نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار-  …

نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

۴-۶-۱٫ رگرسیون چند متغیره:
نقطه آغازین پژوهش های اقتصاد سنجی به کارگیری یک مدل رگرسیونی است که طی آن رابطه علّی، بین متغیر وابسته ومتغیر مستقل مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. رابطه علّی بین متغیر وابسته (y ) ومتغیرهای مستقل و یا کنترلی ( ) می تواند هر یک از اشکال توابع ضمنی را اختیار کند.
حالت عمومی یک مدل رگرسیون چند متغیره بصورت زیر است:
که در آن:
= i امین مشاهده متغیر وابسته،= i امین مشاهده برای متغیر مستقل = مقدار ثابت ,…,,=ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی تحقیق = جملات اخلال
از آنجا که این پژوهش از نوع توصیفی –همبستگی می‌باشد، برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره با استفاده ازداده‌های ترکیبی در دوره زمانی ۸۸-۸۰ بهره گرفته می‌شود.
۴-۶-۲٫ آزمون معنی داری ضرایب جزیی و کلی معادله رگرسیون:
آزمون (t ) برای آزمون فرضیه در باره هر یک از ضرایب جزیی رگرسیون به کار برده می‌شود. فرضیه های آزمون بصورت زیر بیان می‌شود:
ضریب متغیر صفر است :
: ضریب متغیر مخالف صفر است
برای آزمون این فرض از آماره با سطح اطمینان ۹۵% استفاده خواهد شد. اگر مقدار t محاسبه شده از مقدار t بحرانی در یک سطح معنی دارتجاوز کند، فرضیه صفر رد می گردد ودر غیر این صورت آن را نمی توان رد کرد. تایید ، به مفهوم بی معنی بودن ضریب مورد نظر و رد شدن به مفهوم معنی دار بودن ضریب مورد نظر است.
برای بررسی و ازمون معنادار بودن معادله رگرسیون نیز از آماره F استفاده خواهد شد. فرضیه های این آزمون نیز به شرح زیر است:
=
=
اگر فرضیه صحیح باشد به این مفهوم است که هیچکدام از متغیرهای توضیحی بر تغییرات (متغیر وابسته ) تاثیری ندارند و به عبارتی دیگر، تغییرات صرفا تصادفی است و اگر فرضیه صحیح باشد به این مفهوم است که حداقل یک متغیر توضیحی وجود دارد که در تغییرات ( ) موثر واقع می‌شود.
روش یاده جهت آزمون ضرایب جزیی رگرسیون، توجه به شتون احتمال (probability ) است. اگر مقدار احتمال هر متغیر کمتر از ۱۰ % باشد نشانگر معنی دار بودن ضریب یاد شده بوده و بطور مشابه جهت بررسی معنی دار بودن کل مدل رگرسیون به ستون مربوط به احتمال F مراجعه می گردد. در اینجا نیز اگر این احتمال کمتر از ۱۰% باشد نشانگر معنی دار بودن ضرایب کل رگرسیون خواهد بود. تجزیه و تحلیل ANOVA نیز رویکرد دیگر بررسی معنی داری کل رگرسیون می‌باشد که در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
۴- ۶-. آزمون های خود همبستگی[۸۸] و ناهمسانی واریانس[۸۹]:
در مورد مشکلات مربوط به خود همبستگی و ناهمسانی واریانس در مدل ها بایستی گفت که خود همبستگی مشکل مربوط به داده‌های سری زمانی و ناهمسانی واریانس مشکل خاص داده‌های مقطعی است که این مشکلات در داده‌های تلفیقی پیچیده تر می‌شوند.
 

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.