منبع پایان نامه ارشد درمورد معرفی کارت امتیازی متوازن و کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه

بر اساس نظریات آنها، کارت امتیازی متوازن، یک سیستم اندازه گیری عملکرد است که به اجرای استراتژی ها کمک می کند. در ابتدا کاپلان و نورتون این روش را به منظور حمایت از فعالیت کنترل مدیریت پیشنهاد کرده بودند. بنابر این تعرف گسترده تر شد تا همزمان، طبیعت محصول نهایی و کنترل مدیریت را در خود داشته باشد. هرچند کاپلان و نورتون توضیحی در مورد نحوه طرح چشم انداز و استراتژی های بلند مدت نداده اند، اما تأکید کرده اند که سازمان ها باید چشم انداز و استراتژی داشته باشند. یکی از نکاتی که از این موضوع برادشت می شود این است که سازمان ها برای آنکه بتوانند در اجرای کارت امتیازی متوازن موفق شوند باید به درجاتی از بلوغ رسیده باشند.
در دو دهه اخیر ادبیات تحقیق در مورد کارت امتیازی متوازن به 3 حوزه اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: طراحی، اجرا و استفاده.


نمودار 2-3: رابطه بین تصمیم گیری و توابع کنترل
ساختار بندی استراتژی
ساختار بندی استراتژی
ساختار بندی استراتژی
موثر و کارا بودن عملکرد وظائف فردی
ماهیت محصول نهایی
فعالیت
اهداف، استراتژی ها سیاست ها
اجرای استراتژی ها
حوزه طراحی کارت امتیازی متوازن در مورد محتویات آن است. کاپلان و نورتون عقیده دارند چهار چوب کارت امتیازی باید 4 دیدگاه را پوشش بدهد که شامل مقیاس ها و اهداف مادی و غیر مادی باشد. مقیاس ها باید هم راستا با استراتژی و چشم انداز سازمان باشند(کاپلان ونورتون، 1993). در عمل محتوای کارت امتیازی به صورت اختصاصی برای هر سازمان طراحی می شود. مثلا در سازمان های کشور سوئد معمولا رایج است که بعد دیگری به ابعاد 4 گانه اضافه شود، این بعد، کارمندان نام دارد.
حوزه اجرا، در مورد ساختار و معرفی کارت امتیازی متوازن است. کاپلان و نورتون(1993) مدلی هشت مرحله ای برای اجرای کارت امتیازی متوازن ارائه کرده اند، هرچند که معتقدند هر سازمان مشخصات خود را دارد و باید الگوی خود را برای ایجاد کارت امتیازی متوازن طراحی کند. به هر حال یافته های تجربی حاکی از مشکلات متعددی است که در راه اجرای این روش وجود دارد و در این مدل توضیحی در مورد آنها داده نشده است(ردنور و لول، 2003).
حوزه استفاده از کارت امتیازی متوازن در مورد اثر بخشی سازمانی اجرای این روش بحث می کند. کانجی(1998،2003) و کانجی و سا (2001 و 2002) بیان می کنند که کارت امتیازی به دو صورت مورد استفاده قرار میگیرد. یکی به عنوان سیستم اطلاعات که به مدیران امکان تمرکز بر استراتژی ها را می دهد، و دیگری یک سیستم مدیریت استراتژیک بر اساس معیار های مورد نظر کاپلان و نورتون( a1996).
کالد و نیلسون(2000) نشان دادند که سیستم های اندازه گیری در مدیریت، ابتدا در تصمیم گیری های مدیران ارشد مورد استفاده قرار می گرفته است. همه این مطالعات درباره زمانی است که روش کارت امتیازی متوازن در سازمان اجرا شده و به عنوان یکی از فرآیند های روزانه سازمان در حال اجرا است.
جدول 2-1: ابعاد گوناگون تحلیل کارت امتیازی متوازن
نظرات نویسندگان
نقطه تمرکز
فعالیت
کارت امتیازی یک قالب قابل اجرا بر روی همه کسب و کاره و صنایع نیست، اوضاع متفاوت بازار، استراتژی های محصول، و محیط رقابتی کارت های امتیازی متفاوتی را طلب می کند.
( کاپلان و نورتون، 1993)
کارت امتیازی متوازن حاوی شاخص های مالی است که نتایج فعالیتهای روزانه فعلی را نشان میدهد، همچنین با کمک شاخص های عملیاتی مانند رضایت مشتری، فرایند های داخلی و رشد و یادگیری این گزارش را کامل می کند. ( کاپلان و نورتون، 1992)