پایان نامه ارشد درباره عوامل موثر در شادکامی و تحلیل رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت به تفکیک جنسیت کارکنان 56
جدول 4-2 : میانگین و انحراف معیار هوش هیجانی ومولفه های آن به تفکیک
جنسیت کارکنان 57
جدول 4-3 : میانگین و انحراف معیار رضایتمندی شغلی ومولفه های آن به تفکیک جنسیت کارکنان 58
جدول 4-4: ضریب همبستگی بین سبک های هویت ، هوش هیجانی با رضایت شغلی 59
جدول 4-5: ضریب همبستگی سبک های هویت با رضایت شغلی 60
جدول 4-6: ضریب همبستگی ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی 61
جدول 4-7: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه سبک های هویت روی رضایت شغلی 62
جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد هوش هیجانی روی رضایت شغلی 63
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه استفاده شد که عبارت بودند از پرسشنامه سبک هویت بروزنسکی (1989)، پرسشنامه هوش هیجانی بار آن (1997) و پرسشنامه رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (1969). داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که بین سبک های هویت، هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، بین ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند، ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را پیشبینی نمایند.
کلید واژه ها: سبک های هویت، هوش هیجانی، رضایت شغلی.
فصل اول
کلیات تحقیق
مقدمه
نیروی انسانی یا عامل انسانی بی تردید شریفترین، مهمترین و ارزشمندترین عامل بین عوامل و منابع مختلف تولید است. عامل انسانی در سازمان، تمامی افراد و کارکنان شاغل در سازمان اعم از مدیران، متخصصین، کارشناسان، کارمندان و کارگران را در ردههای مختلف شغلی در بر میگیرد.
نقش نیروی انسانی در پیشبرد امور جامعه دارای اهمیتی والاست و موثرترین رکن تحولات اقتصادی اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی نیز، تجهیز نیروی انسانی متعهد، متخصص، ماهر و افزایش مهارتهای مداوم او را اجتناب ناپذیر می کند. کوششهای بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوششها را میتوان دستیابی به بهرهوری بالاتر نامید (پاول و مایر ، 2009).
هوش هیجانی می تواند یکی دیگر از عوامل موثر در شادکامی و نشاط افراد باشد. انسان در طول زندگی نیازمند محیطی صمیمی و دوستانه است که حامی او باشند و برای اینکه سلامت و سازگاری خود را از لحاظ فیزیکی و روانشناختی حفظ کند، نیاز به روشهای مقابله دارد که برخی به صورت رسمی توسط موسسات مشاوره و مراکز بهداشت روانی و بعضی بوسیله دوستان، همسایگان، خویشاوندان، گروه همسالان و غیره تأمین می شود و هرچه میزان کمک و حمایت دریافتی فرد بیشتر باشد توانایی وی در مقابله و سازش با مشکلات بیشتر می گردد و در نتیجه امکان رشد و خودشکوفایی برای فرد را فراهم می کند. پژوهشگران عقیده دارند که هوش هیجانی ، افراد را برای مقابله با مشکلات آماده می کند و باعث تقویت رفتارهای مثبت و سازگارانه می شود. همچنین هوش هیجانی به احساس ذهنی تعلق داشتن، پذیرفته شدن و مورد علاقه، عشق و محبت قرار گرفتن اطلاق می گردد و برای هر فرد یک رابطه امن را بوجود می آورد که در این رابطه ویژگی های اساسی، احساس صمیمیت و نزدیکی است(برانول و شوماکر ،1981؛ به نقل از قلاتی،1380). علاوه بر هوش هیجانی، عامل دیگری که بر روی نیروی انسانی تاثیر دارد، سبک های هویت می باشد.
هویت، یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرآیندهای شناختی و اجتماعی و نظریههای خود ساخته برای حل مسایل شخصی و تصمیم گیریها، در استفاده از سبکها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبکها، راههای پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است (دوریس و همکاران، 2004).
برزونسکی (1990) با بررسی زیربناهای شناختی و اجتماعی وضعیت سبکهای هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری و سردرگم / اجتنابی را فرض نمود.
سبک هویت اطلاعاتی: ظاهراً سازگارانهترین سبک میباشد و سازوکار کنار آمدن برای اداره موقعیتهای روزانه است. افراد با سبک هویت اطلاعاتی، به صورت فعال و آگاهاهانه به جستجوی اطلاعات و ارزیابی آنها میپردازند و سپس اطلاعات مناسب را مورد استفاده قرار میدهند (برزونسکی، 1990). سبک هنجاری: بر پایه تقلید و پیروی از افراد مهم در زندگی فرد بنا شده است. افراد با سبک هویت هنجاری، نسبت به موضوعات هویتی و تصمیمگیریها به همنوایی با انتظارات و دستورات افراد مهم و گروههای مرجع میپردازند. آنها بهطور خودکار، ارزشها و عقاید را بدون ارزیابی آگاهانه میپذیرند و درونی میکنند؛ تحمل کمی برای مواجه شدن با موقعیتهای جدید و مهم دارند و نیاز بالایی برای بسته نگهداشتن ساختار خود نشان میدهند (برزونسکی، 1992). سبک سردرگم/اجتنابی: نماد برخورد طفرهآمیز در مشکلات است. راهبردهای متمرکز بر هیجان که با سطح پایینی از تعهد و اعتماد به نفس و نیز بیثباتی خودپنداری همراه میباشد. افراد با سبک هویت سردرگم-اجتنابی، تعلل و درنگ میکنند و تا حد ممکن سعی در اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت و تصمیمگیری دارند (برزونسکی،1990).
یکی از عاملهایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد رضایت شغلی است. رضایت شغلی احساس مثبت و منفی و نگرشهایی که دربارهی شغل خود داریم را منعکس میکند که به تعداد زیادی از عاملهای مربوط به کار وابسته است و دامنهی آن از جایی که ما قرار داریم تا جایی که احساسی از تحقق در وظایف خود به دست میآوریم، ادامه دارد (مهداد،1384).
رضایت شغلی به عامترین مفهوم کلمه عبارت است از: حالت عاطفی شادی بخش یا مثبتی که از ارزیابی شغل یا تجربههای شغلی فرد به او دست میدهد (آندرسون و اناکیپریانو ، ترجمه جباری و همکاران 1387).
بنابراین توجه به ارتباط این سه متغیر در سازمان مسیر دستیابی به اهداف سازمان را تسهیل میکند و زمینه رقابت سازمان با محیط را فراهم میکند.
بیان مساله
رضایت شغلی عبارت است از حدی از احساسات و نگرشهای مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. هنگامی که یک شخص میگوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعاً شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزشی بسیار قائل است (گلزاری، 1392). رضایت شغلی یکی از مهمترین زمینهی نگرش افراد است که به واسطهی اثرات زیادی که دارد، از اهمیتی بالا برخوردار است. به عبارت دیگر رضایت شغلی عبارت است از احساسات مثبت یا لذت بخشی که هر فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست مییابد (مقیمی، 1391).