نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار-  …

نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
۷۰٫۷۲۴۸۱

۵٫۴۵۶۶۷۶

۱۰۱٫۲۹۵۲

۵٫۰۷۲۹۹۵

۲۴۵٫۸۲۹۹

۹۸٫۹۹۹۸۴

مجموع

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۳۰۰

۲۹۹

مآخذ یافته های تحقیق

توضیحات :
مالکیت نهادی (تعداد سهام سرمایه گذاران نهادهای تقسیم بر کل سهام منتشره شرکت مربوطه محاسبه می‌شود)
SIZE: لگاریتم طبیعی ارزش بازار سهام شرکت.
BVA/MVA: نسبت ارزش دفتری داراییها به ارزش بازار داراییها در پایان سال.
DR: نسبت مجموع بدهی ها به داراییها در پایان سال.
ROA: سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری داراییها در پایان سال.
PRICE: قیمت ارزش بازار هر سهم در پایان سال.
TURNOVER: سود سهام اعلام شده تقسیم بر تعداد سهام.
capital expenditure to asset: مخارج سرمایه ای به داراییها
همانگونه که در نگاره ۱-۴ ملاحظه می‌شود برای کلیه متغیرها،پارامترهای مرکزی و پراکندگی بطور مجزا محاسبه شده است. به عنوان مثال متغیر INSTIT با ۳۰۰ مشاهده برای ۵ سال به ترتیب دارای حداقل،حداکثر و میانگینی برابر ۰٫۲۳۶۵۵۹،  ۲٫۰۰۵۶۰۹،  ۱٫۶۷۵۲۷می‌باشد. دامنه تغییرات توزیع متغیر یاد شده از میانگین داده‌ها از صفر تا ۰٫۴۰را پوشش می‌دهد و از اینرو تفاوت فاحشی در دامنه تغییرات ملاحظه نمی گردد. با توجه به منفی بودن ضریب چولگی (skewness) که برابر -۱٫۵۹۰۲۴۲می‌باشد می توان در یافت که توزیع،چوله به چپ بوده. مقدار ضریب کشیدگی (kurtosis ) برای این متغیر برابر  ۴٫۹۲۹۷۹۱می باشد و نشان می دهد که بلندی وکشیدگی توزیع یاد شده برای این متغیر بلندتر از توزیع نرمال است. اگر بلندی توزیع از عدد ۳ بزرگتر باشد،نشان از بلندتر بودن کشیدگی و در صورت کوچک بودن از عدد۳،نشان ازکوچکتر بودن کشیدگی داده‌ها دارد. بطور خلاصه هر قدر بلندی وکشیدگی مربوط به یک متغیر بیشتر باشد نشان از تجمع و تراکم بیشترداده‌هاست و برعکس هر چه توزیع پهن تر باشد،دامنه ها پهن تر بوده و پراکندگی بین عناصر زیادتر خواهد بود. با توجه به اینکه مقدار آماده برابر ۴٫۹۲۹۷۹۱ است لذابلندی توزیع،اختلاف زیادی با بلندی توزیع نرمال دارد.
بطور مشابه مقادیر مربوط به آمار های توصیفی سایر متغیر‌ها نیز قابل تفسیر می باشد.بطور خلاصه با مقایسه نتایج حاصله، مشخص است که در میان متغیرهای پژوهش،بیشترین انحراف معیار در میان متغیر‌های سود سهام اعلام شده تقسیم بر تعداد سهام و PRIC ملاحظه می‌گردد و لذا در تمام مقایسه می توان گفت که درمیان شرکتهای مورد مطالعه از نظراین متغیر،تفاوت وپراکندگی فاحش ترمی باشد. بطورمشابه کمترین انحراف معیار نیز مربوط به متغیر سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری داراییها در پایان سال. می باشد و لذا عملکرد شرکتها در این متغیر، تقریبا نزدیک و شبیه به هم می باشد و پراکندگی کمتر است.
در میان متغیر‌های پژوهش تنها متغیر مالکیت نهادی است که چوله به چپ می باشد ورابطه: (میانگین< میانه < مد) حاکم است و بقیه همگی چوله به راست بوده و رابطه برعکس فوق وجود دارد یعنی (میانگین > میانه > مد ).بطور مشابه بلندی و کشیدگی متغیرها نیز نشان می دهد کههمه متغیر‌های،بلندتر از توزیع نرمال می باشد.
نمودارهای زیر،هیستوگرام ونمودار P_P مربوط به تمامی متغیر‌های تحقیق می‌باشند که چگو نگی توزیع متغیر‌های یاد شده را به تصویر کشیده است.
نمودار های مربوط به متغیرها:
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است