جستجوی مقالات فارسی – 
نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- قسمت  …

جستجوی مقالات فارسی – نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- قسمت …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت
۵/۱۳%

۱۴%

ـــ

وو رونکوو بوهل

لهستان

۶/۱۴%

ـــ

۹/۱۰%

۵/۱۱%

۵/۱۶%

نتایج این مطالعات نشان دهنده این است که هر چه کشور مورد مطالعه پیشرفته تر و دارای بازار سرمایه توسعه یافته و متشکل تر باشد، سطح توده وار آن پایین تر است. در توجیه این پدیده شاید بتوان به نقش اطلاعات در بازارهای مالی اشاره نمود که انتشار و گردش آن در بازهای مالی کشورهای توسعه یافته تر سریعتر و با دقت بالاتری صورت گرفته و در نتیجه دسترسی به آن نیز با سهولت و اطمینان بیشتری امکان پذیر می‌شود.
فصل سوم
روش تحقیق
۱-۳ مقدمه
هر پژوهش در واقع با قصد پاسخگویی و راه حل یابی برای یک مسأله اصلی که در قالب یک پرسش ظهور کرده است آغاز می‌شود (خاکی، ۱۳۷۸، ۶). مسأله علمی عبارت از یک تحریک ذهنی است که نیازمند به یک پاسخ از طریق تحقیق علمی می باشد (همان منبع، ۷).
تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی می توان دسته بندی کرد. این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می‌کند که بتوان بر اساس آنها تحقیقات را طبقه بندی کرد. به طور کلی می توان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق، حالتی است که در آن دسته بندی ها به حداقل و تفاوتها به حداکثر برسد (خاکی، ۱۳۸۷، ۹۳).
تحقیق وقتی می‌تواند به درستی آغاز شود که مسأله تحقیق بصورت یک بیانیه مسأله[۵۲] درآمده باشد، زیرا در غیر اینصورت حالت آدرس غلطی را دارد که جوینده در نهایت جزء خستگی و هدر رفتن هزینه و زمان حاصلی ندارد (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ۱۴۱). انتخاب مسأله پژوهش به طور معمول به ذوق، سلیقه، علاقه، زمینه تخصصی و تجارب شخصی پژوهشگر بستگی دارد؛ بنابراین نمی توان قواعد فنی خاص و رهنمودهای زیادی برای آن ارائه نمود (دلاور و حیدری تفرشی، ۱۳۸۵، ۳۲)
دو مبنای معروف برای طبقه بندی تحقیقات، هدف و روش می باشد که در ادامه مطالب به آن خواهیم پرداخت.
طبقه بندی بر اساس هدف
روش[۵۳]، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است (کیوی و کامپنهود، ۱۳۸۵، ۱۱) و هر پژوهشگر پس از تعیین و تنظیم موضوع باید در اندیشه گزینش روش پژوهش باشد، چرا که روش تحقیق جز روش کشف قوانین و یا نیل به حقیقت نیست (فرشادگهر و شهیدی، ۱۳۸۱، ۶۷).
هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی برای پرسش یا پرسش های تحقیقی مورد نظر کمک کند (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ۲۶۹). به عبارتی روش های پژوهش، ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند (دلاور و حیدری تفرشی، ۱۳۸۵، ۱۶۷).
طبقه بندی بر اساس روش
روش انجام پژوهش یکی از عوامل عمده ای است که برتحقیق و نتایج حاصل اثر می گذارد و غالباً به هدف پژوهش، ماهیت موضوع، امکانات اجرایی تحقیق و فرضیه های تدوین شده بستگی دارد.تحقیقات را بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی دسته بندی می‌کنند.
روش تحقیق حاضر از دو مبنای طبقه بندی بر اساس هدف و بر حسب روش به شرح زیر است:
۱).روش تحقیق بر اساس مبنای هدف
هر پژوهش فعالیتی نظام مند است که طی آن یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می‌گردد و یا در نهایت مسأله و مشکل خاصی راه حل جویی می‌شود. با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می‌شود لذا بر پایه مسأله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق که پژوهشگر دنبال می‌کند، تحقیقات را طبقه بندی کرد و انواع آنها را از همدیگر بازشناسی کرد. در این نوع طبقه بندی بر «میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها به شرایط مشابه دیگر» تأکید می‌شود (خاکی، ۱۳۸۷، ۹۴).
تحقیقات علمی بر اساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۴، ۷۹).
این پژوهش از نظر هدف کاربردی می باشد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بسترشناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها، اشیاء و الگوها در جهت توسعه‌ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند (حافظ نیا، ۱۳۸۲، ۵۱).در این نوع تحقیق از نظریه های موجود برای استفاده عملی استفاده می‌شود.
تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندی ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد و بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند.(خاکی،۱۳۸۷، ۲۰۲)
۲).روش تحقیق بر حسب روش:
غالب مطالعات تحقیقی یک روش یا استراتژی را نشان می‌دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه های مشترک خاصی مانند بیان مسأله، جمع آوری اطلاعات و نتیجه گیری اند. جزئیات این رویه‌های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می‌شوند. هر یک از این روش ها برای پاسخگویی به یک نوع مسأله مناسب هستند (خاکی، ۱۳۸۷، ۳-۱۰۲).
در طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس روش، پژوهش حاضر از نوع همبستگی می باشد.
تحقیقات همبستگی برای کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها انجام می پذیرد ولی الزاماً کشف رابطه‌ی علت ومعلولی مورد نظر نیست (فرهنگی و صفرزاده، ۱۳۸۷، ۲۸۱). به عبارتی صرفاً یک رابطه را توصیف می‌کند (خاکی، ۱۳۷۸، ۲۱۹).
بنابراین در این پژوهش به بررسی میزان تغیرات یک یا چند عامل بر اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر؛ از طریق بدست آوردن ضریب همبستگی می پردازیم.
همچنین این تحقیق از نظر دسته بندی تحقیقات برحسب نحوه گردآوری داده‌ها (طرح تحقیق)،تحقیقی توصیفی[۵۴]بهشمارمی رود.
تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۴، ۲-۸۱).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.