دانلود پایان نامه

آماری در این پژوهش تمامی مراکز شرکت پخش البرز در 27 مرکز توزیع است.

باغی کشتان، (1391) در در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی تأثیر برون سپاری خدمات کتابداری بر عملکرد بهینه کتابخانه ملی» به بررسی تأثیر برون سپاری خدمات کتابداری بر عملکرد بهینه کتابخانه ملی پرداخته است. در این پژوهش هدف، بررسی تأثیر برون سپاری بر کمیت، کیفیت، کارآیی و اثربخشی فعالیت های کتابداری بوده است. جامعه آماری این پژوهش مدیران و کارکنان کتابخانه ملی در ادارات کل پردازش، فراهم آوری، اطلاع رسانی و مالی می باشند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسش‌نامه است. در تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی استفاده گردیده است و با توجه به مقدار تی محاسبه شده، اختلاف بین میانگین محاسبه شده و میانگین مقایسه شده، مشخص گردید که برون سپاری در حد کمی در اثربخشی و کیفیت فعالیت ها تأثیر داشته و همچنین در حد متوسطی بر کمیت و کارآیی فعالیت ها تأثیر داشته است و به طور کلی برون سپاری فعالیت های کتابداری در حد کمی در بهبود عملکرد کتابخانه ملی مؤثر بوده است.
2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور
لیبی و کودل (1997) مقاله ای با عنوان «بررسی برون سپاری فهرست نویسی در کتابخانه های دانشگاهی» میزان موفقیت برون سپاری فهرست نویسی در کتابخانه های دانشگاهی را انجام داده است. معیارهای اصلی وی در این تحقیق شامل عوامل مؤثر در برون سپاری، دلایل کتابخانه ها برای برون سپاری و عدم آن، خدمات قابل را می توان برون‌سپاری، و چگونگی انتخاب پیمانکاران بود. نتایج حاکی از آن بود که برون سپاری فهرست نویسی در کتابخانه های دانشگاهی خیلی با قدرت صورت نمی پذیرد، اما کتابخانه هایی که برون سپاری شده اند به طور کلی از نتایج حاصل راضی هستند. وی معتقد است بین حجم عناوین سالانه کتابخانه ها با تصمیم به برون سپاری رابطه مستقیمی وجود دارد.
بال (2002) در تحقیقی با عنوان «برون سپاری: تحقیقات جاری کتابخانه ها و موزه ها و آرشیوهای انگلیس» به مطالعه نمونه ای از خریداران و تأمین کنندگان پرداخته که توسط دو گروه متمرکز مورد بررسی قرار گرفته بودند. یافته‌ها حاکی از آن بود که برون سپاری به صورت خاص در کتابخانه های عمومی و همچنین در بعضی بخش های کتابخانه‌های تخصصی مرسوم بوده و عاقلانه به نظر می رسد، همچنین این تحقیق بیانگر این است که برون سپاری باعث سرعت بخشیدن به کار در کتابخانه های دانشگاهی شده و نیز برون سپاری در بعضی موزه ها و آرشیوها اجرایی شده و به نظر مفید واقع گردیده است.
آیریس (2003) در تحقیقی تحت عنوان «برون سپاری فهرست نویسی و تأثیر آن در کتابخانه ها» به مطالعات کنونی در زمینه کتابداری به گونه های مختلف برون سپاری و همچنین برون سپاری فهرست نویسی به صورت خاص و نیز مزایا و معایب آن پرداخته است. هر چند در این تحقیق یک طرفه به نقد برون سپاری پرداخته شده اما نکته قابل توجه آن است که به موفقیت برون سپاری در بخش فهرست نویسی کتابخانه ها اشاره دارد.
بردن (2004) در تحقیقی با عنوان «بهترین نحوه مدیریتی و سازمانی برای خدمات برون سپاری» دریافته است که هرچه میزان برون سپاری در سازمان افزایش یابد، میزان و نوع مدیریت حاکم بر سازمان تغییر یافته یا به نوعی، نوع مدیریت (انحصارگونه یا تفویض اختیار) می تواند نوع و میزان برون سپاری خدمات به شرکت های خصوصی را تحت شعاع خود قراردهد.
خان (2004) در تحقیق خود با عنوان «بررسی مدل های برون سپاری در سازمان های تولیدی و خدماتی» در دانشگاه بین المللی کمبریج مدل های گوناگون برون سپاری را بر اساس تحلیل های مدیریتی مورد بررسی قرار داده و اذعان داشته است که مدل های طراحی شده نوین می توانند مزایا و معایب برون سپاری خدمات به بخش های خصوصی را به صورت تحلیلی ارائه نمایند.
رودریگویز و روبینا(2004) در مقاله ای با عنوان «خدمات برون سپاری و تأثیر آن روی اهداف و عملکرد» تأثیر برون سپاری بر اولویت های رقابتی، مثل کاهش هزینه، بهبود کیفیت، انعطاف پذیری، افزایش سود دهی و زمان تحویل را بررسی می کنند. یافته ها نشان می دهد که برون سپاری بر کاهش هزینه ها مؤثر است و همچنین انعطاف پذیری و سود‌دهی را افزایش می دهد. و زمان تحلیل و پاسخگویی به مشتریان را بهبود می بخشد.
هیل (2007) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری منابع دیجیتالی و دیدگاه استفاده کنندگان» با بیان اینکه ظهور منابع دیجیتالی امکان برون سپاری بخش بزرگی از خدمات عمومی را ممکن می سازد. معتقد است این امر سبب شده کتابخانه ها قادر به ارائه خدمات در ساعات بیشتر با هزینه کمتر باشند. این تحقیق که از پاییز سال 2003 تا 2007 توسط گروهی از کتابداران دانشگاه جنوب شرقی لویزیانا و یک کتابخانه دیگر و سایت توتر دات کام انجام شد نشان داد که کارگروه برون سپاری برای تبدیل منابع به قالب دیجیتالی سبب افزایش رضایت مندی کاربران گردیده است.

ابریل (2009) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری خدمات اطلاع رسانی» با هدف ارائه اصول و راهبرد هایی با تمرکز خاص بر روی جنبه های خدماتی برون سپاری در بخش اطلاع رسانی می داند. وی با بیان اینکه کتابخانه ها دیگر از شکل سنتی به مدرن تبدیل گردیده اند و نیاز به راهبرد های نوینی از قبیل برون سپاری و استفاده مناسب و درست از آن دارند اشاره کرده و معتقد است که می توان با استفاده ماهرانه از برون سپاری به توسعه و تغییر در کتابخانه ها پرداخت.
ان کیکو (2010) در مقاله ای با عنوان «دخالت غیر کتابداران در فهرست نویسی: تحقیقی در سه کتابخانه دانشگاهی کشور نیجریه» پرداخته است. یافته های وی نشان داد که دخالت دادن کسانی که با فهرست نویسی آشنایی نداشتند حقیقتی است که در کتابخانه های نیجریه صورت می پذیرد و به نظر محقق استفاده از آن ها می بایست آخرین راهبرد کتابخانه ها باشد.
زیمان (2010) در مقاله ای با عنوان «برون سپاری در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی: مفهوم و چشم انداز آن» این کار پدیده ای معمول در مؤسسات تجاری و همین طور راهی برای جلب توجه کتابداران حرفه ای دانسته است.
ساتون (2010) در کتابی با عنوان » خدمات برون سپاری فراهم آوری، فهرست نویسی، پردازش در کتابخانه های عمومی نیو ساوت ولز استرالیا» به محاسبه هزینه سودمندی برون سپاری فعالیت های سفارشات، فهرست نویسی و پردازش در کتابخانه های عمومی نیو ساوت ولز استرالیا پرداخته است. اغلب کتابخانه ها در نتیجه استفاده از فرآیند های برون سپاری، پیشرفت چشمگیری در کارایی خود گزارش نمودند. کارهای عقب مانده به شدت کاهش یافت و فرایند ها بیشتر از گذشته هماهنگ بودند. این امر به کارکنان اجازه می داد که در جای دیگری در کتابخانه خدمت کنند. کتابخانه‌ها همچنین بر قابلیت ایجاد صرفه جویی های مقیاسی ناشی از برون سپاری تأکید کردند. اثرات مثبت شامل بهبود روحیه کارکنان، افزایش انعطاف پذیری کارکنان، و افزایش منابع کارکنان در ارائه خدمات به کاربران ذکر شده است و اثرات منفی شامل از دست دادن هویت محلی، از دست دادن دانش فنی ذکر شده است. همچنین از نظر کارکردی اثرات مثبت شامل افزایش برنامه ها و اثرات منفی آن شامل کاهش بازده به دلیل فهرست نویسی غیر متعارف یا سیستم های غیر استاندارد ذکر شده است. از نظر اقتصادی اثرات مثبت شامل کاسته شدن هزینه ها و افزایش ظرفیت فضا برای اختصاص دادن به رویدادها و برنامه های ضروری دیگر شده است.
2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش
با بررسی پایگاه های کتابشناختی و برخط مشخص گردید که مقالات و تحقیقات اندکی را می توان یافت که به بررسی پیش شرط ها، نحوه انجام، و گزارش تجربیات برون سپاری در حوزه کتابداری در ایران پرداخته باشند و بیشتر مقالات یافت شده در این حوزه در خارج از کشور به چاپ رسیده است. با جمع بندی و نتیجه گیری کلی از پیشینه های داخل و خارج از کشور می توان دریافت که برون سپاری خدمات کتابداری در کتابخانه ها و مراکز اطلاعاتی در مجموع رضایت کارکنان و مسئولان کتابخانه ها را فراهم آورده است (نصیر نژاد، 1389؛ ویلسون، 1995؛ جرمن، 1995؛ بال، 2002؛ هیل، 2007؛ بردن، 2004؛ مایلز، 2003). اما در همه انواع کتابخانه ها آثار مثبت و منفی نیز دیده شده است که از نظر فرهنگی: اثرات مثبت شامل بهبود روحیه کارکنان، افزایش انعطاف پذیری کارکنان، و افزایش منابع کارکنان در ارائه خدمات به کاربران ذکر شده است (لیبی، 1997؛ شومان، 1998؛ بری، 1998). از نظر کارکردی: اثرات مثبت شامل افزایش بازده از خرید تا آماده سازی، کاهش حجم کارهای عقب افتاده، بهبود کیفیت در گردآوری، افزایش برنامه ها گزارش شده است (دوبرلی، 1998؛ آیریس، 2003). اثرات منفی آن شامل کاهش بازده به دلیل فهرست نویسی غیر متعارف یا سیستم های غیراستاندارد و یا استفاده از غیرکتابداران در کارهای فنی ذکر شده است (لیبی، 1997؛ ساتون، 2010؛ ان کیکو، 2010؛ بری، 1998). از نظر اقتصادی: اثرات مثبت شامل کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت فضا برای اختصاص دادن به رویدادها و برنامه های ضروری دیگر دانسته شده است (ساتون، 2010؛ مایلز، 2003؛ بری، 1998).
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه
تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می شود. روش تحقیق علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (سرمد و دیگران، 1376). پژوهشگر با انجام این فعالیت منظم که بر مبناء تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند(نادری و سیف نراقی، 1378).
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است. برون سپاری خدمات، شیوه ای است که به مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی امکان می دهد تا از امکانات و خدمات شرکت ها و سازمان های بیرون از کتابخانه برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری کنند. با اینکه بسیاری از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ایران بسیاری از کارها و برنامه های خود را از طریق برون سپاری خدمات انجام می دهند، اما ابعاد مختلف آن هنوز در متون کتابداری بررسی نشده است. بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در این فصل توضیحاتی در زمینه روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده است.
3-2 نوع و روش پژوهش
پژوهش حاضراز نوع کاربردی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. نظرسنجی از جامعه آماری از طریق پیمایش و با بهره گرفتن از ابزار پرسشنامه نظرسنجی صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به شرکت‌های پیمانکار نیز از طریق مطالعه سندی(قراردادها، شرح خدمات، و…) استخراج شده است.
3-3 مراحل انجام پژوهش
گام های اجرای پژوهش حاضر به شرح زیر است:
تجزیه و تحلیل مدل های مختلف برون سپاری از منظر استفاده و کاربرد آنها در کتابخانه ها
استخراج شاخص ها و مؤلفه های برون سپاری متناسب با سطح خدمات ارائه شده در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
انتخاب مؤلفه ها و پیشنهاد آنها برای ارزیابی برون سپاری با توجه به مدل مفهومی اولیه
طراحی پرسشنامه اولیه
شناسایی جامعه و نمونه آماری
سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه از طریق اخذ نظرات متخصصان و محاسبه آلفای کرونباخ
ویرایش و تدوین نهایی پرسشنامه ارزیابی برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و واحد های ذینفع و توزیع پرسش نامه
اخذ نظرات
تجزیه و تحلیل و تدوین پایان نامه
3-4 جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (فرهنگی، صفرزاده، 1385). جامعه آماری این پژوهش را 90 نفر ازکلیه مدیران(ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در معاونت ها و ادارات که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می دهد.
3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش
پژوهش حاضر 90 نفر از کارکنان و مدیران اداره های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. و به علت محدود بودن تعداد افراد، از هیج روشی برای نمونه گیری استفاده نشده است و به شیوه سرشماری انجام شده است.
3-6 ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. در این پژوهش به منظور تعیین استراژی مناسب جهت برون سپاری، پرسشنامه ای تنظیم و پس از کنترل کافی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور مورد استفاده قرار گرفت. برای پاسخ گویی به هریک از پرسش ها در مقیاس فاصله ای از طیف لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر پرسش، پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است. بنابراین پاسخ های مختلف پاسخگویان به هر یک از پرسش ها در یکی از پنج گزینه فوق قرار می گیرد.
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش
3-7-1 روایی
به منظور بررسی صحت، مناسب و خوب بودن پرسشنامه روایی و پایایی پرسش نامه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.

 

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته روانشناسی درباره : اثربخشی سازمانی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

روایی پرسش نامه در این پژوهش با بهره گرفتن از روایی محتوایی و ظاهری تعیین شده است. در این پژوهش از آنجایی که معیارهای مورد استفاده در پرسش نامه از مبانی نظری و تحقیقات گذشته استخراج گردیده است و اساتید راهنما و مشاور، پرسش های پرسشنامه را از نظر کمیت و کیفیت تأیید کرده اند، دارای روایی محتوا است . از طرف دیگر دارای روایی ظاهری است زیرا اساتید راهنما و مشاور، بر توانمندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن پرسش ها صحه گذاشتند.
3-7-2 پایایی پرسشنامه
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر و یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (فرهنگی، 1385).
در این پژوهش به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ یکی از روش های محاسبه پایایی است این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلفی را اندازه گیری می کند، بکار می رود. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه پرسش های پرسشنامه (زیرآزمون)، واریانس کل را محاسبه کرد سپس با بهره گرفتن از فرمول آن مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. در این پژوهش ضریب اعتماد پرسشنامه 825/0 درصد برآورد گردید بنابراین می توان گفت که پرسشنامه از ضریب اعتبار بالایی برخوردار می باشد.
3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی و … در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها برای تجزیه و تحلیل داده های این پردازش فراهم آید (خاکی، 1379).
پردازش و تحلیل داده های این پژوهش با بهره گرفتن از نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفته است. تجزیه و تحلیل آماری این پژوهش از آماره های توصیفی و استنباطی استفاده شده است که با توجه به اهمیت موضوع، محقق سعی کرده است تا به جمع آوری اطلاعات صحیح اقدام و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در این پژوهش به منظور شرح و توصیف یافته ها از

مطلب مرتبط :   پایان نامه رشته روانشناسی درباره : رفتار شهروندی

دیدگاهتان را بنویسید