پایان نامه با موضوع علف های هرز و صنایع غذایی

دانلود پایان نامه

برای سهولت در عملیات وجین، فاصله بین ردیف های کاشت را 75-70 سانتیمتر می گیرند؛ ولی اگر علف های هرز قبل از کاشت کنترل شوند، فاصله 50 سانتیمتر عملکرد بیشتری تولید خواهد نمود؛ البته این موضوع به شرط وجود رطوبت کافی است. در روی ردیف های کاشت، به ازاء هر متر طول 20 تا 40 بذر کشت می شود؛ اگر تراکم گیاه بیشتر باشد فاصله غلاف های پایین در ساقه از سطح زمین افزایش خواهد یافت.
بطور کلی واکنش سویا نسبت به ابیاری خیلی کمتر از پنبه و ذرت است. سویا در طول دوره اصلی رشد رویشی خود حساسیت کمتری در مقایسه با دوره گل دهی و میوه دهی نسبت به خشکی دارد و در دوره تمایز سلولی گل و گل دهی بسیار حساس به خشکی می باشد. کمبود رطوبت برای مدت 3 تا 4 هفته پس از دوره تمایز سلولی گل باعث کاهش رشد شده و ریزش گلها و غنچه ها را در بر دارد. زمان آبیاری در طول دوره گل دهی نیز بر عملکرد مرثر است. رطوبت زیاد در شروع دوره تشکیل غلاف ها ممکن است باعث کاهش راندمان بهره برداری از قند در گیاه شود. در این مرحله، تشکیل غلاف ها بر رشد رویشی غالب است و اگر به نحوی رشد گیاه تحریک شود، قند به مصرف رشد رویشی می رسد و غلاف ها به دانه نمی روند. در شرایطی که تنش متعادلی اعمال شود، رشد رویشی به تأخیر می افتد ولی فتوسنتز ادامه پیدا می کند و لذا قند برای تشکیل غلاف تهیه می شود. خشکی در طول دوره پر شدن غلاف ها باعث کاهش عملکرد می شود. البته اگرآبیاری یک ماه قبل از برداشت قطع شود، بر عملکرد اثر سوء زیادی خواهد داشت.


سویا به آبیاری نامنظم و بیش از اندازه نیز حساس است و اگر پس از یک دوره تنش شدید، یکباره رطوبت برای آن تأمین شود، باعث ریزش غلاف ها می شود و حتی اگر پس از تشکیل غنچه ها برای یک وره کوتاه، رطوبت زیاد در اختیار گیاه قرار داده شود، عملکرد کاهش خواهد یافت.
آماده‌سازى زمین براى سویا
سویا گیاهى تابستانه است که با توجه به‌نوع رقم و شرایط اقلیمى منطقه از نیمه‌بهار تا اوایل تابستان کشت مى‌شود. چنانچه به‌عنوان کشت دوم در نظر گرفته شود شخم اولیه بلافاصله پس از برداشت محصول زده مى‌شود و اگر کشت اول باشد تخم اولیه ابتداى پائیز و شخم ثانویه و تسطیح قبل از کاشت انجام مى‌شود.
هدف نهائى و اساسى از آماده‌سازى زمین براى کشت عبارت از تهیه یک بستر مناسب براى استقرار و رشد بذر است. یک بستر مطلوب عبارت است از خاک نرم و مسطح که ماشین‌آلات بتوانند بذر را در یک عمق مناسب و به‌طور یک‌دست کشت کنند و تماس بین بذر و خاک برقرار شود. از انجام عملیات اضافى باید پرهیز نمود، زیرا ممکن است باعث فرسایش و تخریب خاک شود. بعد از شخم نیز باید از حداقل عملیات استفاده کرد تا از فشردگى زیاد خاک جلوگیرى شود.
زمان کاشت سویا
حداقل حرارت خاک براى جوانه‌زدن و سبز شدن سویا حدود ۱۵ درجه سانتى‌گراد و دماى مطلوب آن حدود ۳۰ درجه سانتى‌گراد است. اما غیر از درجه حرارت، عوامل دیگرى در تعیین تاریخ کاشت مؤثر هستند که عبارتند از: نوع رقم، زمان برداشت کشت قبلى (اگر به‌عنوان محصول دوم کشت شود)، شرایط اقلیمى منطقه و فتوپریود. به‌طور کلى بهترین تاریخ کشت سویا براى هر منطقه و ارقام مورد نظر باید با انجام آزمایشات مشخص گردد. زمان تقریبى کاشت این گیاه به‌عنوان محصول مستقل بهاره در نواحى معتدل تا سرد کشور از نیمه اردیبهشت تا اواسط خرداد است. چنانچه به‌عنوان کشت دوم در نظر گرفته شود، بسته به‌ زمان برداشت محصول قبلى از اواسط اردیبهشت تا اواسط تیرماه به کشت آن اقدام مى‌گردد. تأخیر در کشت و یا کشت دیرهنگام، باعث کاهش رشد رویشى بوته مى‌شود. که براى جبران آن، فواصل بین ردیف را نزدیک به‌هم در نظر مى‌گیرند.
انتخاب رقم براى سویا
با توجه به وضعیت آب و هوائى منطقه و طول فصل زراعى و نیز عرض جغرافیائى ناحیه نسبت به انتخاب رقم اقدام مى‌گردد. همانطور که گفته شد ارقام سویا در ۱۴ گروه رسیدگى طبقه‌بندى مى‌شوند و از زودرس‌ترین (گرون ۰۰) تا دیررس‌ترین(گروه ۱۴) را شامل مى‌گردند. از طرفى زودرس‌ترین ارقام روز کوتاه‌ترین آنها هم مى‌باشد و دیررس‌ترین آنها، روز بلندترین رقم هست. پس با توجه به‌عرض جغرافیائى و وضعیت منطقه از لحاظ فتوپریود مى‌توان رقم مناسب را انتخاب نمود.
در کشور ما معمولاً ارقام زودرس در نواحى آذربایجان و سردسیر کشت مى‌شوند. ارقام متوسط رس در نواحى شمالی، مرکزى و خراسان و ارقام دیررس در نواحى گرمسیرى همچون خوزستان کشت مى‌گردند.
روش کاشت سویا
مناسب‌ترین عمق کاشت ۵-۳ سانتى‌متر و فاصله ردیف‌ها ۸۰-۴۰ سانتى‌متر مى‌باشد. هر چه رقم زودرس‌تر باشد. تراکم زیادتر مطلوب خواهد بود. در صورتیکه خاک مورد کشت، سبک باشد و مشکل سله‌بندى وجود نداشته باشد، مى‌توان سویا را به‌صورت کرتى با فاصله ردیف ۴۰ سانتى‌متر کاشت.
قبل از کاشت مى‌بایست بذور سویا را آغشته به باکترى تثبیت‌کننده ازت کرد. این عمل به‌چند طریق صورت مى‌گیرد.
– پودر باکتری: مرسوم‌ترین روش بوده و شامل مواد آلى و باکترى است که بذر سویا با این پودر قبل از کاشت آغشته مى‌گردد.
– فرمول مایع: این فرمول شامل مایعى است که باکترى‌ها در آن معلق بوده و هم‌زمان با کشت بذر به داخل خاک ریخته مى‌شود.
– فرمول گرانول : این فرمول، همراه با حشره‌کش در زمان کاشت به داخل خاک افزوده مى‌شود.
– بذور آغشته شده: این فرمول تنها شامل رایزوبیوم بوده که قبل از کاشت، بذور را به آن آغشته نموده و سپس اقدام به کشت مى‌نمایند.
عملیات کشت در روش کرتى با بذر کار غلات و در ورش ردیفى با ردیف کار ذرت یا ردیف کار چغندرقند انجام مى‌گیرد. به‌طور کلى میزان بذر مصرفى و تراکم کاشت بسته به نوع رقم، شرایط اقلیمى و هدف تولید از ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار بوته در هکتار (۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار متفاوت است)
اهمیت غذایی و صنعتی سویا
سویا مهم‌ترین گیاه خانواده بقولا‌ت در توسعه تمدن‌های چین، کره و ژاپن بوده است. در ابتدا سویا برای تولید روغن کشت شد. از گیاه سویا می‌توان به عنوان مرتع، علوفه خشک، کود سبز یا علوفه تازه استفاده کرد. دانه‌های سویا ارزش غذایی زیادی دارند و در صنایع غذایی زیادی از آن استفاده می‌شود. از بخش‌های مختلف دانه، از روغن آن در ساخت محصول صنعتی بهره‌برداری می‌شود که کنجاله سویا نیز در تغذیه دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. بعضی از مهم‌ترین موارد مصرف سویا در جدول شماره آمده است.
جدول 2-1 مهم‌ترین موارد مصرف سویا در صنعت، غذای انسان و تغذیه دام
صنایع
غذای انسان
تغذیه دام