پایان نامه ارشد درباره کارکنان بهداشت و درمان و ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

همتی (1381) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه استرس شغلی و رضایت شغلی کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت نتیجه‌ می‌گیرد که رضایت شغلی باعث افزایش بهره‌وری در کارکنان می‌شود، فرد نسبت به سازمان متعهد می‌شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین می‌شود ، روحیه افراد افزایش می‌یابد و مهارت‌های جدید شغلی را به سرعت از طریق آموزش فرا می‌گیرند و با سوانح روبرو می‌شوند.
جمع بندی:
سبک هویت به این اشاره دارد که افراد نقش فعالی را در ساختن تفکر خود نسبت به واقعیتی که در آن زندگی میکنند ایفا میکنند و رضایت شغلی احساس مثبت و منفی و نگرشهایی که دربارهی شغل وجود دارد را منعکس میکند. پژوهشگران عقیده دارند که هوش هیجانی ، افراد را برای مقابله با مشکلات آماده می کند و باعث تقویت رفتارهای مثبت و سازگارانه می شود. همچنین هوش هیجانی به احساس ذهنی تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد علاقه، عشق و محبت قرار گرفتن اطلاق می گردد و برای هر فرد یک رابطه امن را بوجود می آورد که در این رابطه ویژگی های اساسی، احساس صمیمیت و نزدیکی است.
هویت، یکی از مهمترین مسائل و چالش های پیش روی جوامع در حال توسعه در طی فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی خواهد بود و پرداختن به این مقوله ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید، چرا که در صورت کوتاهی در این مهم، با بوجود آمدن بحران هویت، شاهد بسیاری از آشفتگیها و نابسامانی های بنیان شکن خواهیم بود.
با توجه به اینکه تحقیق در مورد سبک های هویت و رضایت شغلی و ارتباط با هوش هیجانی، منجر به این خواهد شد که پژوهشگران به نتایجی در مورد نحوه برنامه ریزی برای کارکنان در سازمان و یا حتی گزینش و استخدام افراد دست یابند، که این امر منجر به افزایش بهره وری در سازمان نیز خواهد شد، حائز اهمیت می باشد. با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش حاضر، رابطه بین سبکهای هویت و رضایت شغلی با هوش هیجانی در بین کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد بررسی کرده است.
فصل سوم
روش پژوهش
در این فصل از پژوهش طرح پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، شیوه اجرای پژوهش، ابزارهای جمع آوری اطلاعات و مقادیر روایی و پایایی آنها، روش جمع آوری اطلاعات و روش تحلیل داده ها و نیز شاخص های آماری مورد استفاده شرح داده شده است.
روش تحقیق
روش پژوهش حاضر روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد، در واقع زمانی که رابطه بین دوتا متغیر را مورد بررسی قرار می دهیم از روش همبستگی استفاده می کنیم.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش شامل تمامی کارکنان کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد به تعداد 250 نفر می باشد که در سال 93-92 مشغول به انجام وظیفه می باشند.
حجم نمونه و روش نمونه گیری
نمونه پژوهش حاضر براساس جدول مورگان و کرجسی(1970) شامل 132 نفر از کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد میباشد که به صورت نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گشت. بدین صورت که ابتدا فهرست کلیه کارکنان از مدیریت منابع انسانی و امور اداری درخواست شد. سپس با استفاده از جدول اعداد تصادفی، عده ای از آنها برای قرار گرفتن در نمونه، انتخاب شدند.
ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه
جدول 1-3: فراوانی و درصد فراوانی جنسیت آزمودنی ها
جنسیت فراوانی درصد فراوانی
مرد 76 91/58
زن 53 08/41
کل 129 100
همانطور که مشاهده می گردد فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه در جدول بالا مشاهده میگردد.
ابزار گردآوری اطلاعات
پرسشنامه سبک های هویت
پرسشنامه سبک هویت به منظور ارزیابی جهت گیری هویت افراد توسط برزونسکی در سال 1989 ساخته و در سال 1992 مورد تجدیدنظر قرار گرفت.این آزمون یک ابزار خودگزارشی 32 آیتمی است که از 3 زیرمقیاس تشکیل یافته است.
زیرمقیاس های پرسشنامه سبک هویت عبارتند از:
زیرمقیاس جهت گیری اطلاعاتی