پایان نامه ارشد درباره تحلیل رگرسیون چندگانه و مهارت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

جدول 4-8: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه ابعاد هوش هیجانی روی رضایت شغلی


ابعاد هوش هیجانی R F سطح معنی داری F Beta t معنی داری t
خودآگاهی
43/0
18/0
45/5
0001/0 07/0 78/0 43/0
خودکنترلی
136/0 23/1 22/0
همدلی
185/0 14/2 03/0
مهارت های اجتماعی
256/0 55/2 01/0
خودانگیزی
04/0- 41/0- 68/0
همانگونه که مشاهده می شود ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد هوش هیجانی با رضایت شغلی برابر با 43/0 بدست آمده است و مقدار ضریب تعیین نیز برابر با 18/0 می باشد. بدین معنی که 18 درصد از تغییرات نمرات رضایت شغلی توسط ابعاد هوش هیجانی تبیین می شود. همچنین چون مقدار F (45/5) در سطح معنی داری 0001/0P< معنی دار می باشد پس ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند . همچنین با توجه به مقدار ضریب رگرسیون (Beta) می توان نتیجه گرفت که بعد مهارت های اجتماعی قوی ترین پیش بینی کننده رضایت شغلی می باشد.
مقادیر t نیز نشان می دهد که مولفه مهارت های اجتماعی و همدلی به تنهائی و با کنترل ابعاد دیگر قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند.

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
در این فصل پس از ارائه ی خلاصهی پژوهش به بحث و نتیجه گیری، بیان محدودیتها و ارائهی پیشنهادها پرداخته میشود.
خلاصه پژوهش
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی در کارکنان شبکه بهداشت شهر پاسارگاد به مرحله اجرا درآمده است. به منظور دسترسی به هدف فوق از ببن کارکنان 132 نفر به صورت تصادفی ساده برای پاسخگویی به پرسشنامه های تحقیق انتخاب شدند. شواهد مربوط به اعتبار و پایایی ابزار های تحقیق(چنانچه که در فصل سوم نیز قابل مشاهده است)، نشان می دهد که اعتبار و پایایی ابزارهای پژوهش درحد قابل قبولی بود. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه حاصله نشان داد که بین سبک های هویت ، هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد، بین ابعاد هوش هیجانی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد، سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند، ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند.
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اول : بین سبک های هویت، هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد .
همانگونه که در جدول فوق مشاهده می شود بین سبک اطلاعاتی و رضایت شغلی ضریب همبستگی 46/0 بدست آمده است که در سطح معنی داری 0001/0 معنی دار می باشد .بدین معنی که رابطه مستقیم و معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد.همچنین بین سبک هنجاری و سبک سردرگم با رضایت شغلی ضریب همبستگی منفی بدست آمده است که در سطح معنی داری 001/0 معنی دار می باشد یعنی رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد . همچنین بین هوش هیجانی و رضایت شغلی ضریب همبستگی 43/0 بدست آمده است که در سطح معنی داری 0001/0 معنی دار می باشد .بدین معنی که رابطه مستقیم و معنی داری بین این دو متغیر وجود دارد.