پایان نامه ارشد درباره هوش هیجانی و سلامت و رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

عوامل متعددی ممکن است بر روی رضایت شغلی تاثیرگذار باشد، که از آن جمله می توان به سبک هویتی نامناسب اشاره کرد. افرادی که دارای سبک هویتی نامناسب می باشند از زندگی و کار خود معمولا راضی نیستند و این عالمل می تواند منجر به کا هش رضایت شغلی آنها گردد.
هوش هیجانی به عنوان یکی از متغیرهای مورد بحث در روانشناسی مثبت، دارای سودمندیهایی برای کیفیت روابط زوجی، سطح درآمد، باروری، جامعهپذیری و خلاقیت است (چامورو، پرموزیک ، 2007).
آوریل(2007) معتقد است افراد باهوش هیجانی باورها و قواعدی را درک می کنند، که یک هیجان را معنادار می کند و قادر هستند به طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را ماهرانه بیان کنند. اگر پاسخ ارائه شده در تطابق با باورها و قواعد فرهنگی باشد، موثر بودن و همینطور هوشمند بودن آن محتمل است. به این سبب، هوش هیجانی یک مولفه هم گرا می باشد یعنی همگرایی به سمت آنچه که مورد پذیرش فرهنگ است. علاوه بر این دو پیامد دیگر نیز ممکن است: یک پاسخ یا رخداد هیجانی می تواند از سنت و قواعد مرسوم فاصله گیرد که در این شرایط می توان به نوعی واگرایی در ارائه پاسخ اشاره کرد. اگر این واگرایی در برگیرنده نوعی پاسخ غیر سازنده و منفی باشد می توان روان نژندی تلقی شود، ولی اگر در بر گیرنده پیامدهای مثبت برای خود و دیگران باشد حتی در صورت انحراف از هنجارها به عنوان یک پاسخ و رخداد هیجانی خلاق شناخته خواهد شد.
آوریل (1999؛ به نقل از فوکس و همکاران،2007) بیان می کند، پاسخ های هیجانی خلاق درجه ها و انواع گوناگونی دارند: در پایین ترین سطح، خلاقیت هیجانی کاربرد موثر هیجانات موجود پیشین را شامل می شود، که در یک فرهنگ مورد پذیرش و متداول است. در سطح پیچیده تر بعدی این پاسخ ها مشتمل بر تعدیل و تغییر هیجان استاندارد است. به منظور اینکه نیازهای فرد یا گروه را بهتر تامین کند و در بالاترین سطح شامل شکل گیری و رشد شکل جدیدی از هیجان براساس تغییر در باور ها و قواعدی است که براساس آنها هیجان ها شکل می گیرند و استوار می شوند.
هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآیندهای شناختی و اجتماعی و نظریههای خود ساخته برای حل مسایل شخصی و تصمیمگیریها، در استفاده از سبکها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبکها، راههای پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است (دوریس و همکاران، 2004).
جدیدترین نظریه مربوط به هویت، نظریه سبکهای هویت برزونسکی است. این دیدگاه بر مفروضه سازندگی مبتنی است، یعنی افراد نقش فعالی را در ساختن تفکر خود نسبت به واقعیتی که در آن زندگی میکنند ایفا میکنند. در این نظریه به تفاوتهای افراد در استفاده از فرآیندهای تصمیمگیری، حل مسئله، مواجهه با مشکلات، درگیری با تکالیف پرداخته شده است (برزونسکی، 2008).
برزونسکی (2003) با بررسی زیربناهای شناختی و اجتماعی وضعیت سبکهای هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را فرض نمود این سبکها در واقع شیوههای شناختی – اجتماعی برای پردازش اطلاعات مرتبط با خود هستند.
سنید و وایتبورن (2003)، معتقدند که هویت مانند قطب نما، فرد را در طول زندگیاش هدایت میکند و به او جهت میدهد و طرحواره شناخت- اجتماعی سازماندهی شدهای را شکل میدهد که فرد از طریق آن، تجربیاتش را تعبیر و تفسیر میکند و تجربیات نیز بر آن تأثیرگذار است. هویت را مجموعهای از عناصر شخصیت فرد تعریف کردهاند که به وی امکان میدهد تا موضع خود را نسبت به جهان و دیگران مشخص کند (هاشمی، 1385).
لذا با توجه به نقشی که سبک های هویت و هوش هیجانی میتوانند در زندگی کاری و خانوادگی فرد داشته باشند، این پژوهش به دنبال این است که مشخص کند آیا بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه وجود دارد؟
اهمیت و ضرورت پژوهش
در سازمانهایی که کارکنان رضایت شغلی کافی داشته باشند، مسلما از جان و دل برای سازمان کار خواهند کرد، تلاش و کوشش آنها می تواند منجر به افزایش بهره وری در بین سازمان و حتی در بین کارکنان گردد. عوامل متعددی بر روی رضایت شغلی کارکنان تاثیر گذار می باشد، که تحقیق و تفحص در مورد آنها می تواند بهره وری کارکنان را بالا برد.
یکی از موضوعاتی که درحوزه روابط بین فردی می توان مطرح کرد، هوش هیجانی است . همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت، کاربرد مناسب هیجانها در روابط انسانی، درک حالات هیجانی خود و دیگران و خویشتنداری،موضوع هوش هیجانی است که مؤلفه های روانشناختی هستند که می توانند بر سلامت جسم و روان و همچنین سلامت فکر فرد تأثیر بسزایی داشته باشند. مایر کارلسو و سالوی (1999)پیشنهاد می‌کنند که هوش هیجانی به افراد کمک می‌کند که افکار روشنی داشته باشند و این همان چیزی است که منجر به فرآیندهای بینشی و شهودی می‌شود)مایر، کاروسو و سالووی،2004).
ایوسویچ، براکت و مایر (2007) اضافه می‌کنند که هوش هیجانی یک فرد را توانا می‌کند تا خلق مثبت را افزایش دهد یا حفظ نماید و بنابراین به صورت غیر مستقیم تفکر خلاق را افزایش می‌دهد. پالفای و سالووی(1993) معتقد هستند تواناییهای هیجانی می تواند با خلاقیت مرتبط باشد. هوش هیجانی شخص را قادر می سازد از روابط بین خلق و عملکرد آگاه شود و تلاشهای خود را به سمت فعالیتهایی هدایت کند که بهترین وضعیت هیجانی را موجب شود. امروزه تأکید زیادی بر اثرات روان شناختی هیجان می‌شود و این موضوع عموماً پذیرفته شده است که هیجان با سایر ظرفیت‌های شناختی انسان ارتباط تنگاتنگی دارد. گاهی اوقات این هیجانها منجر به افزایش ظرفیت‌های شناختی و گاهی اوقات منجر به کاهش این ظرفیت‌ها می‌شود، به علاوه توافق‌های زیادی وجود دارد که هیجانها منبع اولیه انگیزش هستند، آنها اعمال انسان را برانگیخته، حفظ و هدایت می کنند( به نقل از حدادی کوهسار،1386).
در مورد ارتباط هوش هیجانی و سلامت، بسیاری از تحقیقات پیشین نشان می دهد که افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند نسبت به افرادی که هوش هیجانی آنها پایین تر است، به طور معناداری از سلامتی جسمانی و روانی بالاتری ، برخوردار می باشند(ولز،2000).
هویت، یکی از مهمترین مسائل و چالش های پیش روی جوامع در حال توسعه در طی فرآیند جهانی شدن و جهانی سازی خواهد بود و پرداختن به این مقوله ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید، چرا که در صورت کوتاهی در این مهم، با بوجود آمدن بحران هویت، شاهد بسیاری از آشفتگیها و نابسامانی های بنیان شکن خواهیم بود.
با توجه به اینکه تحقیق در مورد سبک های هویت و هوش هیجانی و ارتباط آنها با رضایت شغلی، منجر به این خواهد شد که پژوهشگران به نتایجی در مورد نحوه برنامه ریزی برای کارکنان در سازمان و یا حتی گزینش و استخدام افراد دست یابند، که این امر منجر به افزایش بهره وری در سازمان نیز خواهد شد، حائز اهمیت می باشد.
اهداف پژوهش
هدف کلی
هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد می باشد.
اهداف فرعی
بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی.
بررسی رابطه بین سبک های هویت با رضایت شغلی.
بررسی رابطه بین ابعاد رضایت شغلی با هوش هیجانی.
پیش بینی رضایت شغلی از طریق سبک های هویت.
پیش بینی رضایت شغلی از طریق ابعاد هوش هیجانی.
فرضیه های پژوهش: