پایان نامه با موضوع قابلیت اطمینان و بهترین روش

دانلود پایان نامه

3 25 0.0499890 13 10.4 0.0000092
4 24 0.0000611 14 8 0.0618450
5 22.5 0.0010020 15 7.2 0.0012390
6 21 0.0000003 16 6.4 0.0000112
7 20 0.0000090 17 3 0.0838050
8 19 0.0549880 18 2.7 0.0016790
9 17.1 0.0011020 19 2.4 0.0000151
10 15.2 0.0000099 20 0 0.3469000
مدل بدست آمده در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم تست RBTS زمانی که مزرعه بادی به آن اضافه شده باشد استفاده شده است. در این حالت مقدار انرژی متوسط تأمین نشده به ازای پیک بار 185 مگاوات 2114/55 بدست آورده شده است که نشان میدهد نسبت به حالتی که از مدل اولیه مزرعه بادی با تعداد حالتهای زیاد استفاده شده است تنها 04/0 درصد خطا وجود دارد. لذا از بین تمامی روشهای خوشهبندی گفته شده این روش بهترین روش میباشد. البته این روش دارای حجم محاسباتی بیشتر بوده و میتوان گفت کاملترین روش است؛ چرا که سایر روشهای خوشهبندی زیرمجموعه این روش میباشند. به عنوان نمونه روش خوشهبندی سخت با در نظر گرفتن عدد تعلق صفر و یا یک حالت خاصی از روش خوشهبندی فازی میباشد. در ادامه مدل بدست آمده از روش الگوریتم خوشهبندی فازی به عنوان مناسبترین مدل در ارزیابی کفایت سیستم قدرت مورد استفاده قرار میگیرد.

5-5-2- نتایج شبیهسازی بر اساس مدل مناسب قابلیت اطمینان مزرعه بادی
به منظور استفاده از مدل ارائه شده، در ادامه مطالعه قابلیت اطمینان سیستمهای تست RBTS و IEEERTS صورت گرفته و شاخصهای قابلیت اطمینان محاسبه میشوند.
5-5-2-1- مطالعه قابلیت اطمینان سیستم RBTS
در این بخش مطالعه قابلیت اطمینان سیستم تست RBTS با حضور مزرعه بادی مدل شده در بخش قبل صورت میگیرد. به منظور انجام مقایسه بین واحدهای متعارف و مزرعه بادی در مطالعات قابلیت اطمینان سه حالت به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
حالت اول: سیستم تست RBTS بدون اضافه نمودن واحد جدید
حالت دوم: یک مزرعه بادی 30 مگاواتی به صورت بخش قبل به سیستم RBTS اضافه شود.
حالت سوم: به سیستم تست RBTS یک واحد متعارف30 مگاواتی با نرخ خروج اضطراری
02/0 اضافه شود.
در جدول 5-22و 5-23 شاخصهای مقدار متوسط بار قطع شده و متوسط انرژی تأمین نشده بر حسب پیک بار به ازای هر سه حالت بیان شده در فوق آورده شده است. همانگونه که مشخص است با افزایش پیک بار شاخصهای مقدار متوسط بار قطع شده و انرژی تأمین نشده افزایش یافته و قابلیت اطمینان سیستم کاهش مییابد. همچنین از این دو جدول و نمودار انرژی تأمین نشده بر حسب پیک بار که در شکل 5-5 نشان داده شده است، نتیجه میشود که واحدهای بادی با ظرفیت برابر واحدهای متعارف تأثیر کمتری در بهبود قابلیت اطمینان دارد. این امر به دلیل عدم قطعیت موجود در سرعت باد میباشد که سبب میشود توان خروجی واحد بادی در بیشتر اوقات کمتر از 30 مگاوات باشد. در ستون آخر جدول 5-23 مقدار ظرفیت واحد متعارف معادل با واحد بادی که شاخص انرژی تأمین نشدهای برابر با واحد بادی دارد آورده شده است. بر اساس این مقادیر ارزش ظرفیتی مربوط به واحدهای بادی بر حسب واحدهای متعارف بیان شده است. به عنوان نمونه در پیک بار 185 مگاوات یک واحد بادی 30 مگاواتی معادل با یک واحد متعارف با ظرفیت 42/8 مگاوات میباشد و مقدار انرژی تأمین نشده سیستم برای هر دو حالت برابر با 21/55 مگاوات ساعت در سال میباشد.
جدول 5-22- شاخص مقدار متوسط بار قطع شده بر حسب ساعت در سال
Peak load (MW) Case1 Case2 Case3
170 3.57 1.69 0.143