منبع پایان نامه ارشد درمورد خانواده به عنوان عضوی از جامعه و بررسی ویژگی های جمعیت شناختی

دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج همبستگی بین خانواده به عنوان مالک با هر چهار بعد عملکرد در سطح اطمینان 95% معنادار است. همبستگی بین این متغیر و با ابعاد عملکرد به ترتیب بعد مالی: 0.47، بعد مشتری: 0.325، بعد فرایندهای داخلی: 0.371 و بعد رشد و نوآوری: 0.408 است.
همبستگی بین خانواده به عنوان کارمند به غیر از بعد مشتری با سایر ابعاد در سطح اطمینان 95% معنادار است. همبستگی بین این متغیر و با ابعاد عملکرد به ترتیب بعد مالی: 0.368، بعد فرایندهای داخلی: 0.613 و بعد رشد و نوآوری: 0.372 است.


همبستگی بین خانواده به عنوان خانواده به غیر از بعد رشد ویادگیری با سایر ابعاد در سطح اطمینان 95% معنادار نیست. همبستگی بین این متغیر و بعد رشد و یادگیری به میزان 0.57 است.
همبستگی بین خانواده به عنوان عضوی از جامعه با ابعاد مشتری و رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95% معنادار است. همبستگی بین این متغیر و بعد مشتری 0.482 و با بعد رشد و یادگیری 0.327 است.
4-7 خلاصه
این فصل در دو بخش تهیه شد. در بخش اول با استفاده از آمار های توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی جامعه آماری از نظر سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نسل های حانواده و سمت سازمانی پرداخته شد. همچنین فراوانی متغیرها از لحاظ میانگین، کمترین، بیشترین و انحراف معیار بررسی شد. سپس در بخش آمار استنباطی با استفاده از مقایسه میانگین بین ابعاد عملکرد الزامات کسب و کار مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت از طریق آزمون همبستگی پیرسون همبستگی بین الزامات کسب و کار و ابعاد عملکرد کسب و کار با رویکرد BSC مورد آزمون قرار گرفت.
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
در این بخش، به ارزیابی و تفسیر یافته‌ها و ارائه‌ی نتیجه‌گیری بر اساس اهداف و سوالات تحقیق ‌پرداخته می شود. علاوه بر این، با توجه به یافته های به دست آمده،‌ به بررسی کاربرد عملی و نظری نتایج پژوهش پرداخته شده است،‌ محدودیتهای تحقیق در نظر گرفته شده و پیشنهاد‌هایی برای انجام مطالعات بعدی ارائه می‌شود.
با نگاه بر مسئله تحقیق فرضیه اصلی این تحقیقات پاسخ به این پرسش است که آیا واقعا شرکت های خانوادگی رفتاری متمایز از شرکت های غیر خانوادگی دارند یا خیر و اگر دارند چرا و چطور متفاوت هستند. تحقیقات زیادی نشان می دهند که شرکت های خانوادگی مزیت های زیادی دارند (Anderson et al., 2003; McConaughy et al., 1998). علیرغم تلاش های زیادی که در دهه های اخیر صورت گرفته است، تحقیقات در زمینه کسب و کار های خانوادگی همچنان موضوع جدیدی است و به دنبال کسب جایگاهی در تحقیقات مدیریت است (Hoy,2003)، و هنوز راه زیادی در پیش دارد (Chrisman et al., 2003b state). تحقیقات کسب و کار خانوادگی در حال حاضر به نقطه ای رسیده است که “برای درک کسب و کار خانوادگی ما باید درک کنیم که دو زیر سیستم (خانواده و کسب و کار) وجود دارند و قدرت نسبی آنها است که کسب وکار خانوادگی را منحصر به فرد می سازد. (شارما، کریسمنو چووآ، 1997، ص 20) ، مفهومی که به تازگی توسط “باسکو” و “پرز رودریگوئز” مورد حمایت قرار گرفته است.(2009).
پرز و رودریگز (2009) به این نتیجه رسیدند که داشتن رویکرد کسب و کار خانوادگی به عنوان یک سیستم واحد، به طور کلی (خانواده و کسب و کار) منجر به نتایج بهتر خواهد شد (همچنین نگاه کنید به، پیپر و کلاین، 2007؛ وایت ساید و هرز براون، 1991). این مطالعه مبتنی بر اقدام، تاییدی بر نگرش ” تک سیستمی ” است که ما آن را به عنوان متن داستان استفاده کردیم و از یک دریچه متفاوت – کارت امتیازی متوازن (BSC) -به آن پرداخته شد.
در راستای انجام این پژوهش گام های زیر انجام گرفت که عبارتند از:
مطالعات مربوط به شناخت مبانی نظری تحقیق
مفاهیم پایه موضوع و ماهیت شناسی آن از طریق جستجو و مطالعه کتب و مقالات موضوع شناسایی شد.
شناسایی الزامات کسب و کارهای خانوادگی
مطالعه ابعاد عملکردی کسب و کارهای خانوادگی بر اساس BSC
طراحی و توزیع پرسشنامه الزامات کسب و کارهای خانوادگی و ابعاد عملکرد
تحلیل نتایج، حصول مجموعه نهایی عوامل و ارائه پیشنهادها
با توجه به بررسی ها و مطالعات انجام گرفته ادبیات موضوع، جمعآوری و تجزیه و تحلیل داده های استخراج شده از ارائه پرسشنامه به مطلعین صنعت، یافتههای مرتبط با هدف تحقیق به شرح زیر میباشد:
5-2 نتایج تحقیق
نتایج تحقیق در دو بخش بررسی میانگین و همبستگی قابل بررسی است. در بخش بررسی میانگین با توجه به نتایج حاصل در نمودار 4-10 می توان مشاهده نمود برای متغیر خانواده به عنوان مالک بعد مشتری بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر رشد و نوآوری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی و مالی در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان مالک از طریق تمرکز بر رضایت و وفاداری مشتری می تواند تحقق یابد.
همچنین با توجه به نتایج حاصل در نمودار 4-11 برای متغیر خانواده به عنوان کارمند بعد رشد و یادگیری بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر مشتری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی و مالی در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان کارمند از طریق تمرکز بر ایجاد شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت و ایجاد محیط کسب و کار جذاب می تواند تحقق یابد.