نیروی انسانی و عوامل محیطی

دانلود پایان نامه

کشت مخلوط به دلیل توزیع بهتر کارگر در طول فصل کار نیز بر تک کشتی ارجحیت دارد (عطری، 1377).
٢-7-1-١١- افزایش کیفیت محصول
استفاده از گونه‌های بقولات در کشت مخلوط با غلات، موجب بالا رفتن کیفیت علوفه تولیدی و ارزش غذایی آن ها می‌شود (خزایی و کوچکی، 1374). به عنوان مثال بررسی‌ها نشان می‌دهند که کشت مخلوط جو و یولاف با نخود‌فرنگی میزان پروتئین خام در علوفه را افزایش می‌دهد (کار و همکاران، Carr and et al, 1998؛ کوسین، cousin, 1997). مخلوط سویا و ذرت نیز بدلیل برخورداری از پروتئین بالاتر نسبت به ذرت خالص، جهت تولید سیلو مناسب‌تر تشخیص داده شده است (Ander ghetto and et al, 1992).
٢-7-1-١٢- حفاظت از سرما و باد
در کشت مخلوط، یک گیاه پابلند و پاکوتاه، گیاه پا بلند نقش بادشکن را ایفا نموده، به عنوان محافظ فیزیکی، گیاه دیگر را از باد و سرما حفظ می‌کند مانند کاشت چند ردیف ذرت در بین ردیف‌های سویا. در تحقیقی برروی کشت مخلوط لوبیا قرمز و چیتی با سیر، مشخص شد که میزان خسارت به بوته‌های لوبیا در مقایسه با کشت‌خالص لوبیا ۵٠ درصد کاهش یافت (مهر پناه و همکاران، 1375). کشت پاییزه مخلوط یونجه و جو که در بعضی از نقاط کشور انجام می‌شود بدین منظور است که جو در پاییز محافظ خوبی برای یونجه‌های جوان میباشد (جوانشیر و همکاران، 1379). در کشت‌های نواری می‌توان از گیاه زراعی پابلند به منظور حمایت از یک گیاه زراعی پا کوتاه در برابر باد استفاده کرد (عطری، 1377).
٢-7-1-١٣- باقی‌گذاردن بقایای گیاهی بیشتر در خاک
در کشت مخلوط، به دلیل حجم بیشتری از خاک که مورد استفاده قرار گرفته بقایای بیشتری در خاک باقی می‌ماند. بنابراین، هوموس و مواد غذایی بیشتری در خاک وجود خواهد داشت. بقایای گیاهی در کشت‌های‌ مخلوط دارای فواید و مزایای متعددی است که از آن جمله به نگهداری رطوبت در خاک، افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به نزولات آسمانی، کاهش میزان تبخیر، جلوگیری از نوسات زیاد دمای شبانه‌روزی و حتی فصلی و جلوگیری از فرسایش خاک می‌توان نام برد (سید شریفی، 1378).
٢-7-1-١۴- حفاظت از محیط زیست
سیستم های تک‌کشتی با کاربرد بیش از حد نهاده‌های شیمیایی موجب کاهش یا توقف فعالیت میکروارگانیسم‌های خاکزی و آبزی می‌شود و تجزیه موادآلی و پالایش سموم فاضلاب ها را مختل می‌سازد. این امر، تثبیت بیولوژیک نیتروژن را نیز به مخاطره می‌اندازد، در صورتی که سیستم‌های چندکشتی بدلیل استفاده کمتر از نهاده‌های شیمیایی در حفاظت از محیط زیست مؤثرتر واقع می‌شوند (سید شریفی، 1378).
٢-7-1-١۵- کنترل علف‌های هرز
گیاهانی که دارای رشد اولیه آهستهتری هستند اگر به صورت تک‌کشتی کاشته شوند، علف‌های هرز زیادی در مزرعه رشد می‌کند که چنانچه با آن مبارزه نشود، بر محصول بعدی تأثیر بسیار زیادی خواهد گذاشت. اگر چنین گیاهانی با گیاهان دیگری که رشد اولیه آنها سریع است (مثل لوبیا چیتی) به صورت مخلوط کشت شوند، از رشد و نمو علف‌های هرز جلوگیری می‌کند. شاید بتوان نتیجه‌گیری کرد که کشت مخلوط ارزان‌ترین و بی ضررترین روش برای کنترل علف‌های هرز است (مظاهری، 1377).
٢-7-2- معایب کشت‌های مخلوط
٢-7-2-١- رقابت بین‌گونه‌ای
انتخاب گیاهان مخلوط باید به صورت صحیح انجام گیرد، زیرا که رقابت بین‌گونه‌ای باعث کاهش عملکرد می‌شود. پس انتخاب گیاهان در کشت مخلوط اهمیت زیادی دارد و نمی‌توان آنها را به صورت تصادفی انتخاب کرد و چنانچه انتخاب گیاهان در مخلوط به درستی انجام گیرد میزان رقابت بین گیاهان کاهش یافته و در نتیجه میزان عملکرد افزایش می‌یابد. اگر چنانچه گیاهان مورد استفاده در این سیستم از نظر مورفولوژیک و فیزیولوژیک با یکدیگر اختلاف داشته باشند، از عوامل محیطی بهتر استفاده می‌کنند و رقابت برون‌گونه‌ای کمتر می‌شود (کوچکی و سرمدنیا، 1370).
٢-7-2-٢- محدودیت کاربرد ماشین‌آلات کشاورزی
به نظر می‌رسد مشکل اصلی در کشت مخلوط عدم امکان استفاده از ماشین‌آلات در مراحل کاشت، داشت و برداشت میباشد. تا زمانی که برداشت مکانیزه کشت مخلوط امکان‌پذیر نباشد نمی‌توان به جایگاه کشت مخلوط در کشاورزی نوین امیدوار بود (جوانشیر و همکاران 1379).
از آن جایی که اکثر ماشین‌آلات کشاورزی در حال حاضر جهت کاشت، داشت و برداشت گیاهی ویژه طراحی و ساخته شده‌اند، بنابراین، استفاده از آنها در سیستم مخلوط به‌ جزء‌ در برداشت گیاهان علوفه‌ای با مشکل روبه‌رو می‌شود (کوچکی و سرمدنیا، 1370).
با توجه به پیشرفت‌های سریع تکنولوژی در ساخت ماشین‌های کشاورزی مدرن و در عین حال پیچیده،‌ به نظر می‌رسد که تنها عامل اصلی در مورد برداشت مکانیزه کشت مخلوط، موانع اقتصادی باشد. اگر شرایط عمومی اقتصادی و سیاسی یک کشور، ارزان بودن نیروی انسانی را موجب شود، احتمال دارد که نتوان مزیتی اقتصادی برای توسعه ماشین‌های کشاورزی جایگزین با نیروی انسانی تصور کرد. به منظور سهولت برداشت در مزارع کشت مخلوط می‌توان راه‌کارهایی را در نظر گرفت. به عنوان مثال اگر کشت مخلوط به صورت نواری باشد با تنظیم ابعاد ماشین‌های کشاورزی میتوان ابزار برداشت مکانیزه را با این نوع مزارع سازگار ساخت. در این نوع مزارع، اصول برداشت محصول همانند کشت‌ خالص است با این تفاوت که ماشین باید به اندازه‌ کافی کوچک باشد تا بتواند با نوارهای باریک مورد کشت در مخلوط تطابق داشته باشد.
در کشت‌های مخلوط در هم نیز می‌توان ابتدا یکی از گیاهان را به صورت دستی برداشت کرد سپس گیاه دوم را به صورت مکانیزه برداشت نمود (جوانشیر و همکاران 1379). در حالی که اگر زراعت مخلوط را به صورت ردیفی بکارند و یا کشت مخلوط علوفه‌ای باشد و یا اگر ارقام مختلف یک گونه زراعی کاشته شوند، مشکل تا حدودی برطرف می‌شود (مظاهری 1377).
٢-7-2-٣- متفاوت بودن نیازهای غذایی و مبارزه با آفات و عوامل بیماری‌زا در کشت مخلوط
در بعضی موارد، مشکلاتی از نظر محاسبه و تأمین متناسب کودهای شیمیایی در کشت مخلوط وجود دارد. همچنین، کاربرد علف‌کش‌ها و سموم شیمیایی در این نوع زراعت مشکلاتی را به همراه دارد (کوچکی و سرمدنیا 1370). زیرا که این مواد تأثیر یکسانی بر روی گیاهان مخلوط ندارند و در بعضی موارد گیاهان مخلوط شونده ممکن است مکمل یکدیگر بوده و در شرایط یکسان تغذیه‌ای عملکردشان افزایش یابد ( مظاهری 1373).
٢-7-2-۴- مدیریت مزرعه