جستجوی مقالات فارسی – نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار-  …

جستجوی مقالات فارسی – نقش ترجیحات سرمایه‌ گذاران نهادی در تصمیم گیری آنها در بورس اوراق بهادار- …

اکتبر 7, 2020 Off By مدیر سایت

فاکتور تعدیل نیز برای شاخص های فوق با درنظر گرفتن شرط های مربوطه محاسبه خواهد شد. این شاخص پ از ارائه شدن توسط لاکونیشوک و دیگران، به طور عمده مورد استفاده محققین دیگر قرار گرفت و تا حدودی به یک شاخص استاندارد در مورد سنجش وجود رفتار توده وار در بین شرکت های سرمایه‌گذاری درآمد. ورمرز[۴۲] (۱۹۹۹) با درنظرگرفتن تمام صندوق های سرمایه‌گذاری امریکایی حاضر در بازار سهام بین سالهای ۱۹۷۵ و ۱۹۹۴ تحقیق گسترده ای انجام داد و به این نتیجه رسید که شرکت های سرمایه‌گذاری در مورد معامله سهم‌های کوچک تر رفتار توده وار پررنگ تری بروز می‌دهند. او همچنین دریافت که صندوق هایی که معطوف به رشد بوده اند، در مقابل صندوق های درآمد محور رفتار توده وار بیشتری داشته اند.
نتیجه دیگری که تحقیق ورمز دربرداشت اثری بود که رفتار توده وار بر قیمت ها و بازده می گذاشت برای مثال سهم‌هایی که به طور توده وار خریداری شده بودند، به طور معنی داری بازده بالاتری را در همان دوره تجربه می‌کردند.
مطالعه دیگری توسط سیاس[۴۳] (۲۰۰۴) انجام گرفت که از نظر شاخص به کار گرفته شده برای سنجش رفتار توده وار قابل ملاحظه است. وی بر خلاف لاکونیشوک ملاک رفتار توده وار را پیروی شرکت ها از معاملات یکدیگر در دوره قبل قرار داد. همان طور که قبل تر مشاهده کردیم، شاخص لاکونیشوک زمانی رفتار توده وار نشان می داد که تعداد خریداران و یا فروشندگان یک سهم در یک دوره خاص، از مقدار انتظاری آن بیشتر بود در حالی که سیاس معتقد است از آنجا که اطلاعات معاملات شرکت ها به سرعت در اختیار دیگران قرار نمی گیرد بنابراین آنچه نشانگر وجود رفتار توده وار است، مشابهت معاملات شرکت ها با معاملات دوره قبل است. وی با این استدلال معادله زیر را تخمین زد.
(۱۵-۲)
که در آن:
(۱۶-۲)
و نشانگر نسبتی از شرکت های معامله کننده سهم k در دوره t است که خریدار بوده اند. معادله فوق در حقیقت نوعی همبستگی را بین معاملات در دوره متوالی تخمین می زند و در صورتی که این همبستگی معنی دار باشد، آن را نشانه وجود رفتار توده وار می داند. نقصی که روش فوق دارد این است که در آن دنباله روی از معاملات خود شرکت در دوره قبل از پیروی معاملات سایر شرکت ها متمایز نشده است. سیاس برای برطرف کردن این نقص ضریب را به صورت حاصل جمع دو عبارت نوشت که هرکدام نشانگر یکی از موارد بالا بود.
(۱۷-۲)
که در آن نشانگر تعداد شرکت هایی است که سهم k را در دوره t معامله کرده اند. همچنین یک متغییر ساختگی است که مقدار ۱ را در صورتی می گیرد که شرکت n در دوره t خریدار ( یا فروشنده ) سهم k باشد. قسمت اول سمت راست معادله فوق نشانگر بخشی از ضریب است که از پیروی شرکت ها از معاملات دوره قبل خودشان نتیجه می‌شود.
نتیجه عمده ای که تحقیق سیاس دربرداشت این بود که در بیشتر موارد علت رفتار توده وار استنتاج اطلاعاتی است که شرکت ها از فعالیت های همدیگر می‌کنند. یعنی در واقع وی علت وجود رفتار توده وار را عامل آبشار اطلاعاتی می داند که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت.
به طور کلی سطحی از رفتار توده وار که از روش سیاس به دست می آید، عموماً بیشتر و پر رنگ تر از مقدار به دست آمده از شاخص لاکونیشوک است. آنچه در مقایسه دو روش می توان گفت این است که در صورت استفاده از داده‌های فصلی یا بلند مدت تر ( سالانه )، استفاده از شاخص لاکونیشوک قابل قبول تر است زیرا زمان کافی در یک دوره برای شرکت ها جهت اطلاع از معاملات یکدیگر ( که می‌تواند عامل پیروی باشد) وجود دارد. از طرف دیگر برای دوره های کوتاه مدت مانند روزانه یا هفتگی استفاده از شاخص سیاس می‌تواند موجه تر باشد.
فونگ و دیگران (۲۰۰۴ ) با جمع آوری آمار معاملات روزانه شرکت های سرمایه‌گذاری، رفتار توده وار را از جنبه دیگری بررسی نموده اند.
آنها عوامل متفاوتی را بر سطح رفتار توده وار مشاهده شده، تاثیر می کذارند در نظر گرفته و نحوه اثر آنها را به دست آورده‌اند. نتایج جالب توجه این تحقیق نشانگر این است که مدیران فعالتر ( مخصوصاً در معاملات مربوط به فروش ) سطح بالایی از رفتار توده وار را نشان می‌دهند. همچنین این رفتار با اندازه و نوع سهم مرتبط بوده و در مورد سهم‌های کوچک تر، در حال رشد و متعلق به صنایع پررنگ تر است. در این تحقیق برای آزمون پیروی معامله گران از مدیران و همچنین مدیران از یکدیگر رگرسیون به شکل زیر استفاده شده است:
(۱۸-۲)
که در آن رتبه مدیر برحسب نوع معامله وی، رتبه مدیر برحسب اندازه معاملات وی و رتبه مدیر برحسب معاملات وی با شش معامله گر بزرگ بازار است ( a نشانگر مدیر z نشانگر معامله گر و t بیانگر دوره است). با تغییر متغییر وابسته رگرسیون فوق می توان میزان وابستگی سطح رفتار توده وار شکل گرفته حول معامله هر مدیر را به بازده معاملات وی سنجید برای این کار معادله زیر تخمین زده شده است:
(۱۹-۲)
که در آن نشانگر رتبه مدیر در شش ماه گذشته برحسب میزان بازده معاملات است. روش به کار گرفته شده در این مطالعه روشی جدید محسوب می‌شود اما دقت نتایج آن به دلیل استفاده از متغییرهای رتبه به جای مقدار آن ها چندان قابل اعتماد نیست.
در مطالعه مفصل دیگری، پاکت و یان[۴۴]( ۲۰۰۸)معاملات هفتگی ۷۷۶ شرکت سرمایه‌گذاری را از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۴ مدنظر قرار داده اند. آنها با استفاده از هر دو شاخص لاکونیشو کاوسیاس سطح معنی دار از رفتار توده وار را در بین این شرکت ها مشاهده نموده اند. آنها همچنین میزان اثرگذاری این رفتار بر قیمت ها را نیز معنی دار یافته اند. مخصوصاً در این مطالعه به تاثیر رفتار توده وار در جهت فروش علت رفتاری ( ملاحظه اعتباری مدیران، علایق شرکت ها و… ) دارد.
مطالعات مشابه دیگری نیز در این زمینه صورت گرفته و برای مثال سطح رفتار توده وار را برای شرکت‌ها متفاوت،سهم‌های متفاوت و در شرایط مختلف بازار بررسی نموده اند. برای نمونه نوفسینگر و سیاس[۴۵](۱۹۹۹) سطح توده وار و اثر آن بر سطح قیمت ها و بازده را برای شرکت های سرمایه‌گذاری و سایر معامله گران بازار مقایسه نموده و در هر مورد سطح بالاتری را برای شرکت های سرمایه‌گذاری به دست آورده‌اند. شارما[۴۶](۲۰۰۳) با بررسی رویکردهای شرکت های سرمایه‌گذاری به سهام شرکت‌های جدیدالورود (مانند شرکت‌های اینترنتی) معاملات آنها را در دوره صعود شدید سهام‌های تکنولوژیک در بازار سهام آمریکا بررسی نموده و به این نتیجه رسیده است که این شرکت‌ها در دوره مذکور نه تنها رفتار توده وار داشته اند، بلکه رفتار آنها باعث تلاطم بیشتر بازار شده است. هر یک از این مطالعات با توجه به آمار و شرایطی که در نظر گرفته اند سطح متفاوتی از رفتار توده وار را مشاهده نموده‌اند.
با نگاهی به پراکندگی جغرافیایی مطالعات انجام گرفته و نتایج به دست آمده نکات جالبی مشاهده می‌کنیم. در واقع تمام مطالعات ذکر شده تا این جا روی بازار سرمایه در کشور آمریکا متمرکز شده بود. مطالعات مشابهی برای سایر کشورها نیز انجام گرفته است. برای نمونه وایلی[۴۷] (۲۰۰۵)، ۲۶۸ صندوق سرمایه‌گذاری را که در بازار سهام انگلستان فعالیت می‌کنند درنظر گرفته و با استفاده از شاخص لاکونیشوک میزان توده وار را در بین آنها به دست آورده است. وی در این تحقیق شاخص لاکونیشوک را از نظر دقت نتایج تحلیل نموده و دو ایراد به این شاخص وارد ساخته که باعث می‌شوند شاخص فوق حتی در زمانی که رفتار توده وار وجود ندارد، مقدار غیرصفر داشته باشد. این دو ایراد عبارتنداز:
اگر شرکت ها نتواند فروش استقراضی انجام دهند، تعداد شرکت های فروشنده یک سهم نمی‌تواند بیشتر از تعداد شرکت هایی باشد که در ابتدای دوره موقعیت فروش داشتند. بنابراین، فرض توزیع دو جمله‌ای برای نسبت فروشنده ها، در شاخص لاکونیشوک دیگر صادق نبوده و نیاز به تصحیح خواهد داشت.
احتمال اینکه مدیر j سهم i را در دوره t بخرد ()، بستگی به دارایی اولیه شرکت از آن سهم و همچنین نقدینگی در اختیار مدیر خواهد داشت. لذا این احتمال نیز باید به صورت شرطی محاسبه شده و در شاخص درنظر گرفته شود.
با تصحیح این دو مورد، سطح نسبتاً کمی از رفتار توده وار در مورد سهم‌های بسیار بزرگ و بسیار کوچک مشاهده شده است. نتیجه جالب توجه این تحقیق این است که مدیران انگلیسی در مورد سهم‌های بزرگ،سهم‌های با بازده بالا را می فروشند.
والتر و وبر[۴۸](۲۰۰۴) تحقیق مشابهی برای بازار سهام آلمان انجام داده و سطح معنی داری از رفتار توده وار را به دست آورده‌اند. آنها تاثیر این رفتار را بر تلاطم قیمت ها، هم از نظر متعادل کننده و هم از نظر تلاطم کننده رد کرده‌اند.
کیم ونوفیسنگر[۴۹] (۲۰۰۵) در بازار سهام ژاپن سطح معنی داری از رفتار توده وار را مشاهده کرده اند. این مقدار گرچه از مقدار مشابه برای آمریکا کمتر است، اما تاثیر آن بر تلاطم قیمت ها بسیار بیشتر بوده است.
در بازارهای مالی پرتغال[۵۰]و لهستان[۵۱]میزان رفتار توده وار به مراتب بالاتری مشاهده شده است ( در پرتغال این میزان ۴ تا ۵ برابر بیشتر از مقدار مشابه آمریکا است). در لهستان علت این رفتار، ضعف قانونگذار و نظارت و همچنین تمرکز بازار ذکر شده است. همچنین تاتیر این رفتار بر قیمت ها تایید نشده است. جدول (۲ـ۳) نتایج چند نمونه از مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها را نشان می دهد.
جدول ۲ـ۳٫ نتایج چند نمونه از مطالعات اخیر

نام محقق کشور سطح رفتار توده وار به ازای تعداد معاملات
بیشتر از ۱ بیشتر از ۲ بیشتر از ۵ بیشتر از ۱۰ بیشتر از ۱۵
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.