پایان نامه ارشد درباره ابعاد هوش هیجانی و ارزیابی اطلاعات

دانلود پایان نامه

1-بین سبک های هویت و هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین سبک های هویت با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.


3- بین ابعاد هوش هیجانی با رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
4-سبک های هویت قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند.
5- ابعاد هوش هیجانی قادرند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند.
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعاریف نظری
1) هوش هیجانی
هوش هیجانی مجموعهای از تواناییهای غیرشناختی (توانش ها و مهارت ها ) است، که بر توانایی رویارویی موفقیت آمیز با خواسته ها، مقتضیات و فشارهای محیطی تاثیر می گذارند(پتن،2000، به نقل از آقایار و شریفی درآمدی،1387).
این پرسشنامه دارای پنج مولفه می باشد که عبارتند از خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزگی، همدلی و مهارت.
2) سبک های هویت
اشاره به راهبردهایی دارد که فرد ترجیح می دهد در موقعیت های تصمیم گیری و حل مسئله استفاده کند (برزونسکی و کاک، 2005).
سبک های هویتی که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند عبارتند از سبک اطلاعاتی، سبک هنجاری و سبک سردرگم اجتنابی.
سبک اطلاعاتی: در این سبک فرد به صورت آگاهانه و فعال به جستجو و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود می پردازد. در این سبک وقتی فرد با باز خوردهایی با ساخت خود روبرو می شود مشتاقانه قضاوت و ارزیابی از خود را به تاخیر می اندازد(برزونسکی،1990).
سبک هنجاری: در این سبک فرد در برخورد بامسائل هویتی با درونی کردن با همنوایی ارزش ها و باور های افراد مهم زندگی خود به تصمیم گیری می پردازد (برزونسکی،1990).
سبک سردرگم اجتنابی: در این سبک فرد تلاش می کند از برخورد با مسائل اجتناب کرده و یا آن را به تاخیر بیندازد. تعیین کننده اصلی رفتار در این سبک عوامل موقعیتی می باشند (برزونسکی،1990).

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع دانشجویان دانشگاه شیراز و سازگاری فردی و اجتماعی

3) رضایت شغلی
رضایت شغلی به عامترین مفهوم کلمه عبارت است از: حالت عاطفی شادی بخش یا مثبتی که از ارزیابی شغل یا تجربههای شغلی فرد به او دست میدهد (اندرسون و اناکیپریانو ، ترجمه جباری و همکاران 1387).
این پرسشنامه دارای پنج خرده مقیاس می باشد که عبارتند از ماهیت کار، سرپرستی، حقوق، ترفیعات و همکاران.
ب)تعاریف عملیاتی
1)هوش هیجانی:
در این پژوهش منظور از هوش هیجانی نمره ای است که آزمودنی ها از پرسشنامه بارآن (1997) کسب می کنند.
در مجموع این 33 ماده، چهار طبقه مشاهده شد.
1- عامل خوش بینی/ تنظیم هیجان: 2، 3، 10، 14، 12، 16، 17، 20، 21، 22، 23،28، 31
2- عامل ارزیابی از هیجانات: 5، 9، 15، 18، 19، 22، 25، 29، 32