نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- قسمت  …

نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- قسمت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

هدف محقق از انجام این نوع پژوهش توصیف عینی، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است. به عبارت دیگر، پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی می‌کند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ۲۷۵).
۳-۲٫ فرضیات تحقیق
«فرضیه» عبارت آزمون پذیری است که رابطۀ قابل انتظار بین دو یا چند متغیر را به صورت دقیق و روشن بیان می‌کند. فرضیه را آزمون پذیر می نامند زیرا باید صحت آن از طریق آزمون بررسی شود (مومنی، آذر، ۱۳۸۳). هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی نقش ترجیحات سرمایه‌گذاراران نهادی در تصمیم گیری آنهادر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.
؟ در جهت بررسی روابط مورد نظر و پاسخ به سوال اصلی تحقیق، فر ضیه های زیر تدوین شده است:

فرضیاتی به این صورت تعریف می‌شود.
فرضیات تحقیق:
فرضیه اول: رابطه اندازه با تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی معنا دار است.
فرضیه دوم: نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی معنا دار است.
فرضیه سوم: نسبت مخارج سرمایه ای به داراییها با تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی معنا دار است.
فرضیه چهارم: نسبت مجموع بدهی ها به داراییها با تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی معنا دار است.
فرضیه پنجم: سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری داراییها با تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی معنا دار است.
فرضیه ششم: قیمت ارزش بازار هر سهم با تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی معنا دار است.
فرضیه هفتم: سود سهام اعلام شده تقسیم بر تعداد سهام. با تصمیم سرمایه‌گذاران نهادی معنا دار است.

۳– ۳٫متدولوژی تحقیق
۳-۳-۱٫ جامعه آماری:
جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق می‌باشند.در تعریفی دیگر، جامعه آماری را می‌توان اینگونه بیان کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.(حافظ نیا، ۱۳۸۲، ۱۱۹)
برای ادراک و روشن شدن هدف هر پژوهش ابتدا باید جامعه مورد مطالعه تعریف شود.این تعریف باید به اندازه ای روشن باشد که هیچ نوع سؤالی درباره تعمیم پذیری یا کاربرد نتایج آن به هر یک از اعضای جامعه مطرح نباشد.
وجود اطلاعات کامل و در دسترس شروط تحقق یک تحقیق مناسب است. باتوجه به اینکه تنها مرجع قابل اعتماد برای جمع آوری داده‌های مالی، بورس اوراق بهادار تهران در وضعیت فعلی ایران می‌باشد بنابراین شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته می‌شود.
در نهایت پس از رعایت شروط فوق و اعمال نمونه گیری از ۴۲۲ شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تا پایان سال ۱۳۸۹ تعداد ۸۹ نمونه انتخاب گردید.
۲-۳-۳٫ نمونه آماری
از میان جامعه آماری یک گروه نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفته است.یکی از مهم ترین و حساس ترین بخش های هر تحقیق علمی، انتخاب نمونه است.نمونه، گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب می‌شود و با مشاهده مشخصات نمونه‌ای که از یک جامعه انتخاب شده است، می‌توان از مشخصات کل جامعه استنتاج معینی به عمل آورد.
برای نمونه گیری از روش نمونه گیری قضاوتی (حذف سیستماتیک) به شرح زیر استفاده شده است:
۱- دوره مالی شرکتهای نمونه منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
۲- سهام شرکت در سه ماهه منتهی به پایان سال مالی حداقل یک بار معامله شده باشد.
۳- جزء شرکتهای واسطه گری مالی، سرمایه گذاری، نهادهای پولی بانکی وهلدینگ نباشند.
۴- اطلاعات آنها دردسترس باشد.
تغییردوره مالی، طی دوره تحقیق نداشته باشد.
جزء شرکتهای زیان ده نباشند
با توجه به شرایط فوق تعداد ۸۹ شرکت انتخاب شدند.
۴-۳٫ چگونگی جمع آوری داده‌ها
گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است که بخش اول آن شامل ادبیات موضوع و تعریف و شناسائی مفهوم متغیرهای مستقل و وابسته و بحث و بررسی چگونگی تأثیر بین آنها با استفاده از نظریه های دانشمندان مالی است و بخش دوم میدانی است که اطلاعات مورد نیاز از طریق.جمع آوری داده‌های شرکتها از صورتهای مالی آنها و نرم افزار ره آورد نوین صورت گرفت و جهت تجزیه تحلیل داده‌ها و استخراج آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرم افزار Eviews استفاده گردید.
۳-۵٫ متغیرهای تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها
اساساً در هر کار تحقیقی، تعیین متغیرها یکی از عمده ترین مراحل تحقیقی می‌باشد. متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً چیزی است که می تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد و در واقع ویژگی هایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا در آنها دخل و تصرف می‌کند. متغیرها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: متغیر مستقل و متغیر وابسته (آذر و مومنی، ۸۳).
اساساً در هر کار تحقیقی، تعیین متغیرها یکی از عمده ترین مراحل تحقیقی می‌باشد. متغیر چیزی است که می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و معمولاً چیزی است که می تواند ارزش های عددی متفاوتی بپذیرد و در واقع ویژگی هایی است که پژوهشگر آنها را مشاهده، کنترل و یا در آنها دخل و تصرف می‌کند. متغیرها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: متغیر مستقل و متغیر وابسته (آذر و مومنی، ۷۹).
جدول (۳-۳) نسبتهای مالی و نحو محاسبه آنها

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir