پایان نامه با موضوع قابلیت اطمینان و سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

شکل 1-1- افزایش ظرفیت توربینهای بادی نصب شده در جهان …………………………………………………… 5
شکل 1-2 : 10 کشور دارای مزارع بادی با ظرفیت بالا …………………………………………………………………… 7
شکل 2-1- سطوح سلسله مراتبی به منظور مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت …………………………… 15
شکل 2-2- مدل سلامت سیستم قدرت ……………………………………………………………………………………… 16
شکل 2-3- مدل مارکوف دوحالته …………………………………………………………………………………………….. 17
شکل 2-4 حالتهای زمانی مختلف برای یک واحد تولید انرژی الکتریکی ………………………………………18
شکل 2-5- ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم قدرت در سطح اول ………………………………………………………19
شکل 2-6- نحوه محاسبه شاخص میزان متوسط بار قطع شده …………………………………………………………20
شکل 2-7- نحوه محاسبه میزان انرژی تغذیه نشده ………………………………………………………………………..21
شکل 3-1- اجزای نیروگاه بادی سرعت ثابت ………………………………………………………………………………..24
شکل 3-2- اجزای تشکیل دهنده سیستم سرعت متغیر محدود ……………………………………………………….25
شکل 3-3- اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با مبدل الکترونیک قدرت جزئی ……………….26
شکل 3-4- اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با درایو مستقیم مجهز به ژنراتور سنکرون با تحریک الکتریکی ……………………………………………………………………………………………………………………..27
شکل 3-5- اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با درایو مستقیم مجهز به ژنراتور سنکرون با مغناطیس دائم ………………………………………………………………………………………………………………………….28
شکل3-6- اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با جعبه دنده یک مرحلهای و مبدل الکترونیک قدرت کامل …………………………………………………………………………………………………………………………….29
شکل3-7- اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با جعبه دنده چند مرحلهای و مبدل الکترونیک قدرت کامل مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم ……………………………………………………………………..30
شکل 3-8- اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با جعبه دنده چند مرحلهای و مبدل الکترونیک قدرت کامل، مجهز به ژنراتور القایی قفس سنجابی ………………………………………………………………………..31
شکل3-9- اجزای تشکیل دهنده تکنولوژی سرعت متغیر با مبدل الکترونیک قدرت جزئی مجهز به ژنراتور القایی دو سو تغذیه شونده بدون جاروبک……………………………………………………………………………………..31
شکل 3-10- منحنی توان توربین بادی ……………………………………………………………………………………….32
شکل 3-11- اجزای تشکیل دهنده توربین بادی V90…………………………………………………………………..33
شکل 3-12- اجزای تشکیل دهنده واحدهای بادی مبتنی بر تکنولوژی ژنراتورهای دو سو تغذیه شده ….34
شکل 3-13- مدل قابلیت اطمینان واحد بادی بر اساس خرابی اجزای تشکیل دهنده……………………………38