منبع پایان نامه ارشد درمورد میزان تحصیلات پاسخ دهندگان و میزان تحصیلات

دانلود پایان نامه

4-1 مقدمه
این فصل به تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها، جهت سنجش سوالات تحقیق و نیل به اهداف آن اختصاص داده شده است. به طور کلی دادهها نمایانگری از واقعیتها، مفاهیم یا دستورالعملها هستند. محصول نهایی هر تحقیق یافته های آن هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می کنند. داده های جمع آوری شده به منظور تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری، می باید در قالب آزمونهای آماری به اطلاعات ارزشمند تبدیل گردند. محقق در این فصل با توجه به داده های گردآوری شده به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته و در صدد دستیابی به اهداف تحقیق است. در واقع تجزیه و تحلیل داده ها برای پاسخگویی به سوالات تحقیق برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است، و از اصلی ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می ‌شود. در این پژوهش برای تحلیل داده ها و پاسخگویی به فرضیات تحقیق از روش های آمار توصیفی و تحلیل آمار استنباطی استفاده شده است. تجزیه تحلیل داده با استفاده از نرم افزارهای Excel و SPSS انجام شد.
4-2 آمار توصیفی
در این قسمت به متغیرهای مختلفی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی و توزیع فراوانی متغیرها پرداخته می شود. با توجه به حجم نمونه محاسبه شده در فصل 3 بر اساس جدول مورگان ( 19 عدد)، تعداد 25 عدد پرسشنامه برای جمع آوری دادهها در نظر گرفته شد. از بین 25 عدد پرسشنامه توزیع شده 21 پرسشنامه برگشت داده شد که تعداد 19 عدد برای پژوهش حاضر قابل استفاده بود.
4-2-1 متغیر های جمعیت شناختی
در تحلیل توصیفی، پژوهشگران داده های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند. در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی چون، جنسیت، سن، تحصیلات، تجربه کاری و پست سازمانی پاسخ دهندگان پرداخته ‌شده است.
4-2-1-1 جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت پاسخ دهندگان به همراه فراوانی و درصد این افراد در نمودار 4-1 آورده شده است
نمودار 4-1: فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
همانگونه که در نمودار 4-1ملاحظه می گردد، 68 درصد از پاسخدهندگان در این تحقیق مرد و 32 درصد از پاسخدهندگان زن بودهاند.
4-2-1-2 سن پاسخ دهندگان
سن پاسخ دهندگان به همراه فراوانی و درصد این افراد در نمودار 4-2 آورده شده است:
نمودار 4-2: فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان
همانطوری که بر اساس نمودار 2-4 ملاحظه می گردد، 32 درصد پاسخ دهندگان بین 40 تا 50 سال سن دارند که بیشترین محدوده سنی را تشکیل می دهد و 10 درصد پاسخ دهندگان بین 50 تا 60 سال سال سن دارند که کمترین محدوده سنی است.
4-2-1-3 تحصیلات پاسخ دهندگان
میزان تحصیلات پاسخ دهندگان به همراه فراوانی و درصد این افراد در نمودار 4-3 آورده شده است:
نمودار 4-3: فراوانی مربوط به میزان تحصیلات
همانگونه که در نمودار 4-3 ملاحظه میگردد تعداد 21 درصد از پاسخ دهندگان دارای تحصیلات فوق لیسانس و 16 درصد دارای تحصیلات دیپلم میباشند. همچنین بیشترین مدرک تحصیلی مربوط به دوره کارشناسی با 58 درصد است. و کمترین آن مربوط به مقطع دکترا با 5 درصد.
4-2-1-4 نسل
نسل های کسب و کار به همراه فراوانی و درصد آن در نمودار 4- 4 آورده شده است:
نمودار 4 -4: فراوانی مربوط به نسل های کسب و کار
همانگونه که در نمودار 4-4 ملاحظه می گردد، ، 37 درصد از پاسخ دهندگان از اعضای نسل اول کسب و کار هستند و 47 درصد از اعضای نسل دوم هستند و همچنین 16 درصد از اعضای نسل سوم کسب و کار هستند.