پایان نامه با موضوع روش کتابخانه ای و روشهای آماری

دانلود پایان نامه

3-1-3 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات در روش کتابخانه ای به صورت فیش برداری، جدول و کروکی و… بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای بوده و در روش میدانی ازمصاحبه و تهیه عکس و غیره استفاده شده است.
3-1-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش پس از جمع آوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای و اسنادی به سازماندهی و طبقه بندی آنها پرداخته و تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق روشهای آماری و روش های تجربی و مشاهدات میدانی استفاده خواهد شد. دراین پایان نامه آمار اقلیمی مناطق رضوانشهر تهیه شده و درگام بعدی آمار اقلیمی با توجه به نیازها و خواسته های اقلیمی سویا و سایر پارامترهای اقلیمی موجود تطبیق داده و محدوده های مطلوب اقلیمی شناسائی شده است. دراین تحقیق درمرحله اول اطلاعات مربوط به نیازها و گرایشهای سویا تهیه و تدوین شده ودرمرحله دوم اطلاعات با توجه به نیازهای اکولوژیکی این گونه درمناطقی که به لحاظ نیاز اقلیمی با این گونه مطابقت داشته شناسائی شده است.
روش دمارتن اصلاح شده :
طبقه بندی اقلیمی به روش دمارتن اصلاح شده بر اساس مقدار متوسط بارش سالانه (میلی متر) و متوسط دمای سالانه (سانتی گراد) و بر مبنای ضریب خشکی IA استوار است. رابطه تجربی دمارتن به شرح زیر می‎باشد.
IA= ضریب خشکی
P= متوسط بارندگی سالانه به میلی متر
T= متوسط درجه حرارت سالانه به سانتی گراد
این ضریب قادر به تفکیک شش گروه اقلیمی از خشک تا بسیار مرطوب است.
سیستم طبقه بندی آمبرژه
تقسیم بندی آمبرژه چکیده بررسی‏های مکتب مون پلیه در زمینه طبقه بندیهای بیوکلیماتیک در مناطقی از جهان است که رژیم بارندگی آنها شبیه مناطق متأثر از رژیم رطوبتی مدیترانه ای است و بیشتر پوشش نباتی طبیعی مناطق را زیر نظر دارد. این تقسیم بندی بر یک کلیماگرام تجربی منعکس شده است. این کلیماگرام یا اقلیم نما از دو محور متعامد تشکیل شده است. روی محور افقی مقدار درجه حرارت بر حسب سانتی گراد و بر روی محور عمودی مقدار Q منتقل می شود. ضریب Q به نام ضریب آمبرژه یا ضریب بارندگی است که بصورت زیر برای تعیین پوشش نباتی ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
Q= ضریب آمبرژه یا ضریب بارندگی
p = میانگین بارندگی سالانه به میلی متر
M = میانگین حداکثر درجه حرارت در گرمترین ماه سال ( کلوین)
m = میانگین حداقل درجه حرارت در سردترین ماه‏سال (کلوین)می‏باشد(علیزاده و دیگران، 1374).
منحنی آمبروترمیک :
در این روش تغییرات ماهانه توسط درجه حرارت و بارندگی در یک دستگاه محور مختصات قائم ترسیم به طوری که محور افقی به ماههای سال , محور عمودی سمت چپ به درجه حرارت ماهانهT به سانتی‏گراد و محور عمودی سمت راست به بارندگی ماهانه (P) اختصاص داده می‏شود. درجه‏بندی محورهای عمودی به نحوی است که عدد مربوط به تقسیمات بارندگی برحسب میلی متر دو برابر عدد مربوط به درجه حرارت برحسب سانتی گراد در نظر گرفته می‏شود. البته به شرط آن که تقسیم بندی دو محور به لحاظ مقیاس مساوی و در مقابل هم قرار گرفته باشند (علیزاده و دیگران، 1374)
مواد(داده های تحقیق)
جهت مطالعه شرایط اقلیمی منطقه مورد مطالعه و شناخت ویژگیهای آب و هوایی حاکم بر آن در مرحله نخست با توجه به منابع موجود سیستمهای سینوپتیک و عوامل اقلیمی موثر در آب و هوای منطقه بررسی و سپس با استفاده از آمار ایستگاه پیلمبرا به ارائه ویژگیهای اقلیمی و تغییرات عناصر آب و هوایی منطقه پرداخته شده است و برای برخی عناصر نظیر باد از ایستگاههای رشت و بندر انزلی کمک گرفته شده است.
جدول 3-1 میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا سانتی گراد
ماه
مهر
آبان
آذر