پایان نامه آموزش مهارت های زندگی و شیوه های فرزند پروری

دانلود پایان نامه

-سازمان بهزیستی کشور : معاونت امور فرهنگی و پیشگیری.
-کلنیکه.ال.کریس. مهارتهای زندگی (ترجمه شهرام محمدخانی). تهران : اسپندهنر1381
-ناصری ،حسین ؛ نیک‌پرور ، ریحانه.. بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر بهداشت روانی دانشجویان. دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان. 1383
-مقاله بزهکاری زنان (زنان خیابانی)، روزنامه اعتماد، 7/9/1383.
-سیاست‌ جنایی اسلام در برخورد با بزه و بزه‌دیده‌گی زنان، علی اشرف طهماسبی انتشارات برگ زیتون.، 1383.
-مجموعه‌ مقالاتی برای زنان، انتشارات شفق، قم، 1369.
-توان‌بخشی گروه‌های خاص، دکتر حمیدرضا کریمی درضی، انتشارات گسترده 1382.
-شعاری نژاد، علی اکبر. نقش فعالیت فوق برنامه در تربیت نوجوانان. چاپ چهارم. تهران موسسه اطلاعات. 1377.
-معاونت امور فرهنگی و پیشگیری بهریستی کشور راهنمای برنامه آموزش مهارت های زندگی. تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی1382.
-هندرن، رابرت و همکاران برنامه های بهداشت روان مدارس، ترجمه نوری قاسم آبادی و همکاران. تهران . انتشارات سازمان بهزیستی کشور1377.
-ادبی ، راضیه ( 1388 ) ، بررسی رابطه ی پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی پایان نامه ی ارشد ، روانشناسی بالینی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبحش.
-استورا . اچ . ب ( 1991 ) ، تنیدگی یا استرس ، ترجمه ی رادستان ، پریرخ ( 1377 ) ، چاپ اول ، تهران انتشارات رشد .
-اسماعیلی ، محمد (1380) ، بررسی اثر آموزش درس مهارتهای زندگی در تعامل با شیوه های فرزند پروری بر غزت نفس دانش آموزان استان اردبیل ، فصلنامه پیام مشاوره ، سال سوم ، شماره 6 .
-انصاری ، پروین ( 1384 ) ، بررسی رابطه ی سلامت روانی و نگرش های مذهبی بین دانشجویان 20 تا 30 ساله ، پایان نامه ی کارشناسی ارشد ، روان شناسی دانشگاه رودهن
بنی جمالی ، شکوه السادات ( 1386 ) ، بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی ، تهران نشر نی.
-حسینی ، سید ابوالقاسم ( 1387 )، اصول بهداشت روانی ، چاپ اول مشهد ، انتشارات دانشگاه مشهد
-حسین زاده، امیدعلی (1390)، ارائه مدلی برای ارتقای سلامت سازمانی در آموزشکده‌های سمای دانشگاه آزاد اسلامی ، پایاننامه دکتری تخصصی مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
-سازمان بهداشت جهانی ،(2001) برنامه ی آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه ی نوری قاسم آبادی ، ربابه ، محمد خانی ( پروانه ) ( 1388 ) ، تهران واحد بهداشت و روان و پیشگیری از سوء مصرف مواد سازمان بهداشت جهانی.
-آقاجانی ، مریم ، تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان، تهران : انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ اول 1385 .
– آتش پور ، سید حمید ، شفتی ، سید عباس ، اضطراب ، تعریف ، انواع ، درمان . نشریه تربیت سال 14 / شماره 4 / اسفند 1377
-احمدی ، اکبر ، مهارتهای زندگی ، نشریه حمایت شماره 26 / بهار 85 .
-پاشا شریفی ، حسن ، نجفی زند ، جعفر (1375) . روشهای آماری در علوم رفتاری ، چاپ هفتم 1375 ، نشردانا .