منبع پایان نامه ارشد درمورد خانواده به عنوان عضوی از جامعه و خانواده به عنوان خانواده

دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج حاصل در نمودار 4-12 برای متغیر خانواده به عنوان خانواده نیز بعد رشد و یادگیری بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر مشتری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی و مالی در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان خانواده از طریق تمرکز بر ایجاد شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت و ایجاد محیط کسب و کار جذاب می تواند تحقق یابد.
در نهایت با توجه به نتایج حاصل در نمودار 4-13 برای متغیر خانواده به عنوان عضوی از جامعه بعد فرایندهای داخلی کسب و کار بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر رشد و یادگیری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی مالی و مشتری در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان عضوی از جامعه از طریق تمرکز بر مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده، ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار می تواند تحقق یابد.


همچنین در بخش همبستگی بین متغیرها نتایج همبستگی بین خانواده به عنوان مالک با هر چهار بعد عملکرد در سطح اطمینان 95% معنادار است. همبستگی بین این متغیر و با ابعاد عملکرد به ترتیب بعد مالی: 0.47، بعد مشتری: 0.325، بعد فرایندهای داخلی: 0.371 و بعد رشد و نوآوری: 0.408 است.
همبستگی بین خانواده به عنوان کارمند به غیر از بعد مشتری با سایر ابعاد در سطح اطمینان 95% معنادار است. همبستگی بین این متغیر و با ابعاد عملکرد به ترتیب بعد مالی: 0.368، بعد فرایندهای داخلی: 0.613 و بعد رشد و نوآوری: 0.372 است.
همبستگی بین خانواده به عنوان خانواده به غیر از بعد رشد ویادگیری با سایر ابعاد در سطح اطمینان 95% معنادار نیست. همبستگی بین این متغیر و بعد رشد و یادگیری به میزان 0.57 است.
همبستگی بین خانواده به عنوان عضوی از جامعه با ابعاد مشتری و رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95% معنادار است. همبستگی بین این متغیر و بعد مشتری 0.482 و با بعد رشد و یادگیری 0.327 است.
5-3 محدودیت های پژوهش
برخی از محدودیتهایی که این تحقیق با آن مواجه است، در زیر آمده است:
با توجه به گسترده بودن الزامات کسب و کار (عواملی مانند کارکنان و سایر افراد، فرآیندها، و تجهیرات و …)، در این تحقیق تنها بر چهار عامل اصلی و در قالب نقش های متفاوت خانواده تاکید شد.
با توجه به اینکه پرسشنامه ای استاندارد در این زمینه وجود نداشت، در این تحقیق از پرسشنامه های استاندارد که در مورد هریک از ابعاد الزامات کسب و کار و عملکرد تدوین شده است و در تحقیقات خاص این ابعاد بکار رفته اند، استفاده شد.
عدم تمایل شرکتهای خصوصی به ارائه اطلاعات، خصوصا در زمینه تمایلات مالی.
تحقیق انجام شده در بین شرکت های خانوادگی و مطالعه موردی شرکت صنعت و شیمی انجام شد و تعمیم نتایج آن صرفا به این بخش از صنعت اختصاص دارد.
5-4 پیشنهادهای کاربردی
در راستای یافته های تحقیق، برای همراستاسازی کسب و کار و خانواده و همچنین بهبود عملکرد شرکت های خانوادگی، پیشنهادات زیر مطرح می شود:
برای همراستاسازی الزاماتی مانند رشد کسب و کار خانوادگی، تحکیم عملیات اصلی کسب و کار، متنوع سازی و رشد کسب کار رضایت و وفاداری مشتری در اولویت اصلی کسب و کار قرار گیرد و با بررسی نیازهای مشتریان و عوامل موثر بر وفاداری آنها در راستای رشد کسب و کار و تقویت عملیات اصلی کسب و کار گام برداشت. همچنین جهت همراستاسازی الزماتی مانند تشویق اعضای خانواده برای کار در شغل های متفاوت کسب و کار، ایجاد دو رده ی شغلی: 1) اجرایی و 2) مدیریتی و تاکید بر اینکه احترام جز اصلی کسب و کار است و وجود انتظار بالا در شرایط حرفه ای کسب و کار طبیعی است، بهتر است از طریق تمرکز بر ایجاد شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت و ایجاد محیط کسب و کار جذاب اقدام شود. همچنین جهت همراستاسازی الزمات نقش سوم خانواده یعنی تشویق تمام اعضای خانواده برای مشارکت در ارتقای ارزش های خانواده، بهبود بیشتر روابط خانوادگی بویژه از طریق جشن گرفتن موفقیت های کسب و کار، تشویق خانواده جهت رفت و آمد بیشتر در کارخانه و دفتر شرکت و ایجاد برنامه های جانشینی و ایجاد انعطاف بالا در مواقعی که نیاز به جانشینی افراد است لازم است از طریق تمرکز بر ایجاد شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت و ایجاد محیط کسب و کار جذاب اقدام شود. در نهایت برای همراستاسازی الزماتی مانند شناخته شدن به عنوان رهبر صنعت تولید رزین فنولیک در ایران، شهرت به اخلاق مداری، صداقت، جوانمردی، و حمایت کردن از جامعه محلی، شهرت کسب و کار به عنوان بهره گرفتن از فرصتها و به رسمیت شناختن میراث بومی و ملی ضروری است از طریق تمرکز بر مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده، ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار اقدام شود.
5-5 پیشنهادهای تحقیقات آتی
با توجه به محدودیت هایی که در این تحقیق وجود داشت، پیشنهاد می شود موضوعات زیر در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرند:
بررسی تاثیر عوامل فردی افراد بر همراستا سازی کسب و کار و خانواده و بهبود عملکرد شرکت های خانوادگی
بررسی نتایج تحقیق حاضر در نمونه ای بزرگتر برای اعتبار سنجی نتایج
بررسی موضوع تحقیق در صنایع دیگر
بررسی مرزهای کسب و کار و خانواده در کسب و کارهای خانوادگی
بررسی ساختار مدیریتی کسب و کارهای خانوادگی