پایان نامه با موضوع مقیاس اندازه گیری و اطلاعات دموگرافیک

دانلود پایان نامه

3-4متدولوژی وروش اجرا:
جامعه‌ی مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه:
این مطالعه، کار آزمایی بالینی یک سو کور است که از کلیه بیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولیعصر(عج) شهرستان اراک که شرایط ورود به مطالعه را داشته باشند نمونه گیری انجام شد.
روش نمونه‌گیری:
کل بیماران بستری در بخش جراحی مردان بیمارستان ولیعصر (عج) شهر اراک به شرط دارا بودن معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند.به بیماران پیرآمون پژوهش توضیحات لازم داده شد و از کلیه بیماران رضایت نامه آگاهانه کتبی دریافت گردید. سپس کل بیماران بصورت تخصیص تصادفی(Random Allocation) ساده با استفاده از سه گوی نامگذاری شده به (الف, ب وج ) از داخل کیسه توسط خود بیمار برداشته شد و با توجه به گوی برداشته شده, بیمار در همان گروه قرار می گرفت لذا با این روش بیماران به سه گروه الف “پماد کلوبتازول(مداخله)” ، گروه ب” پماد نیتروگلیسیرین(مداخله)” ،گروه ج” روتین(روش معمول)” تقسیم شدند.
حجم نمونه:
با در نظر گرفتن آلفا 05/0 ، و 80%=Powerو اندازه اثر حداکثر(Effect Size) برابر با 45/0=EF، و استفاده از نموگرام آلتمن، تعداد حجم نمونه در هر گروه 48 نفر محاسبه گردید، که جمعا” تعداد بیماران در سه گروه مورد مطالعه برابر با 144 نفربود.
روش اجرا (روش تحقیق و جمع‌آوری اطلاعات):
ابزار جمع آوری اطلاعات شامل سه بخش: اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به درمان وریدی و چک لیست مربوط به وجود علائم و شدت فلبیت بود. اطلاعات دموگرافیک شامل: سن و نوع بیماری بود. اطلاعات مربوط به درمان وریدی شامل : محل کانولاسیون، نوع سرم دریافتی، مقدار سرم 24 ساعته و داروهای دریافتی بود. بیماران از نظر نوع بیماری، نوع سرم دریافتی ، مقدار سرم 24 ساعته و داروهای دریافتی درسه گروه یکسان شدند. چک لیست وجود علائم فلبیت شامل: مقیاس اندازه گیری دیداری فلبیت بود.این مقیاس توسط جکسون1 در سال 1998 ارائه شد[79] و در سال 2006 در انجمن پرستاری تزریقات وریدی2 به عنوان معیار بررسی فلبیت ارائه شد[80]، از این مقیاس در مقالات متعدد استفاده شده وروایی و پایایی آن تایید شده است[41و77].
مقیاس دیداری فلبیت به صورت زیر می باشد :
فلبیت درجه صفر: هیچ گونه علائم بالینی.
فلبیت درجه 1: وجود یکی از علائم درد یا قرمزی.
فلبیت درجه 2: وجود درد ، قرمزی یا ادم در محل، مشخص نبودن حدود رگ، طنابی نبودن ورید در لمس.
فلبیت درجه 3: وجود درد، قرمزی یا ادم در محل، مشخص بودن حدود رگ، طنابی نبودن ورید در لمس.
فلبیت درجه 4: وجود درد و اریتم یا ادم محل، مشخص بودن حدود رگ و طنابی بودن ورید در لمس.
1.Jackson 2. Infusion Nursing Standards of Practice
رگ گیری و پانسمان در تمام بیماران توسط کمک پژوهشگر اول با رعایت اصول ذکر شده در کتب مرجع( شستن دست های قبل از شروع به کار و پوشیدن دستکش یکبار مصرف، انتخاب محل مناسب، انتخاب ورید مناسب ، کوتاه کردن موهای ناحیه تزریق با قیچی، ضد عفونی کردن ناحیه حداقل به مدت 30 ثانیه با الکل70%) با آنژیوکت صورتی شماره20 ساخت کارخانه هاریانا کشور هند به طور یکسان انجام شد. در صورتی که برای گرفتن رگ بیش از دو بار اقدام شود محل جدید برای رگ گیری انتخاب شد. به بیماران در نگهداری از محل رگ گیری آموزش داده شد. بیماران بر طبق گروهی که در آن قرار داشتند، پس از انجام رگ گیری به میزان 5/1 سانتی متر (حدود 2 گرم ) از پماد مورد نظر در قسمت دیستال آنژیوکت در وسعت2×4 سانتی متر مالیده و با گاز استریل همراه با چسب ضد حساسیت پوشیده شد. به علت اینکه در بعضی تحقیقات تعویض ست سرم را در بروز فلبیت موثر دانسته اند، در این پژوهش در دو گروه ست سرم هر 48 ساعت به طور یکسان تعویض شد. حداکثر زمان نگه داری آنژیوکت72 ساعت در سه گروه بود.
جهت اندازه گیری بروز و شدت فلبیت براساس مقیاس جکسون ، بیماران در فاصله زمانی 24 ،48 و72 ساعت بعد از رگ گیری مورد ارزیابی قرار گرفتند و توسط پژوهشگر دوم که مسئول بررسی فلبیت بود، ناحیه کانولاسیون از نظر شدت فلبیت بررسی شد و مجددآ توسط پژوهشگر اول پانسمان صورت گرفت. برای تشخیص درجه شدت فلبیت از روش مشاهده، معاینه و مصاحبه استفاده شد و اطلاعات در چک لیست مربوط به جمع آوری اطلاعات ثبت گردید. در این روش به 3 بار پانسمان در اولین ساعت جایگذاری ، 24 و 48 ساعت بعد از جایگذاری آنژیوکت نیاز بود. همچنین داروهای موضعی براساس نوع گروه بیمار برای 3 مرتبه، در اولین ساعت جایگذاری ، 24 و 48، ساعت بعد از جایگذاری آنژیوکت مورد استفاده قرار گرفت.
به منظور یک سوکورسازی پژوهش بر روی پماد ها روکش مشابه کشیده شد تا بیماران و همکاران قادر به شناسایی پماد ها نباشند. دو نفر کمک پژوهشگر همزمان، فرد اول کانولاسیون و پانسمان را برعهده گرفت و فرد دوم بررسی از نظر شدت فلبیت را انجام داد تا یک سوکورسازی پژوهش رعایت گردد.
3-5.نحوه‌ی تجزیه و تحلیل اطلاعات/ روش‌های آماری مورد استفاده :
ابتدا با استفاده آمار توصیفی و جداول و نمودارها کلیه داده های توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و سپس با استفاده از آمار استنباطی و آزمونهای آماری مجذور کای و آزمون دقیق فیشر، نتایج حاصل از مطالعه تجزیه و تحلیل شدند.
3-6.محدودیتها و متغیرهای قابل کنترل:
عدم همکاری بیماران در حین انجام پژوهش که با حذف نمونه از پژوهش رفع گردید، مصرف داروهای متفاوت در حین بستری که با یکسان سازی رفع گردید، شرایط محیطی بخش ها که با نمونه گیری در یک بخش (بخش جراحی مردان) رفع گردید.
.
1-3-6.محدودیت ها و متغیر های غیر قابل کنترل :
تفاوت های فردی در نوع و میزان مقاومت افراد نسبت به عوارض ناشی از تزریق وریدی، تحرک بیمار و محرک های محیطی بخش بود.