منبع پایان نامه ارشد درمورد خانواده به عنوان عضوی از جامعه و خانواده به عنوان خانواده

دانلود پایان نامه

1-9-3 خانواده به عنوان خانواده
1-9-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه
و همچنین یک بخش شامل عملکرد است که شامل 4 متغیر وابسته :
1-9-5 مالی
1-9-6 مشتری
1-9-7 فرایندهای داخلی
1-9-8 نوآوری و رشد
هستند برای اندازه گیری و سنجش متغیرها از الگوی کرایگ و مورس (2010) برای بخش الزامات کسب و کار و از الگوی نورتن و کاپلان (1992) برای بخش عملکرد استفاده شد.
1-9-1 خانواده به عنوان مالک: از طریق 4 متغیر: رشد کسب و کار خانوادگی، تحکیم عملیات اصلی کسب و کار، متنوع سازی و رشد کسب کار و اجرای ساختارهای کسب و کار برای متنوع سازی و رشد کسب کار سنجش شد.
1-9-2 خانواده به عنوان کارمند: از طریق 3 متغیر: تشویق اعضای خانواده برای کار در شغل های متفاوت کسب و کار، ایجاد دو رده ی شغلی: 1) اجرایی و 2) مدیریتی، تاکید بر اینکه احترام جز اصلی کسب و کار است و وجود انتظار بالا در شرایط حرفه ای کسب و کار طبیعی است، سنجش شد.
1-9-3 خانواده به عنوان خانواده: از طریق 4 متغیر: تشویق تمام اعضای خانواده برای مشارکت در ارتقای ارزش های خانواده، بهبود بیشتر روابط خانوادگی بویژه از طریق جشن گرفتن موفقیت های کسب و کار، تشویق خانواده جهت رفت و آمد بیشتر در کارخانه و دفتر شرکت، و ایجاد برنامه های جانشینی و ایجاد انعطاف بالا در مواقعی که نیاز به جانشینی افراد است، سنجش شد.
1-9-4 خانواده به عنوان عضوی از جامعه: از طریق 4 متغیر: شناخته شدن به عنوان رهبر صنعت تولید رزین فنولیک در ایران، شهرت به اخلاق مداری، صداقت، جوانمردی، و حمایت کردن از جامعه بومی، شهرت کسب و کار به عنوان بهره گرفتن از فرصتها و به رسمیت شناختن میراث بومی و ملی سنجش شد.
بعد مالی عملکرد: از طریق 3 متغیر: سود، بازده سرمایه گذاری و فروش
1-9-6 بعد مشتری عملکرد: از طریق 2 متغیر: وفاداری مشتری و رضایت مشتری
1-9-7 بعد فرایندهای داخلی عملکرد: از طریق 3 متغیر: مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده و ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار
1-9-8 بعد نوآوری و رشد عملکرد: شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت، محیط کسب و کار جذاب
1-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحلیل توصیفی، پژوهشگران، داده های جمعیت شناختی تحقیق را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کنند. این بخش از تجزیه و تحلیل آماری به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌ها از لحاظ میانگین، انحراف از معیار و کمترین و بیشترین مقدار متغیرها پرداخته شده است.
همچنین در تحلیل استنباطی، همواره محقق با جریان نمونه گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه سروکار دارد. هدف از تحلیل استنباطی تعمیم نتایج حاصله از مشاهدات محقق در نمونه انتخابی خود به جمعیت اصلی میباشد و محقق بر مبنای ارزشهای حاصله در نمونه انتخابی به آزمون فرضیه متوسل میشود. در این تحقیق از نرم افزارهای Excel و SPSS برای آزمون جداول فراوانی، میانگین و رگرسیون و استفاده شد.
1-11 قلمرو تحقیق(زمانی.مکانی.موضوعی):
قلمرو زمانی: این تحقیق در ابتدای اسفند 90 شروع و در پایان شهریور 92 به پایان میرسد.
قلمرو مکانی:در صورت کفایت داده ها شرکت صنعت و شیمی به عنوان یک شرکت با ماهیت کسب و کار خانوادگی و در صورت عدم کفایت داده ها شرکت هایی با ماهیت مشابه.