دانلود پایان نامه

1.Intima 2.Media 3.Homeostasis
4.W.B. Canen 5. ClaudeBernard
محفظه مایعات بدن :همه مایعات بدن از آب که مواد مختلفی در آن حل شده ساخته شده اند [7]. مایعات کل بدن، عموما” در دو محفظه توزیع می شوند . 1- مایع خارج سلولی (ECF ) 1 2- مایع داخل سلولی (ICF)2 مایع خارج سلولی به دو قسمت مایع میان بافتی و پلاسمای خون تقسیم می شود. در یک فرد بالغ با وزن 70 کیلوگرم، آب کل بدن، حدود 60 درصد وزن بدن یا 42 لیتر می باشد. این درصد بسته به سن، جنس، و میزان چاقی می تواند تغییر نماید[69]. کل حجم آب بدن در این دو فضای بزرگ داخل سلولی و خارج سلولی توزیع گردیده است.ترکیبات مایع موجود در دو فضای اصلی از نظر فرمول شیمیایی یکسان می باشد. اگر چه اعمال جداگانه ای انجام می دهند اما دائما با یکدیگر در تبادل هستند.
مایع داخل سلولی : مایع داخل سلولی (ICF) مایعی است که درون سلول های بدن قرار دارد و حدودا” 3/2(دو سوم) مایعات بدن را تشکیل می دهد از آنجا که مقدار کل مایعات بدن، تقریبا 60 درصد وزن بدن است، مایع داخل سلولی (ICF) در حدود 40 درصد آن را شامل می شود(60) .
مایع خارج سلولی : مایع خارج سلولی (ECF)، مایعی است که در فضای خارج سلول جریان دارد و تقریبا 3/1(یک سوم) کل مایعات بدن، حدود 20 درصد کل وزن را شکل می دهد. مایع خارج سلولی سرشار از اکسیژن و دی اکسید کربن برای تبادل مواد مغذی و زائد، همچنین شامل گلوکز برای تامین و مصرف انرژی و اسید آمینه و اسید های چرب همچنین حاوی مقادیر زیادی الکترولیت (سدیم، کلسیم، کلر و بیکربنات) است. مایع خارج سلولی دائما در گردش خون سیستمی در حال حرکت می باشد و با مایعات میان بافتی در حال تماس است.
فضای ECF به سه فضای کوچکتر تقسیم می شود :1- فضای داخل عروقی 2- فضای بینابینی 3- فضای بین سلولی
فضای داخل عروقی ( IVF)3: مایع درون رگ های خونی، پلاسما نیز نامیده می شود. پلاسما، بخش مایع خون و حاوی سرم (قسمت آبکی خون پس از انعقاد) پروتئین و فرآورده های شیمیایی است.
فضای بینابینی4: مایع بینابینی محلولی است که در فضاهای کوچک و فواصل بین ساختمان های بدن، سلول ها و بافت ها وجود دارد. لنف در فضای های بافتی بدن تشکیل می شود. این مایع بینابینی است که در عروق لنفاوی جریان دارد. ترکیب لنف در نواحی مختلف بدن متفاوت می باشد. سموم و مواد خارجی، مانند باکتری، توسط سیستم لنفاوی تصفیه می شوند.
1.Extracellular fluid 2.Intracellularfluid
3.Intravascularspace 4.Interstitialspace
فضای بین سلولی (TSF): محصولی است که در طول فرایند فعالیت های سلول تشکیل می شود و حاوی مایعات اختصاصی است که کمترین مقدار مایع خارج سلولی را تشکیل داده و شامل موکوس، مایعات چشم، عرق، ترشحات مجرای تناسلی ادراری و مایع مغزی و نخاعی است[7].
2-1-2. ترکیبات مایعات بدن :
آب بخش اصلی همه مایعات بدن است داخل این مایعات ترکیبات معدنی و آلی فراوانی وجود دارد. دو گروه اصلی ذرات حل شده در مایعات بدن وجود دارند که شامل الکترولیت ها و غیر الکترولیت ها می باشند که درک روش حرکت و تفاوت های میان آنها و روش مصرف آنها برای پرستار قابل اهمیت است[69].
الکترولیت ها1: تقریبا 95 درصد مولکول های ذرات حل شده بدن را الکترولیت ها تشکیل میدهند و نوعی مواد شیمیایی می باشند. الکترولیت ها بعلت تجزیه به اجزای باردار، آنها را بر حسب میلی اکی والان در لیتر (mEq/L) شرح می دهند در بعضی اوقات الکترولیت ها بر حسب میلی گرم در دسی لیتر (mg/dL) نیز اندازه گیری می شوند[7و70]. الکترولیت ها برای توزیع و حرکت آب و حفظ تعادل اسید و باز در بدن بسیار مهم می باشند. در فضای داخل سلولی مقدار زیادی پتاسیم، منیزیم، فسفر و مقدار کمی سدیم، کلر و بی کربنات وجود دارد و بر عکس در فضای خارج سلولی سدیم، کلر و یون بی کربنات زیاد می باشد [69].
غیر الکترولیت ها :غیر الکترولیت ها ذرات حل شده ای می باشند که بار الکتریکی ندارد و هنگامی .که در مایع توزیع می شوند به قطعات ریزتر تجزیه نمی شوند از ذرات حل شده غیر قابل تجزیه می توان به اوره، کراتینین و بیلی روبین را نام برد.
انتقال مایع والکترولیت ها
مواد غذایی از طریق مایع خارج سلولی به تمام سلولهای بدن رسانده می شود در ادامه مواد دفعی را از سلولها دریافت میکند.این تبادلات باعث تعادل در مایع خارج سلولی و داخل سلولی (هموستاز ) می گردد که برای ادامه حیات ضروری می باشد مهمترین راههای انتقال مواد به فضای داخل وخارج سلول شامل اسمز، انتشار، انتقال فعال و فیلتراسیون می باشد[47].
1.Electrolytes
تعادل مایعات
میزان تناسب جذب و دفع در افراد بزرگسال در محدوده 1500تا2500 میلی لیتر در 24 ساعت شبانه روز است. قریب به اتفاق افراد بطور متوسط جذب و دفع 2500 میلی لیتر در روز است. میزان جذب هر فرد در طول 24 ساعت باید برابر میزان مایعات دفعی او باشد [69]. یک قانون کل در افراد بزرگ سالم وجود دارد که دفع ادرار افراد به طور طبیعی باید نزدیک به مصرف مایعات باشد. آب دریافتی از طریق مسیر گوارشی و اکسیداسیون، در حال تعادل با آب از دست رفته از طریق مدفوع، پوست، و فرایند تنفس باشد [6]. پرستار باید جهت رعایت ایمنی مایع درمانی و تسریع در وضعیت هموستاز در بیمار از اصول حفظ، نگهداری و جایگزینی مایعات آگاه باشد. اگر چه تجویز انفوزیون توسط پزشک صورت می گیرد ولی پرستار نیز بایستی از اصول کاربرد مربوط به مایعات و الکترولیت ها، اسمولاریتی و اسمولالیتی اگاهی داشته و آن را به صورت صحیح اجرا نماید [69].
اسمولالیتی1 و اسمولاریتی2
اسمولالیتی بصورت کشش یا فشار اسموتیک ناشی از همه ذرات موجود در یک واحد آب ( بر حسب میلی اسمول در هر کیلوگرم ) تعریف می شود. اسمولاریتی، ناشی از همه ذرات در یک واحد محلول(بر حسب میلی اسمول در لیتر)محلول است [69]. در موارد بالینی از اصطلاح اسمولالیتی بیشتر استفاده می شود. اسمولالیتی سرم عمدتاً غلظت سدیم را منعکس می کند. می توان چنین نتیجه گرفت که مهمترین عامل تعیین کننده آب بدن (بطور غیر مستقیم ) مقدار سدیم بدن(خصوصاً غلظت سدیم پلاسما ) است. اگر چه گلوکز، نیتروژن و اوره خون (BUN) هم در تعیین اسمولالیته سرم نقش مهمی را ایفا میکنند[69و70]. اسمولالیتی پلاسما در شرایط عادی mosm/L300-280 می باشد که یک محلول ایزوتونیک محسوب می شود[70].
2-1-3.انواع محلول های تزریقی بر اساس اسمولالیتی (غلظت)
1. مایعات ایزوتونیک 3
2. مایعات هیپوتونیک4
3. مایعات هیپرتونیک5