پایان نامه ارشد درباره دانشجویان کارشناسی ارشد و تحلیل رگرسیون چندگانه

دانلود پایان نامه

ماهیت کار؛ نمره ای است که از گویههای 1 تا 28 بدست میآید.
سرپرستی؛ نمره ای است که از گویههای 19 تا 46 بدست میآید.


حقوق؛ نمره ای است که از گویههای 47 تا 55 بدست میآید.
ترفیعات؛ نمره ای است که از گویههای 56 تا 65 بدست میآید.
همکاران؛ نمره ای است که از گویههای 66 تا 72 گویه بدست میآید.
این پرسشنامه در ایران توسط شکرکن ترجمه و توسط تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته (ارشدی، امیری، ملائکه پور 1369؛ به نقل از غنی، 1373).
نحوه نمره گذاری برای پاسخ ها «کاملاً صحیح»، «تا حدودی صحیح» و «ناصحیح» با استفاده از کسب نمره گذاری لیکرت از نمرات 2-1-0 به تناسب سئوال استفاده گردید.
اعتبار و پایایی پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
مطالعات انجام شده توسط کندال و هیولین (1972) نشان داده است که ضریب پایایی این آزمون بالا و قابل قبول است (89/0).
ضریب پایایی خرده آزمون ها در مطالعه ذکر شده 62/0 تا 93/0 گزارش شده است.
ضریب پایایی در مطالعات انجام شده در ایران نیز رضایت بخش است. در مطالعه ای که ارشدی (1369) بر روی کارکنان صنعت نفت جنوب انجام داد ضرایب پایایی کل JDI 71/0 و ضریب پایایی خرده آزمون ها بین 73/0 تا 85/0 گزارش شده است. همچنین در مطالعه غنی (1373) بر روی معلم های مدارس راهنمایی اهواز، ضریب پایایی کل 85/0 و در خرده آزمون ها بین 65/0 تا 89/0 متغیر می باشد. اسمیت، کندال و هیولین (1969) در مقایسه نتایج این آزمون با سایر روش های اندازه گیری خشنودی شغلی این آزمون را معتبر شناخته اند.
مطالعه ارشدی (1369) نشان داد که همبستگی نمره کل JDI با پرسشنامه کوئین شیارد 66/0 و اعتبار خرده آزمون ها بین 33/0 و 71/0 در نوسان می باشد. همچنین ضریب اعتبار JDI در مطالعه غنی (1373)، 56/0 و ضریب خرده آزمون ها بین 42/0 تا 59/0 گزارش شده است (زارع،1387).
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه و تحلیل های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی صورت گرفته است.
در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد فراوانی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی(جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کاری) و همچنین میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده شده است.
در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطه متغیرها و آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده گردیده. ضمناً سطح معناداری در این پژوهش در نظر گرفته شده و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
ملاحظات اخلاقی
به منظور اطمینان دادن به آزمودنی ها جهت محرمانه ماندن پاسخهای آنها، هیچ گونه اسم و مشخصات فردی ثبت نگردید و در زمان توزیع پرسشنامه ها این اطمینان به آنها داده شد تا به دور از هرگونه استرس پاسخ های خود را ارائه دهند.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
یافته های توصیفی به صورت فراوانی، درصد فراوانی مربوط به شاخص های جمعیت شناختی آزمودنی ها و همچنین میانگین و انحراف استاندارد مربوط به متغیر های تحقیق می باشد که در جداول زیر ارائه شده است، سپس به بیان فرضیه های پژوهش و بررسی آنها پرداخته میشود.
یافته های توصیفی
جدول 4-1میانگین و انحراف معیار سبک های هویت را به تفکیک جنسیت کارکنان نشان می دهد
جدول 4-1: میانگین و انحراف معیار سبک های هویت به تفکیک جنسیت کارکنان
سبک های هویت جنسیت تعداد میانگین انحراف معیار
سبک اطلاعاتی مرد 76 41 62/4