پایان نامه آموزش مهارت های زندگی و برنامه های آموزشی

دانلود پایان نامه

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری


5-1- مقدمه
در این فصل ابتدا نتایج نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیات تحقیق بیان می گردد و در نهایت بر همین اساس پیشنهاداتی ارائه می گردد.
5-2- نتیجه گیری
فرضیه اول: آموزش مهارت‌ خودآگاهی بر میزان بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
بنابر نتایج حاصله ، r مشاهده شده در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌ خودآگاهی و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد بنابراین فرضیه اول مورد تایید است.بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 54/0 در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت‌ خودآگاهی و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین با آموزش توانایی شناخت خود و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوّت، خواسته‌ها، ترسها و انزجارها به افراد می توان از بروز بزهکاری ها پیش گیری کرد.
فرضیه دوم: آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها شامل خشم، اضطراب و افسردگی و مقابله با استرس بر میزان بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
بنابر نتایج حاصله ، r مشاهده شده در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت مدیریت هیجان‌ها شامل خشم، اضطراب و افسردگی و مقابله با استرس و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. بنابراین فرضیه دوم مورد تایید است. بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 46/0 در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین با آموزش افراد در خصوص نحوه کنترل و مدیریت در لحظاتی که افراد تحت تاثیر عوامل بیرونی دچار هیجانی ناخواسته می شوند، می توان از انجام بزهکاری جلوگیری نمود.
فرضیه سوم: آموزش مهارت حل مسئله بر میزان بروز بزهکاری در بین دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
بنابر نتایج حاصله ، r مشاهده شده در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را بین آموزش مهارت حل مسئله و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد بنابراین فرضیه سوم مورد تایید است.بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 48/0 در سطح p≤0/05 همبستگی مثبت و معناداری را نشان می دهد. بنابراین آموزش افراد به منظور سنجش همه ی جوانب یک مسأله ، ترویج و تشویق به مثبت اندیشی، تشخیص صحیح، شناخت فرمول های عمومی حلّ مسائل، آزمایش راه حلهای مسأله برای کشف راه حلّ مؤثّر و همچنین یاری طلبی از دیگران می تواند در جلوگیری از بروز بزهکاری کمک بسزایی نماید.
فرضیه چهارم: آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه بر میزان بروز بزهکاری در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر شهرکرد موثر است.
بنابر نتایج حاصله ، r مشاهده شده در سطح p≤0/05 همبستگی کمی را بین آموزش مهارت های تفکر خلاق و تفکر نقادانه و میزان بروز بزهکاری نشان می دهد. .بر اساس جدول ضرایب رگرسیون، در بتای 31/0 در سطح p≤0/05 همبستگی کمی را نشان می دهد. بنابراین تقویت صفتهای مهارت تفکر خلاق نظیر استقلال ، خود تنظیمی ، تحمل ابهام و داشتن پشتکاردر مواجه با شکست، کمک کمتری نسبت به دیگر عوامل برای پیش گیری از بزهکاری در دانش آموزان محسوب می شود.
5-3- ارائه پیشنهادات و راهکارها
برای پیشگیری اولیه از بزهکاری بر اساس آموزش مهارت های زندگی، بر طبق نتایج این پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
الف- پیشنهاد پژوهشی
1- افزایش میزان ساعات درس پرورشی در مدارس به منظور آشنایی دانش آموزان با مهارتهای زندگی.
2- آشنا ساختن والدین با اهمیت مهارتهای زندگی در جلوگیری از بزهکاری توسط مدارس و ارگانهای ذیربط.
ب- پیشنهاد کاربردی
1- تولید و ترویج برنامه های آموزشی و پرورشی توسط ارگانهای مسئول این امر، نظیر وزارت ارشاد
2- تولید و ترویج برنامه های آموزشی و پژوهشی توسط رسانه های ملی نظیر صدا وسیما و روزنامه ها و شبکه های مجازی.