پایان نامه با موضوع دانه های روغنی و شرایط محیطی

دانلود پایان نامه

درجه حرارت:
محصول ذرت به حدود 24 درجه سانتی گراد و درجه حرارت در شب بالای 15 درجه سانتی گراد (مارتین و لئونارد، 1967) نیاز دارد. به دست آوردن یا پرورش دادن ذرت در مناطقی که متوسط درجه حرارت فصل تابستان پایین تر از 19 درجه سانتی گراد است امکان پذیر نیست یا در نقاطی که درجه حرارت شب های تابستان آن پایین تر از 21 درجه سانتی باشد هر چند دمای بالا در شب نیز محصول را کاهش می دهد (چانک، 1981) در یک تحقیق کنترل شده با دمای 29 درجه سانتی گراد محصول 40 درصد در مقایسه با دمای 18 درجه سانتی گراد در شب کاهش را نشان می دهد. بذر ذرت می تواند در حرارت 7 درجه سانتی‎گراد نیز به عمل آید و دمای 1- درجه سانتی گراد و مشکلات زیادی را برای این گیاه به وجود می‎آورد و دمای 2- تا 3- درجه سانتی گراد برای چند روز سبب خراب شدن مرحله شیری شدن محصول می شود. درجه حرارت بالا نیز برای این محصول مضر است. اگر دمای بالای 35 درجه سانتی گراد در طول ساعات ظهر برای چند روز به وقوع بپیوندد با کاهش محصول همراه می باشد.


رطوبت:
سویا با اقلیم مرطوب سازگار شده است و همچنین نیاز به آب زیادی نیز دارد و در طول دوره رشد نیاز به 75 میلی متر باران دارد و از نظر آب گیاهی است اقتصادی، به طوری که محصولی است که مقاومت زیادی در مقابل کم آبی دارد. در طول دوره جوانه زدن تا مرحله خوشه بستن با رطوبت کم سازگار است، متوسط مصرف نیاز به آب ذرت بین 41 تا 64 میلی متر تخمین زده شده است. (نیلدوریحپن، 1981)
در بررسی پارامتر های اقلیمی شهرستان رضوانشهر در رابطه با محصول سویا نتایج زیر بدست آمده با توجه به اینکه این محصول با اقلیم مرطوب سازگاری پیدا کرده است و درجه حرارت این شهرستان در فصل تابستان پایینتر از 19 درجه سانتی گراد نیست و درجه حرارت روز و شب برای این گیاه فراهم است. لذا هیچ محدودیتی از نظر دمایی برای محصول مشاهده نمی شود.
از نظر رطوبت و میزان نیاز آب این محصول نیز شرایط فراهم می باشد. چون این محصول در طول رشد نیاز به 75 درصد میلی متر باران دارد که متوسط نیاز آب ذرت بین 41 تا 46 میلی متر می باشد و از سوی دیگر این محصول مقاومت زیادی در مقابل کم آبی دارد و می شود گفت یک محصول اقتصادی است. در نتیجه با بررسی کم صورت گرفته شرایط محیطی و اقلیمی برای پرورش این محصول در شهرستان رضوانشهر فراهم است.
محاسبه درجه- روز مورد نیاز گیاه سویا:
تغییرات متوالی از یک مرحله فنولوژیک به مرحله بعدبوسیله پدیده ها یی مثل شکفتن غنچه، گل دادن، میوه دادن و یاتشکیل دانه وغیره مشخص شده است. درمیان عوامل اقلیمی(کلیماتولوژی)رژیم حرارتی قویترین اثررابرای نموگیاه، ازجمله برروی طول دوره رویشیVegetation Cycle) ) ومراحل مختلف آن دارد. بررسیهایی که درطی چندده سال اخیردرقسمتهای مختلف جهان انجام شده است، نشان داده که برای مطالعه توسعه گیاه وپیش بینی مراحل فنولوژیک گیاهان بومی وکاشته شده، بایدبه همبستگی این مراحل وعامل حرارتی توجه خاصی مبذول گردد.
برطبق اصل ثبات حرارت، زمانی یک گیاه به مرحله ا ی ازنمو میرسدکه مقدارمشخصی حرارت گرفته باشدبدون توجه به مدت زمان موردنیازبرای رسیدن به آن مرحله. درهرمرحله متوالی رشدیک مقدارگرمای معینی که معمولابصورت واحدحرارت یا درجه – روز بیان شده لازمست. بدین منظورازضرائب حرارتی که بصورت مجموع درجه حرارت ها بیان شده اندبرا ی نشان دادن مقدارحرارت لازم برا ی گذراندن مراحل وفواصل بین مراحل فنولوژ یک، استفاده شده است.
روشهای جمعبندی درجه حرارت:
برای جمع بند ی درجه حرارت یک روش اصلی وجودداردکه عبارتندازمجموع مؤثر
– سیستم مؤثر :جمعبندی درجه حرارتها ی مثبت یعنی بیشترازآستانه که ا ین آستانه عبارتست ازنقطه صفرفعالیت حیاتی گ یاه یاسرحدات بیولوژیکی واصول کار برا ی سیستم مؤثرمیباشد. این درجه حرارت پا یه بوسیله روشها ی آزما یشی تعیین شده است وممکنست برا ی محصولات مختلف متفاوت باشد. برای محصولاتی که زودکاشته میشوند مثل کلزا، یولاف، گندم، جوولوبیااز 5درجه سانتیگرادبرای پا یه استفاده می‎شود که معلوم گرد یده در این درجه وبالاترازآن معمولارشدمحسوس رخ می دهد. مقدارواحدهای حرارتی برای یک روزبوسیله کم کردن درجه حرارت پا یه (صفرفعا لیت گیاهی) ازمتوسط درجه حرارت واقعی برای آن روزبدست می آ ید. ازجمع بند ی واحدها ی حرارتی روزانه، مجموع واحدها ی حرارتی برای هر ایام خاصی اززمان کاشت تابلوغ ورسیدن محصول حاصل می شود. همچنین به این سیستم، سیستم فهرست باقیمانده نیزاطلاق میشود. درحالتی که متوسط درجه حرارت روزانه بوسیله میانگین گرفتن درجه حرارت حداکثروحداقل بدست می آید.
برای محاسبه مقادیر درجه- روز مورد نیاز سویا از معادله زیر استفاده شده است. در این معادله GDD مقدار درجه-روز Tmin و Tmax، به ترتیب، حداکثر و حداقل دمای روزانه هستند. همچنین در معادله فوق Tbase همان صفر فیزیولوژیکی گیاه است که با توجه به کارهای انجام شده در ایران مقدار آن 10 درجه سانتیگراد انتخاب شده است. (نشریه دانه های روغنی، 1355) مجموع درجه حرارت مؤثربرطبق رابطه زیربدست می‎آید:
در این روش با توجه به میزانGDD مورد نیاز برای رشد هر گونه، و تعیین آستانه ها (حداقل‌ها و حداکثرهای دمایی) برای تأمین حداقل شرایط برای رشد گیاه مورد نظر می باشد. مناطقی که در فصل رویش توان تولید آن میزان را با توجه به آستانه ها دارا بودند، مناطق مناسب و بقیه مناطق نامناسب تشخیص داده می شود. حداقل درجه حرارت برای رشد سویا 10 درجه سانتیگراد است. بر اساس ارقام مختلف از 2000 تا 2600 درجه روز برای اتمام دوره رویشی و زایشی خود نیاز دارد. در واقع ارقام زودرس 2000-1851، ارقام متوسط رس 2300-2098، و ارقام دیررس به 2600-2345 درجه روز حرارت نیاز دارند.
– درجه حرارت :
شرایط حرارتی حاکم بر منطقه را با توجه به درجه حرارت در طول شبانه روز، ماه، فصل و سال و میانگینهای حداکثر و حداقل درجه حرارت مورد بررسی قرار می دهیم.
– میانگین درجه حرارت ( روزانه – حداقل و حداکثر ) :
جدول شماره (4-1) میانگین دمای ایستگاه پیلمبرا را نشان می دهد.
جدول 4-1 میانگین دمای رضوانشهر به سانتی گراد
ماه
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن