقیق با توجه به هدف تحقیق که بررسی همبستگی بین جرایم مالیاتی وجلوگیری از فرار مالیاتی است، روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.
3-2- فرایند تحقیق
هر تحقیقی فرایندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مسئله پاسخی نظری پیدا کند. هرچه مسئله تحقیق ویژگی های بهتری داشته باشد فرایند تحقیق از انسجام و دقت بیشتری برخوردار خواهد بود (خاکی، 1384: 157). برای سازماندهی عملیات این پژوهش گام های متعددی طی شده که در نمودار 3 – 1 نشان داده شده است.

نمودار 3-1: گامهای فرایند تحقیق
3- 3- جامعه آماری تحقیق
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره ی صفت (صفت ها) متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد (سرمد و همکاران، 1388). جامعه آماری در این تحقیق شامل کارمندان اداره کل امور مالیاتی شهرستان کرمان به تعداد 320 نفر در سال 1392می باشد .

3- 4- حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه آماری طبق جدول مورگان175نفر بود و روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شد،بدین صورت محقق بصورت تصادفی175پرسشنامه کامل رادر بین کارکنان توزیع وگردآوری کرد.
3-5- ابزار جمع آوری داده ها
انتخاب ابزارهای جمع آوری اطلاعات، به هدف و روش تحقیق بستگی دارد؛ لذا برای جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها، از یک پرسشنامه مربوطه به متغیرها استفاده شده است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق می باشد. پرسشنامه مجموعه ای سوال است که پاسخ دهندگان با ملاحظه آنها، پاسخ لازم را ارائه می نمایند و داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهند (سرمد و بازرگان، 1386). در این تحقیق جهت گرد آوری اطلاعات از دو پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.
3-5-1- پرسشنامه جرایم مالیاتی
جهت سنجش جرایم مالیاتی از یک پرسشنامه 20 سوالی با مقیاس لیکرت 5 گزینه ( کاملاً مخالفم، مخالفم، تا حدی موافقم، موافقم و کاملاً موافقم) استفاده شده است نمره دهی این پرسشنامه از 1 تا 5 بوده است و دارای 5 مولفه عدم ثبت نام، عدم صدور صورت حساب، عدم تسلیم اظهارنامه، عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک و تأخیر در پرداخت بوده است روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر 5 تن از اساتید دانشگاه و متخصصین آن حوزه در اداره مالیات 86/0بدست آمدو پایایی آن به روش آلفای کرونباخ779/0 بدست آمد.
جدول 3-1 نمره گذاری مولفه های پرسشنامه جرایم مالیاتی
مولفه ها
شماره سوال ها
مقیاس نمرات

کاملا” موافقم
موافقم
تا حدی موافقم
مخالفم
کاملا” مخالفم
عدم ثبت نام
1 تا 4
20-8/16
8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4
عدم صدور صورتحساب
5 تا 8
20-8/16
8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4
عدم تسلیم اظهارنامه
9 تا 12
20-8/16
8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4
عدم ارائه دفاتر واسناد و مدارک
13 تا 16
20-8/16
8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4
تأخیر در پرداخت
17 تا 20
20-8/16
8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4

3-5-2- پرسشنامه جلوگیری از فرار مالیاتی
جهت سنجش جلوگیری از فرار مالیاتی از یک پرسشنامه 12 سوالی با مقیاس لیکرت 5 گزینه ( کاملاً مخالفم، مخالفم، تا حدی موافقم، موافقم و کاملاً موافقم) استفاده شده است نمره دهی این پرسشنامه از 1 تا 5 بوده است و داری 3 مولفه خودداری افراد مشمول از نام نویسی، اعلام میزان فروش کمتر از واقعی و اعلان ادعاهای اغراق آمیز در مورد استرداد بوده است روایی این پرسشنامه با استفاده از نظر 5 تن از اساتید دانشگاه و متخصصین آن حوزه در اداره مالیات 87/0 بدس
ت و آمد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 701/0 بدست آمد.
جدول 3-2- نمره گذاری مولفه های پرسشنامه جرایم مالیاتی
مولفه ها
شماره سوال ها
مقیاس نمرات

کاملاً موافقم
موافقم
تا حدی موافقم
مخالفم
کاملاً مخالفم
خودداری افراد مشمول از نام نویسی

1 تا 4
20-8/16

8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4
اعلام میزان فروش کمتر از واقعی
5 تا 8
20-8/16

8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4
اعلان ادعاهای اغراق آمیز در مورد استرداد
9 تا 12
20-8/16

8/16-6/13
6/13-4/10
4/10-2/7
2/7-4

3-6- شیوه جمع آوری داده ها
برای جمع‌آوری اطلاعات محقق پس از هماهنگی با اداره مالیات و کسب اجازه از مراجع مربوطه، پرسشنامه‌های مزبور را به طور همزمان و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در اختیار کارمندان قرار داده و پس از تکمیل، تعداد 175 پرسشنامه جمع‌آوری گردید.

3-7- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار spss ویراست 20 صورت گرفته است و با توجه به مقیاسهای اندازه گیری وداده های موجود، برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی و استنباطی زیر استفاده خواهد شد.درتجزیه وتحلیل داده ها به روش توصیفی در این پژوهش برای مشخصات فردی و دموگرافیک از جداول فراوانی(فراوانی،درصدفراوانی،فراوانی تجمعی)ونمودارهای ستونی،میانگین،انحراف معیار، میانه،دامنه نمرات و..استفاده شده است و برای بررسی فرضیات پژوهش ازضریب همبستگی پیرسون واسپیرمن ورگرسیون استفاده شده است.
خلاصه فصل سوم
در این فصل به طور کلی به روش مورد بررسی پرداخته شده است که بعد از معرفی جامعه آماری مورد نظر، روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفته است و اینکه از چه روشی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری بالغ بر 320 نفر بوده که نمونه ای به حجم 175 نفر از آن بدست آمد. 2 پرسشنامه حاوی پرسشنامه 20 سوالی جرایم مالیاتی و پرسشنامه 12 سوالی جلوگیری از فرار مالیاتی بین آزمودنی ها توزیع گردید.

4-1- توصیف شاخصهای دموگرافیک (بررسی ویژگیهای عمومی)
4-1-1: توزیع فراوانی جنسیتی کارکنان
باتوجه به تجزیه وتحلیل داده‌ها ازبین کارکنان مورد بررسی 113 نفر (6/64 درصد) مردو 62 نفر(4/35 درصد) زن هستند (جدول ونمودار 4-1).
جدول 4-1: توزیع فراوانی وفراوانی درصد جنسیتی کارکنان
درصدفراوانی
فراوانی
وضعیت جنسیت
6/64
113
مرد
پاسخگو
4/35
62
زن

0/100
175
کل

نمودار 4-1:درصدفراوانی جنسیتی کارکنان
4-1-2: وضعیت میزان تحصیلات کارکنان
همانگونه که درجدول مشاهده می کنید،ازبین کارکنان مورد بررسی 3 نفر (7/1 درصد) دیپلم ، 20 نفر (4/11 درصد) فوق دیپلم، 108 نفر (7/61 درصد) لیسانس و 44 نفر (1/25 درصد) فوق لیسانس و بالاتر می باشند. (جدول ونمودار 4-2).

جدول 4-2: توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات کارکنان
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
میزان تحصیلات
7/1
7/1
3
دیپلم
پاسخگو
1/13
4/11
20
فوق دیپلم

9/74
7/61
108
لیسانس

0/100
1/25
44
فوق لیسانس و بالاتر


100
175
کل

4-2- درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات کارکنان
4-1-3: وضعیت سابقه خدمت کارکنان