پایان نامه ارشد درباره ابزارهای اندازه گیری و مهارت های اجتماعی

دانلود پایان نامه

2. زیرمقیاس جهت گیری هنجاری


3. زیرمقیاس جهت گیری سردرگم/ اجتنابی
پاسخ هر سؤال بر روی یک طیف پنج درج های (کاملا مخالف=1، مخالف=2، تا حدودی موافق=3، موافق=4، کاملاً موافق=5) مشخص می باشد.
سبک هویت اطلاعاتی؛ سوالات1، 2 ،4، 5 ، 6، 16، 18، 25، 26، 30،31، 32 (جمعا12 سوال)
سبک هویت هنجاری؛ سوالات 9،10، 11، 14، 15، 17، 19، 21، 23، 28 (جمعا 10 سوال)
سبک هویت سردرگم یا اجتنابی؛ سوالات 7، 8، 3 ، 12، 13، 20، 22، 24، 27، 29 (جمعا10 سوال)
روایی و پایایی
هاشمی(1385) روایی پرسشنامه را در حد قابل قبولی ذکر کرده و همچنین پایایی آن را با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 84/0 ذکر کرده است.
بروزنسکی (1990) میزان پایایی پرسشنامه را با روش آلفای کرونباخ 76/0 گزارش کرده است.
پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ (1999)
این پرسشنامه که جهت ارزیابی هوش هیجانی توسط شرینگ (1999) ساخته شده است،پرسشنامه حاضر توسط منصوری (1381) به فارسی برگردان شده است، این پرسشنامه دارای 33 سوال و پنج مولفه (خودآگاهی، خودکنترلی، خودانگیزگی، همدلی و مهارت) می باشد. به این ترتیب که هر آزمودنی 6 نمره جداگانه کسب می کند که 5 نمره آن مربوط به هر کدام از مولفه ها می باشد. پاسخ ها به صورت درجه ای و ترتیبی از 1 تا 5 است. (همیشه، اغلب اوقات، گاهی اوقات، به ندرت، هیچ وقت) دامنه نمرات از 33 تا 165 می باشد.
در سوالات (9، 10، 12، 14، 20، 22، 28، 33) اگر کسی گزینه الف را انتخاب کند، نمره 5 و چنانچه ب، ج، د، ه را انتخاب کند به ترتیب نمره کمتری می گیرد. نمره گذاری سایر سوالات برعکس می باشد (منصوری، 2001).
جدول 1-3: ماده های هر یک از خرده مقیاس های هوش هیجانی
مقیاس ماده های هر یک از خرده مقیاس ها
خودآگاهی 24، 14، 10، 3، 27، 23، 12، 32
خودکنترلی 5، 30، 23، 18، 16، 11، 2
همدلی 3، 4، 29، 25، 22، 17
مهارت های اجتماعی 13، 28، 19، 7، 8
خودانگیزی 1، 9، 15، 2، 26، 31، 21
پایایی و روایی
منصوری، در اجرای اولیه این آزمون از قسمت اول که شامل 40 سوال بوده است استفاده کرد و تعداد 7 سوال را به دلیل همبستگی اندک با نمره کل آزمون حذف کرد و سوالاتی که برای اجرای نهایی در نظر گرفت، به 33 سوال کاهش پیدا کرد.
وی همچنین میزان همسانی درونی آزمون 33 سوالی را در اجرای مقدماتی که روی یک نمونه 40 نفری از دانشجویان دانشگاه تهران اجرا کرد، به روش آلفای کرونباخ 85/0 گزارش کرده است. پایایی ابزار بر روی امدادگران و نجاتگران آزمون شد و ضریب آلفای کرونباخ 82/0 برآورد شد.
پرسشنامه رضایت شغلی (JDI)
شاخص توصیف شغل توسط اسمیت، کندال و هیولین (1969) ساخته شد و یکی از
رایجترین و دقیق ترین ابزارهای اندازه گیری خشنودی شغلی است. این پرسشنامه شامل عباراتی توصیفی است و پنج جنبه خشنودی را می سنجد که عبارتند از:
ماهیت کار 2- سرپرستی 3- حقوق 4- ترفیعات 5- همکاران