پایان نامه ارشد درباره تعهد سازمانی و رضایت شغلی و توانمند سازی کارکنان

دانلود پایان نامه

در زیر فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد:
بررسی فرضیه 1
با توجه به فرضیه اول نشان داده شد که بین توانمند سازی و نگرش شغلی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 ارتباط معنی دار بوده است.(05/0>سطح معنی داری) و شدت این ارتباط برابر با 28/0 می باشد. نتیجه این فرضیه در راستای تحقیقات پری (2013) است.
بررسی فرضیه 2
با توجه به فرضیه دوم نشان داده شد که بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 ارتباط معنی دار بوده است.(05/0>سطح معنی داری) و شدت این ارتباط برابر با 75/0 می باشد. نتیجه این فرضیه در راستای تحقیقات پری (2013) است.
بررسی فرضیه 3
با توجه به فرضیه سوم نشان داده شد که بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات در سطح معنی داری کمتر از 05/0 ارتباط معنی دار بوده است.(05/0>سطح معنی داری) و شدت این ارتباط برابر با 12/0 می باشد. نتیجه این فرضیه در راستای تحقیقات پری (2013) است.
بررسی فرضیه 4
با توجه به فرضیه چهارم نشان داده شد که بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی در سطح معنی داری کمتر از 05/0 ارتباط معنی دار بوده است.(05/0>سطح معنی داری) و شدت این ارتباط برابر با 18/0 می باشد. نتیجه این فرضیه در راستای تحقیقات پری (2013) است.
بررسی فرضیه 5
با توجه به فرضیه پنجم نشان داده شد که بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات در سطح معنی داری کمتر از 05/0 ارتباط معنی دار بوده است.(05/0>سطح معنی داری) و شدت این ارتباط برابر با 40/0 می باشد. نتیجه این فرضیه در راستای تحقیقات پری (2013) است.
5-3) پیشنهادات کاربردی بر اساس فرضیات تحقیق:
به منظور بهبود نگرش شغلی در سازمان مذکور پیشنهاد می گردد محیط کاری سازمان به صورتی طراحی شود که کارکنان در حین کار احساس آرامش کنند و با روحیه ای خوب و به دور از هرگونه استرس و فشار کاری وظایف محوله خود را انجام دهند.
به منظور بهبود توانمند سازی در سازمان آموزش فنی حرفه ای پیشنهاد می گردد با حل مشکلات مشتری در همان لحظه و انجام درست وظایف محوله برای حل مشکلات و تسلط به حل مشکلات و دلگرم نمون کارکنان برای حل مشکلات سازمان ، توانمند سازی کارکنان را ارتقاء داد
با توجه به فرضیه اول، نشان داده شد که بین توانمند سازی و نگرش شغلی رابطه معنی داری وجود دارد. لذا پیشنهاد می گردد که با حل و برطرف کردن مشکلات کارکنان ، نگرش شغلی آنها را تغییر داده و انگیزه آنها را افزایش داد.
با توجه به فرضیه دوم، نشان داده شد که بین نگرش شغلی و قصد ترک شغلی ارتباط معنی دار بوده است. لذا پیشنهاد می گردد که با ایجاد محیطی امن و فضایی آرام، دلبستگی کارکنان را به سازمان افزایش داد و از این طریق ترک شغلی را کاهش داد.
با توجه به فرضیه سوم، نشان داده شد که بین توانمند سازی و تلاش برای خدمات ارتباط معنی دار بوده است. لذا پیشنهاد می گردد که با ایجاد کلاس های آموزشی مرتبط با شغل هر کارمند، توانمندی آنها را افزایش داد
با توجه به فرضیه چهارم، نشان داده شد که بین توانمند سازی و قصد ترک شغلی ارتباط معنی دار بوده است. لذا پیشنهاد می گردد که با ایجاد صندوق شکایات و انتقادات و پی گیری مشکلات کارکنان رضایت کارکنان را افزایش و همچنین میزان ترک شغلی کارکنان را کاهش داد.
با توجه به فرضیه پنجم، نشان داده شد که بین نگرش شغلی و تلاش برای خدمات ارتباط معنی دار بوده است. لذا پیشنهاد می گردد که با توجه بیشتر به کارمندان و احترام گذاشتن به آنها ،انگیزه آنها را افزایش داده و باعث شود تلاش بیشتری برای ارائه خدمات درست به مشتریان نمایند.
5-4) پیشنهاد برای تحقیقات آتی:
در این تحقیق نگرش شغلی تنها از دو بعد (تعهد سازمانی و رضایت شغلی) مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی سایر ابعاد متغیر نگرش شغلی مورد بررسی قرار گرفت.
عوامل زیادی مانند عدالت سازمانی، سیستم پاداش در سازمان، کیفیت زندگی کاری می تواند بر قصد ترک شغلی تاثیر گذار است. پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی سایر عوامل موثر بر قصد ترک شغلی شناسایی شده و مورد بررسی قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در جهت بررسی قابلیت تعمیم پذیری نتایج تحقیق حاضر، این پژوهش در سایر سازمان ها انجام گیرد و نتایج آنها با نتایج این تحقیق مقایسه گردد.
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شد، پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی از ابزار مصاحبه نیز استفاده گردد.