مقاله – 
نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار-  …

مقاله – نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

۱-۱- تبیین نوع و میزان رابطه میان متغیر «درصد مالکیت اعضای هیأت مدیره» و سازه مدیریت سود.
۱-۲- تبیین نوع و میزان رابطه میان متغیر «سرمایه‌گذاران نهادی» و سازه مدیریت سود.
۱-۳- تبیین نوع و میزان رابطه میان متغیر «نسبت بدهی بر سرمایه» و سازه مدیریت سود.
۱-۴- تبیین نوع و میزان رابطه میان متغیر «اندازه شرکت» وسازه مدیریت سود.
۱-۵- تبیین نوع و میزان رابطه میان متغیر «ترکیب هیات ‌مدیره» وسازه مدیریت سود.
۲- پیشنهاد راهکارهای عملی به منظور افزایش توان شرکتها در مدیریت سود واقعی ودستیابی به مزیت‌های رقابتی و ماندگاری.
۲-۱- کمک به شناخت بیشتر به ابعاد گزارشگری مالی و کاهش مدیریت مصنوعی سود و مصون سازی شرکتها از تبعات منفی آن.
۲-۲- کمک به سرمایهگذاران بالقوه و بالفعل و اعتبار دهندگان در شناخت و اتخاذ تصمیمات آگاهانهتر و اثر بخشتر.
۱-۵-۱- هدف کاربردی تحقیق
۱- سهامداران و سرمایهگذاران: امروزه اطلاعات واقعی به عنوان یک منبع مهم استراتژیک در همه جهات به عنوان یک منبع عمده برای افزایش بازده برای سهامداران و سرمایهگذاران مطرح است. اطلاعات همواره به عنوان یک مزیت رقابتی قلمداد شده است از این رو در دسترس قرار دادن اطلاعات برای سهامداران باعث ایجاد بازده اضافی برای آنان خواهد شد.
۲- تحلیلگران:تحلیلگران همواره اطلاعات را برای دستیابی و به منظور ارزیابی عملکرد مالی فعلی یا آینده شرکت استفاده میکنند. اطلاعات مذکور میتواند توسط مدیران و تحلیلگران مالی در ارزیابی طرحهای تأمین مالی یا گزینههای سرمایه‌گذاریشان مورد بررسی قرار گیرد.
۳- سازمان بورس اوراق بهادار تهران:یکی از نهادهای مهم فعال در بخش مالی اقتصاد؛ بورس اوراق بهادار است که از طریق فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد ابزارهای مالی برای مشارکت کنندگان در بازار اوراق بهادار نقش قابل ملاحظهای در تحقق کارکردهای بخش مالی اقتصاد از جمله جمعآوری پس‌اندازهای راکد، تشکیل سرمایه، تخصیص سرمایهها به مولدترین سرمایهگذاری و تسهیل تامین مالی شرکتهاایفامی‌کندبه همین جهت در دسترس بودن اطلاعات و تحقیقات به روز میتواند سازمان بورس و اوراق بهادار را یاری رساند.
۴- محققین و دانشجویان:محققین و دانشجویان به عنوان آیندهسازان حال و آینده باید همواره اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند از این رو این تحقیق آنان را برای انجام تحقیق دیگر یاری خواهد داد.
۱-۶- قلمرو تحقیق در بعد زمانی
قلمرو تحقیق شامل یک دوره ۵ ساله بر مبنای گزارشهای مالی منتشر شده، مربوط به دورههای مالی ۱۳۸۵ تا پایان سال ۱۳۸۹ میباشد. قلمرو موضوعی تحقیق بر اساس فرضیهها، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود و قلمرو مکانی تحقیق در مورد شرکتهای حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.
۱-۷- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و واژههای کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی، ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به اهداف اولیه مشارکت.
– مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترل به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی میباشد.
درصد مالکیت اعضای هیات مدیره (MSO): در این تحقیق به درصد سهامی که مدیران اجرایی و غیراجرایی شرکت در اختیار دارند، اطلاق میشود.
تعداد اعضای غیرموظف هیأت (DIR): تعداد اعضا پاره وقت هیأت مدیره که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت می‌باشند و صرفاً حق الجلسه ساعتی برای حضور در جلسات خود دریافت دارند.
درصد سهام آزاد شناور: به تعداد یا درصدی از سهام شرکتهای بورس اطلاق میشودکه در تملک مالکان اصلی و عمده شرکتها نبوده و انتظار معامله آن در آیندهای نزدیک وجود دارد به عبارتی دیگر میزانی از سهام است که در اختیار سرمایهگذاران متعدد بوده و به طور روزانه یا هفتگی داد و ستد می‌شود.
میزان کنترلهای داخلی: وضعیت کنترلهای داخلی شرکت اعم از قوی، متوسط و ضعیف را نشان می‌دهد.
مدیریت سود: رفتار آگاهانه و اختیاری است که به منظور کاهش تغییرات سود با استفاده از ابزارهای حسابداری، توسط مدیریت صورت میگیرد.
سود (زیان) خالص (NI): تفاوت کلیه درآمدها و هزینههای دوره مالی که بر مبنای اصول و روشهای متداول حسابداری شناسایی و اندازهگیری میشود.
سود(زیان) ناخالص (GP): تفاوت درآمد خالص و قیمت تمام شده کالای فروش رفته یا خدمات ارائه شده در یک دوره مالی که بر مبنای اصول و روشهای متداول حسابداری شناسایی و اندازهگیری میشود.
سود(زیان) عملیاتی (OE): تفاوت کلیه درآمدها و هزینههای عملیاتی که بر مبنای اصول و روشهای متداول حسابداری شناسایی و اندازهگیری میشود.
اندازه شرکت (Log size): لگاریتمی طبیعی داراییهای شرکت میباشد.
نسبت سودآوری (P.R):میزان بازدهی نسبی شرکت است که با نسبت سود خالص به جمع داراییها (بازده دارائیها) اندازهگیری میشود.
نوع صنعت (۱ND): طبقه بندی شرکتهای مورد بررسی بر مبنای نوع فعالیت در گروههای همگن بر اساس آنچه در بورس اوراق بهادار تهران متداول است.
قرداد بدهی (Leverage):از طریق اهرم مالی شرکت (از حاصل تقسیم مجموع بدهیهای بلند مدّت بر مجموع دارائیها) اندازه گیری میشود.
نسبت بازده دارائیها: حاصل تقسیم سود خالص شرکت بر متوسط مجموع دارائیهاست.
۱-۸- خلاصه فصل
از مسایل مهمی است که در سالهای اخیر در پی رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوع‌های مهم برای سرمایه‌گذاران نیز مطرح شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان میپردازد و حاکمیت شرکتی در درجه نخست چهار موضوع اساسی! بی طرفی، شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی و مسئولیت پذیری را مد نظر قرار میدهد.
صندوق بین المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاریهای اققصادی (OECD) (2001) حاکمیت شرکتی را به صورت ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و سایر طرحهای ذیربط برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم؛ جهت دستیابی به اهداف تولید مشارکت و تنظیم معیارها و مکانیزمهای نظارت و کنترل تعریف نمودهاند. از طرف دیگر سود از جمله برترین شاخصهای اندازه گیری فعالیت‌های یک واحد اقتصادی است و اندیشه شناخت رفتار سود حسابداری مقولهای است که بر اثر گسترش فنون کمّی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت مالی شکل گرفته و صرفاً از محدودۀ اندازهگیری نتیجۀ فعالیت‌های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. بنابراین علیرغم این که تئوری فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، بازهم سود به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژهای برخوردار است و در این راستا هر جریانی که سود را دستخوش تغییر نماید نیز اهمیت مییابد. زیرا پیامدهای اقتصادی برآن مترتب میگردد واین مساله بخصوص ممکن است در بازارهای غیر کارای سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد.
با فرض منطقی بودن رفتار افراد فرض میشود که همهی افراد به دنبال حداکثر کردن ثروت خود باشند و مدیران نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. تحقیقات متعدد نشان میدهند که مدیران با استفاده از تخصصهای حسابداری و در قالب مدیریت سود بر ذهنیت گرایی سرمایهگذاران تاثیر می گذارند، به عبارت بهتر مدیران آنگونه سیستم‌های اطلاعاتی را انتخاب میکنند که نوسان سودهای گزارش شده را در طول زمان کاهش دهند. شواهد تجربی نیز حکایت از آن دارد که مدیران واحدهای اقتصادی به درجات مختلف و به طور مستمر درگیر مدیریت سود هستند تا به این وسیله قضاوت استفاده کنندگان از صورت‌های مالی را متاثر سازند عوامل مذکور در حقیقت منجر به پدید آمدن تحقیقاتی در زمینه یکی از مهمترین مسائل حسابداری یعنی نحوه انتخاب یا تغییر رویههای حسابداری در بین شرکت‌ها و یا در طول زمان شده است. به همین دلیل پدیده مدیریت سود در طول نیم قرن اخیر موضوع مورد علاقهای برای محققین حسابداری و مالی به شمار میرود.
با مروری بر تحقیقات مرتبط با پدیده مدیریت سود چند محور اصلی برای این پژوهش‌ها قابل شناسایی است که عبارتند از هدفها و انگیزههای مدیریت و ابزار مدیریت و عوامل موثر بر مدیریت سود.
موضوع تحقیق حاضر نیز بر محور بررسی رابطه بین حاکمیت شرکت و مدیریت سود بنا شده است. لذا در این فصل ضمن بیان مسئله، متغیرهای موضوع تحقیق و فرضیات مربوطه تعاریف عنوان شده است.
فصل دوم
ادبیات پیشینه تحقیق
۲ ـ ۱ ـ مقدمه
شناخت فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت کنندگان در بازار همواره موضوعی چالش برانگیز برای محافل دانشگاهی و حتی برای خود مشارکت کنندگان در بازار بوده است. تاکنون مقالات بیشماری به نظریه مالی مدرن (کارایی بازار) پرداخته است، که طی آنها به نقصان این نظریه در مدل سازی بازده سهام در طول عمر واقعی آن اشاره شده است. این نظریه فرض را بر آن نماده است که شکل گیری انتظارات منطقی سرمایه‌گذاران از قیمت های آتی منجر به تنزیل آنی تمامی اطلاعات بازار در قیمت های مورد انتظار می‌شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir