منبع پایان نامه ارشد درمورد خانواده به عنوان عضوی از جامعه و خانواده به عنوان خانواده

دانلود پایان نامه

با توجه به نتایج حاصل می توان مشاهده نمود برای متغیر خانواده به عنوان مالک بعد مشتری بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر رشد و نوآوری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی و مالی در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان مالک از طریق تمرکز بر رضایت و وفاداری مشتری می تواند تحقق یابد.
نمودار 4-11 میانگین متغیر خانواده به عنوان کارمند را در هریک از ابعاد عملکرد نشان می دهد.
نمودار 4-11 میانگین ابعاد عملکرد در متغیر خانوداه به عنوان کارمند
با توجه به نتایج حاصل می توان مشاهده نمود برای متغیر خانواده به عنوان کارمند بعد رشد و یادگیری بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر مشتری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی و مالی در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان کارمند از طریق تمرکز بر ایجاد شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت و ایجاد محیط کسب و کار جذاب می تواند تحقق یابد.
نمودار 4-12 میانگین متغیر خانواده به عنوان خانواده را در هریک از ابعاد عملکرد نشان می دهد.
نمودار 4-12 میانگین ابعاد عملکرد در متغیر خانوداه به عنوان کارمند
با توجه به نتایج حاصل می توان مشاهده نمود برای متغیر خانواده به عنوان خانواده نیز بعد رشد و یادگیری بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر مشتری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی فرایندهای داخلی و مالی در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان خانواده از طریق تمرکز بر ایجاد شانس برابر برای رشد اعضا، تربیت افراد برای انتقال قدرت و ایجاد محیط کسب و کار جذاب می تواند تحقق یابد.
نمودار 4-13 میانگین متغیر خانواده به عنوان عضوی از جامعه را در هریک از ابعاد عملکرد نشان می دهد.
نمودار 4-13 میانگین ابعاد عملکرد در متغیر خانوداه به عنوان کارمند
با توجه به نتایج حاصل می توان مشاهده نمود برای متغیر خانواده به عنوان عضوی از جامعه بعد فرایندهای داخلی کسب و کار بیشترین میانگین را دارد. همچنین متغیر رشد و یادگیری در الویت دوم قرار می گیرد و ابعاد عملکردی مالی و مشتری در جایگاه بعدی قرار دارند. نتایج حاصل نشان می دهد الزامات کسب و کار در بعد خانواده به عنوان عضوی از جامعه از طریق تمرکز بر مسولیت پذیری خانواده، رهبری در صنعت بر پایه میراث به جا مانده از نسل قبلی خانواده، ایجاد ارتباط و توسعه فرهنگ کسب و کار می تواند تحقق یابد.
4-3-2 همبستگی بین متغیرها
در ادامه همبستگی بین متغیرهای مستقل تحقیق و ابعاد عملکرد از طریق همبستگی پیرسون بررسی شد. میزان همبستگی متغیرها به صورت فرضیه صفر و فرضیه مقابل زیر نوشته میشود.
جدول 4-14 همبستگی بین متغیرها
Owner
Emplo
Family
Env
Fina
Customer
Process
Innovation
Owner