پایان نامه ارشد رایگان با موضوع
علوم انسانی، روش تحقیق، سیاست گذاری، علوم اجتماعی

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع علوم انسانی، روش تحقیق، سیاست گذاری، علوم اجتماعی

دسامبر 26, 2018 0 By mitra4--javid

تهران:نشرآن
3)اجلالی، پرویز، سیاست گذاری وبرنامه ریزی فرهنگی در ایران،تهران:عترت،1379
4) احمدزاده کرمانی، روح الله، (1390)، باز اندیشی در فرهنگ و رسانه، تهران : چاپار
5) احمدی، حسن، روش برنامه ریزی در بخش فرهنگ، تهران:انتشارات سازمان برنامه وبودجه،1370
6) استراس،آنسلم،کوربین، جولیت،(1385)، اصول روش تحقیق کیفی:نظریه مبنایی؛رویه هاوشیوه ها، مترجم بیوک محمدی،تهران: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
7) اسدی طاری، محمدحسن، (1372)، تاریخچه تبلیغات بازرگانی، رسانه، سال چهارم، ش 1
8) اسلامی ندوشن، محمدعلی، (1354)، فرهنگ و شبه فرهنگ، تهران : توس
9)اینگلهارت، رونالد،(1373)، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر، تهران:نشرکویر
10) باهنر . ناصر همایون . محمد هادی (1388) – گذرگاه های تبلیغات بازرگانی : از آغاز تا اسلام – تهران : پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
11) بریتانیکا، (1375)، تبلیغات، ترجمه اکبر مهرافشا، پژوهش و سنجش، سال سوم، ش 10،9
12) بهادری، افسانه، (1376)، « درآمدی برسیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی» ، تهران : مرکز پژوهشهای بنیادی
13) بیکر، ترزال،(1377)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، مترجم هوشنگ نایبی، تهران:روش
14) پارسا نیا، حمید، (1385)، « ایدئولوژی، علم»، قم : موسسه بوستان کتاب
15)پراتکانیس،آنتونی،(1389)، عصرتبلیغات،کاووس سیدامامی، تهران:سروش
16) پک، جانیس، (1382)، «تحلیل روان شناسانه از دین در جهان رسانه ای شده، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ»، مترجم مسعود آریایی نیا، تهران : انتشارات سروش.
17) پور کریمی، جواد، (1381)، «تبلیغات رسانه ای و تغییر نگرش مخاطبان و رویکرد روان شناختی بر تبلیغات»، پژوهش و سنجش، سال نهم، ش 29
18) پهلوان، چنگیز، (1390 )، فرهنگ شناسی؛ گفتارهای در زمینه فرهنگ و تمدن، تهران : قطره
19) پیچ، (1384)، « فرهنگ طولی و فرهنگ عرضی»، دومین همایش نرم افزاری دانشگاه باقرالعلوم (ع)
20)توفیق، فیروز،(1382)، رنامه ریزی در ایران وچشم انداز آینده آن، تهران: موسسه عالی آموزش وپژوهش مدیریت وبرنامه ریزی
21)جعفری، محمدحسن، (1390)، جایگاه حوزه علمیه در سیاست گذاری فرهنگی درنظام جمهوری اسلامی ایران، اسلام وپژوهشهای مدیریتی، ش1
22)حسنقلی پور، طهمورث، (1388)، مدیریت تبلیغات، تهران: نگاه دانش
23)حسین لی، رسول، اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، تهران، چاپ اول1379
24)حافظ نیا، محمدرضا، (1385)، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران:سمت
25) خسرو پناه، عبدالحسین، (1382)، «گستره شریعت»، قم : دفتر نشر معارف
26) دادگران، سید محمد، (1374)، مبانی ارتباطات جمعی، چاپ اول، تهران : انتشارات فیروزه
27)راوندی، مرتضی، (1374)، تاریخ اجتماعی ایران، جلد اول، تهران: انتشارات مبشری
28)رفیع پور، فرامرز، (1382)، تکنیک های خاص تحقیق درعلوم اجتماعی، تهران: انتشار
29)ساروخانی، باقر،(1373)، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
30)ساعی، علی، (1387)، روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی، تهران :سمت
31) شاه محمدی، عبدالرضا، (1385)، اقناع و تبلیغ تهران : انتشارات زرباف
32) شجاعی زند، علیرضا، (1380)، « دین، جامعه و عرفی شدن »، تهران : نشر مرکزی