نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار-  …

نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
بررسی متغیرهای مستقل

آزمون پایایی و مانایی متغیرها
آزمون همخطی بین متغیرهای مستقل

آزمون دیکی –فولر ( ADF )
ضریب همبستگی پیرسون

انتخاب مدل مناسب

آزمون انتخاب بین مدلهای اثرات مشترک و اثرات ثابت
آزمون انتخاب بین مدلهای اثرات ثابت و اثرات تصادفی

آماره F لیمر
آزمون هاسمن ( H )

آزمون کلیه فرضیات

آزمون معنی دار بودن تک تک ضرایب مدل
آزمون معنی دار بودن کل معادله رگرسیون
آزمون خود همبستگی
آزمون محدودیت روی ضرایب
آزمون ناهمسانی بر اساس وزن دهی شده

آماره t
آماره F
دوربین –واتسن ( DW )
آماره F و خی دو ( )
آزمون وایت

۳-۱۲٫ خلاصه فصل
در این فصل ابتدا به بیان فرضیات تحقیق، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته و شیوه محاسبه این متغیرها پرداخته شد. سپس توضیحاتی در خصوص نحوه جمع آوری داده‌ها، جامعه و نمونه آماری تحقیق و استفاده از روش دادهای تابلوئی به بررسی ارتباط متغیرهای تحفیق با سرمایه فکری پرداخته شد.در مرحله بعد معناداربودن ضرایب توسط آماره t و آماره آزمون (F – statistic)و روش حداقل مربعات تلفیقی و روش هم بستگی پیرسون آزمون میشوند.همچنین وجود یا عدم وجود عارضه های خود همبستگی و ناهمسانی واریانس با استفاده از آزمون h دوربین واتسون و آزمون هم خطی مشخص گردید.در نهایت به منظور ارایه الگو با استفاده از روش رگرسیون چند گانه با استفاده از ترکیبی پرداخته شد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل تحقیق
۴-۱٫ مقدمه
محقق پس از جمع آوری داده‌ها بایستی آن را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را آزمون نماید که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند و سرانجام باید بتواند پاسخی برای پرسش های تحقیق بیابد.
تجزیه و تحلیل داده‌ها،فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده‌ها گردآوری شده و به طریق مختلف خلاصه،دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه بر قراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده‌ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی وهم از لحاظ تجربی پالایش می‌شوند و روش های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج‌ها و تصمیم به عهده دارند.
در این فصل پس از ارایه توضیحاتی در مورد آمار توصیفی داده‌ها،ازمون هم خطی بین داده‌ها و آزمون مانایی،با استفاده از روش دادهای تابلویی به بررسی ارتباط بین متغیرهای مستقل تحقیق با عملکرد شرکتها در صنایع مختلف پرداخته می‌شود که به ترتیب و به شرح زیر ارایه می‌شود.
۴-۲٫ آمار توصیفی داده‌های پژوهش
پس از آنکه داده‌های مورد نظر پژوهش جمع آوری و ثبت گردیدند،بایستی این اطلاعات با روشهای خاصی،خلاصه و طبقه‌بندی گردد. خلاصه کردن اطلاعات و توضیح وی‍ژگی های مجموعه داده‌ها را معمولاً تحت عنوان آمار توصیفی می شناسند.نگاره‌های مربوط به آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش در صفحات بعدی ارایه شده است که شامل سه قسمت مجزا تحت عناوین پارامترهای مرکزی (شامل میانگین،میانه،ماکسیمم و مینیمم)،پارامترهای پراکندگی (شامل واریانس،انحراف معیار،ضرایب کشیدگی و چولگی)به همراه نمودارهای میله‌ای می‌باشد که به ترتیب ارایه و توضیح داده می‌شود.
جدول(۱-۴) شاخص های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.