پایان نامه با موضوع مقیاس اندازه گیری و معیارهای خروج

دانلود پایان نامه

بروز فلبیت سطحی در گروه پماد کلوبتازول کمتر از گروه کنترل است.
بروز فلبیت سطحی در گروه پماد نیتروگلیسیرین کمتر از گروه کنترل است.
بروز فلبیت سطحی در گروه پماد کلوبتازول بیشتر از گروه پماد نیتروگلیسیرین است.
3-2.تعریف واژه ها:
3-2-1.تعریف نظری واژه ها:
نیتروگلیسیرین: از ترکیبات نیترات با اثر بر تونوسیته عضلات صاف عروق سبب گشادی ورید ها و شرائین می شود[73].
کلوبتازول: از دسته دارویی کورتیکواستروئیدهای موضعی با اثر ضد التهابی قوی می باشد[74].
فلبیت: به التهاب ایجاد شده در رگ در اثرتحریک شیمایی, مکانیکی و باکتریال گفته می شود[70].
آنژیوکت: ابزار هایی هستند که برای درمان وریدی از عروق محیطی بکار می روند[72].
بیمار: فردی که سلامتی اش مختل شده و برای کسب سلامتی نیاز به کمک افراد کارشناس دارد[8].
3-2-2. تعریف عملی واژه‌ها:
نیتروگلیسیرین:در این تحقیق پماد نیتروگلیسیرین (شرکت داروسازی کادیلا – هند) بود که به میزان 5/1 سانتی متر (حدود 2 گرم ) از پماد مورد نظر در قسمت دیستال آنژیوکت در وسعت2×4 سانتی متر مالیده شد.
کلوبتازول:در این تحقیق پماد کلوبتازول (شرکت داروسازی عماد – ایران) بود که به میزان 5/1 سانتی متر (حدود 2 گرم ) از پماد مورد نظر در قسمت دیستال آنژیوکت در وسعت2×4 سانتی متر مالیده شد.
فلبیت: در این تحقیق شامل مقیاس اندازه گیری فلبیت از صفر تا چهار بود.
فلبیت درجه صفر: هیچ گونه علائم بالینی.
فلبیت درجه 1: وجود یکی از علائم درد یا قرمزی.
فلبیت درجه 2: وجود درد ، قرمزی یا ادم در محل، مشخص نبودن حدود رگ، طنابی نبودن ورید در لمس.
فلبیت درجه 3: وجود درد، قرمزی یا ادم در محل، مشخص بودن حدود رگ، طنابی نبودن ورید در لمس.
فلبیت درجه 4: وجود درد و اریتم یا ادم محل، مشخص بودن حدود رگ و طنابی بودن ورید در لمس.
آنژیوکت: در این تحقیق شامل آنژیوکت صورتی شماره20 ساخت کارخانه هاریانا کشور هند بود.
بیمار:در این تحقیق شامل کلیه بیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان اراک که شرایط ورود به مطالعه را دارا بودند.
3-3. معیارهای پذیرش و خروج نمونه:
3-3-1. معیارهای پذیرش نمونه:
سن18سال به بالا، دارای اندام فوقانی سالم، نیاز به 72 ساعت کاتتر وریدی، عدم وجود فلبیت در محل قبل از جایگذاری آنژیوکت، عدم حساسیت به دارو، عدم دریافت داروهای صدمه زننده به جدار عروق(دیازپام ، میدازولام، آمیودارون، آمپول ویتامین ث، داروهای شیمی درمانی )، در بخش جراحی مردان بستری باشد، عدم مصرف داروهای ضد انعقاد، استفاده از الکل به عنوان ضدعفونی کننده قبل از کاربرد کاتتر، همچنین بیمار سابقه بیماری های عروقی، سیستمیک، دیابت، بیماری پوستی، بیماری های عفونی حاد ومزمن، آنمی شدید، گلوکوم، هیپوتانسیون(فشار سیستول کمتر از100 میلیمتر جیوه) نداشته باشد. نوع کاتتر آنژیوکت باشد و به هپارین لاک متصل نباشد.
3-3-2.معیارهای خروج نمونه:
ترخیص زود هنگام از بیمارستان، ابتلا به عفونت حاد، عدم همکاری کامل با پژوهشگران، پارگی یا خارج شدن آنژیوکت قبل از 72 ساعت.