پایان نامه ارشد درباره دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی و رضایت شغلی کارکنان

دانلود پایان نامه

افرادی که دارای هوش هیجانی بالایی باشند، به میزان بیشتری قادرند با مشکلات سازمان سازگاری داشته و از این طریق مشکلات خود را حل و فصل نمایند، چنین افرادی به دلیل سازگاری بالایی که دارند، می توانند با همکاران و سرپرستان تعامل بیشتری داشته و از رضایت بالایی در شغل خود بهره مند گردند.
محدودیت‏های تحقیق
محدودیتهای در اختیار محقق:
1- نتایج این پژوهش محدود به کارکنان شبکه بهداشت شهرستان پاسارگاد می‏باشد، لذا در تعمیم نتایج حاصل به سایر شهرها باید احتیاط نمود.
محدودیت در تفسیر و تعمیم نتایج به دلیل محدود بودن ابزار مورد استفاده (پرسشنامه)
محدود بودن پژوهشهایی که بهطور خاص به این مؤلفهها پرداخته باشد.
محدودیتهای خارج از اختیار محقق:
عدم همکاری مناسب از سوی برخی از کارکنان که جزء نمونه آماری پژوهش بودند.
عدم کنترل تفاوتهای اجتماعی و فرهنگی کارکنان
پیشنهادات کاربردی
به دلیل آن که افراد غالبا دوستدار و خواستار پیشرفت در کار خود هستند، بنابراین برای افزایش رضایت در سازمانها بایستی زمینه لازم فراهم شده تا کارکنان بدانند که از طریق عملکرد مناسب تر می توانند پیشرفت کنند تا از این طریق اقدام به انجام فعالیت های بیشتری در سازمان داشته باشند.
از آنجا که یافتههای پژوهش نشان داد کارکنانی که سبک هویت اطلاعاتی دارند رضایت شغلی بالایی دارند و میتوانند بیشترین بهرهوری را در سازمان داشته باشند پیشنهاد میگردد در زمان گزینش کارکنان، این موضوع مد نظر قرار گیرد تا بتوان کارکنان شایسته ای را برای سازمان انتخاب نمود.
همانطور که پژوهش نشان داد رضایت شغلی در بهرهوری کارکنان نقش دارد، یکی مهمترین عاملی که در ایجاد رضایت شغلی کارکنان نقش دارد، سرپرستان و مدیران سازمان می باشند، هر اندازه سرپرستان مدیران در سازمان، با کارکنان مناسب تر برخورد کرده و به آنها توجه نمایند، کارکنان نیز برای سازمان تلاش و کوشش بیشتری انجام خواهند داد و بهره وری بالاتری خواهند داشت.
پیشنهادهای پژوهشی
بررسی رابطه بین سبکهای هویت و هوش هیجانی با کیفیت زندگی کار در سازمانهای دیگر
مقایسه رضایت شغلی در کارکنان مرد و زن در سازمانها
بررسی عوامل مؤثر بر بهرهوری نیروی انسانی در سازمان

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع رضایت شغلی و عملکرد شغلی و رضایت شغلی و عملکرد

منابع فارسی
آزادمرزآبادی، اسفندیار و طرخورانی، حمید.(1386). بررسی ارتباط بین استرس های شغلی و رضایت مندی شغلی کارکنان، مجله علوم رفتاری، سال 1، شماره 2، صص 129-121.
آندرسون و آناکیپریانو.(1387). رفتار سازمانی اثربخش، مترجمان علی رضاجباری، مجید پسران قادر و عباس کحال زاده، فارس: انتشارات سیه لاکی فارس.
برقی مقدم، جعفر و بنی نصرت، ایوب.(1389). ارتباط بین سبک های هویت با عوامل برانگیزاننده و احساس موفقیت در پسران نوجوان نخبه رشته ورزشی کاراته، مجله علوم تربیتی، سال سوم، شماره 9، صص 25-7.
بهادری خسرو شاهی، جعفر و علیلو، مجید محمود.(1391). بررسی رابطه بین سبکهای هویت با معنای زندگی در دانشجویان، مطالعات روانشناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س)، دوره 8، شماره 2، 164-144.
بیرامی، منصور.(1389). مقایسه ی سبک های هویت، انواع هویت در دانشجویان دختر و پسر، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم، شماره 20.
بیرامی، منصور.(1391). پیشبینی رضایت زناشویی بر اساس سبکهای دلبستگی و مولفه های تمایزیافتگی، مجله اصول بهداشت روانی، دوره 14، شماره 53، صص 77-66.
پارسانژاد، معصومه. (1390). رابطه خلاقیت سازمانی و رضایت شغلی با استرس شغلی در کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان