مواد و روشها و مشخصات طرح

دانلود پایان نامه

2-3- نقش عناصر معدنی در گیاهان ……………………………………………………………………………………………………… 25
فصل سوم
3-1- مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………………………. 28
3-1-1- محل انجام آزمایش مزرعهای ……………………………………………………………………………………………………. 28
3-1-2- مواد و روش آزمایش جهت جمعآوری گیاه و استخراج اسانس ……………………………………………………. 28
3-1-3- نوع و مشخصات طرح آماری بکار رفته در تحقیقات مزرعهای ………………………………………………………29
3-2- شناسایی ترکیبهای تشکیل دهنده ………………………………………………………………………………………………….29
3-2-1- دستگاه GC …………………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-2-2- دستگاه GC/MS …………………………………………………………………………………………………………………… 29
3-3- مواد و روش آزمایش میکروبی ……………………………………………………………………………………………………… 30
3-3-1- محل انجام آزمایش میکروبی ……………………………………………………………………………………………………. 30
3-3-2- محیط کشت مورد استفاده ………………………………………………………………………………………………………… 31
3-3-3- محیط کشت مولر هینتون آگار ………………………………………………………………………………………………….. 31
3-3-4- سویههای باکتری ………………………………………………………………………………………………………………………31
3-3-5- تهیه غلظتهای اسانس اکالیپتوس برای بررسی اثرات ضدباکتریایی …………………………………………………31
3-3-6- تعیین خاصیت ضدباکتریایی اسانس …………………………………………………………………………………………… 32
3-4- تجزیه و تحلیل دادهها ………………………………………………………………………………………………………………….. 32

فصل چهارم:
4- نتایج ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
4-1- نتایج حاصل از تاثیر محلولپاشی بر عملکرد اسانس بر گونههای اکالیپتوس …………………………………………..34
4-2- نتایج حاصل از گروهبندی میانگین عملکرد اسانس ……………………………………………………………………………..36
4-2-1- گروهبندی میانگین عملکرد اثر گونه بر تولید اسانس ……………………………………………………………………….36
4-2-2- گروهبندی میانگین عملکرد اثرتیمار بر تولید اسانس گونههای اکالیپتوس ……………………………………………37
4-2-3- گروهبندی میانگین عملکرد اثرتکرار بر تولید اسانس گونههای اکالیپتوس …………………………………………..38

مطلب مرتبط :   معرفی استارتاپی برای بهترین خرید لوازم و تجهیزات پزشکی