منبع پایان نامه ارشد درمورد خانواده به عنوان کارمند و خانواده به عنوان مالک

دانلود پایان نامه

متاسفانه در ایران با وجود پیشرفت نسبی علم مدیریت بخصوص در سالهای اخیر، همچنین قدمت طولانی کسب و کار های خانوادگی و نقش مهم این گونه کسب و کارها در اقتصاد، کمتر نسبت به آسیب شناسی آنها اقدام شده است.
گفته میشود که شرکت های خانوادگی شکل اصلی تمام فعالیت های اقتصادی هستند(ویکفیلد، 1995), و در حال مسلط شدن بر چشم انداز اقتصادی اکثر اقتصاد های بزرگ دنیا هستند (شانکر و همکاران، 1996؛ کلین، 2000؛ هک و همکاران، 2001؛ مورک و همکاران، 2003؛ آیفرا، 2003؛ آستراخان و همکاران، 2003)
دو سوم تمام کسب و کارهای جهان تحت مالکیت و یا مدیریت خانواده هستند (گرسیک و همکاران، 1997) با توجه به اینکه تعداد محدودی از این شرکت ها به نسل دوم منتقل می شوند و فقط یک سوم آنها به نسل سوم منقل میشوند، چرخه عمر کسب و کار های خانوادگی نسبتا کوتاه است (بکهارد و همکاران، 1983؛ نویبویر و همکاران، 1998؛ شانکر و همکاران، 1996؛ پیسنر، 1999) . باتوجه به اهمیت ذکر شده کسب و کارهای خانوادگی، اخیرا مراکز دانشگاهی شروع به انجام تحقیقات در مورد این شرکت ها کرده اند. (کریسمن و همکاران، 2006) . به گفته دایر جونیور (2003) مطالعات مدیریت توجه کمی به مشکلات منحصر به فرد تئوریک و عملی شرکتهای خانوادگی داشته اند. در سالهای اخیر علاقه به تحقیق در مورد شرکتهای خانوادگی باعث بوجود آمدن یک رشته مطالعات جدید در تحقیقات کسب و کار شده است.
فرض اساسی همه این مطالعات این سوال است که آیا واقعا کسب و کارهای خانوادگی متفاوت از کسب و کارهای غیر خانوادگی هستند؟ و اگر پاسخ مثبت است، علت و ماهیت این تفاوت چیست؟ تحقیقات متعدد بیان می کنند که شکل خانوادگی سازمان مزیت هایی را به همراه دارند (اندرسون و همکارانش، 2003؛ مک کونافی و همکارانش، 1998)
تا کنون تحقیقات انجام شده توسط محققین در زمینه کسب و کارهای خانوادگی در سطح فردی به 4 جریان متفاوت تقسیم می شود که عبارتند از:
موسس شرکت ( کلی و همکاران، 2000؛ کنیون-رووینز ،2001؛ سورنسون،2000)
اعضای نسل بعد ( اکریچ و همکاران، 1996؛ گلد برگ، 1996؛ استاورو،1998)
زنان در کسب وکارهای خانوادگی ( کول1997؛ دوماس،1998؛ فیتزجرالد و همکاران، 2002؛ پوزا و همکاران، 2001)
مدیران خارجی در کسب وکارهای خانوادگی (میشل و همکاران، 1997).
به علاوه در سطح گروهی تحقیقات مورد توجه به شرح زیر بوده اند:
تعارض در کسب وکارهای خانوادگی ( بولز، 1996؛ دروزدو، 1998؛ هابرشون و هوماکران، 1996؛ کایه، 1996؛ سورنسون، 1999؛ کلرمانس و همکاران، 2004)
جانشینی در کسب کار ( کادیو و همکاران، 2002؛ دیویس و همکاران، 1998؛ هاورستون و همکاران، 1997؛ میلر و همکاران، 2003؛ موریس و همکاران، 1997).
درپی عدم موفقیت این تعاریف، اخیرا نویسندگان زیادی تحقیقات خود را بر روی شناخت روح کسب وکار های خانوادگی متمرکز کرده اند، به عنوان مثال تاثیر خانواده بر تصمیم گیری استراتژیک ( دیویس و همکاران، 1989؛ هندلر،1989؛ شانکر و همکاران، 1996). طبق نظر این تحقیقات خانواده متغیری بسیار بحرانی در تحقیقات کسب و کارهای خانوادگی است.
با این حال، با وجود پیشرفتهایی که خصوصا در دهه گذشته حاصل شده است. تحقیق در زمینه کسب و کارهای خانوادگی زمینه بکری است که به دنبال کسب مشروعیت در مطالعات مدیریت است (هوی، 2003) اگرچه به نظر کریسمن و همکارانش(2003) راه زیادی در پیش است.
فصل دوم: بخش چهارم
2-4 مدل مفهومی:
در مدل ارائه شده مشاهده می شود که کارت امتیازی متوازن به عنوان هماهنگ کننده انتظارات خانواده و الزامات کسب و کار نقش آفرینی میکند. در این مدل الزامات کسب وکار شامل 3 جزء ماهیت اصلی کسب و کار، رسالت و چشم انداز سازمان، و انتظارات خانواده شامل 4 جزء خانواده به عنوان مالک، خانواده به عنوان کارمند، خانواده در نقش خانواده و خانواده در نقش عضوی از اجتماع در نظر گرفته شده اند. وجود تعارض بین نقش هایی که اعضاء خانواده باید ایفا کنند از یک طرف و همچنین الزاماتی که کسب وکار به طور سیستماتیک به وجود می آورد منشا اصلی چالشهای منحصر به فرد کسب وکار های خانوادگی هستند. در این مدل، کارت امتیازی متوازن نقش تسهیل کننده و کاهش دهنده این تعارضات را دارد.
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه
در این فصل به معرفی متغیرهای پژوهش، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه آماری، روش نمونه گیری، روش های گرد آوری داده ها، ویژگی های فنی(روایی وپایایی)، ابزار گرد آوری داده ها، روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
3-2 روش شناسی تحقیق
روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گرد آوری دادهها، بصورت پیمایشی است. در این تحقیق برای بررسی مسئله تحقیق، با تدوین ابزار اندازهگیری به مشاهده متغیرهای کمی پرداخته می شود. از آنجا که هدف همراستا سازی راهبردی خانواده و کسب و کار در کسب و کارهای خانوادگی با استفاده از کارت امتیازی متوازن می باشد از نوع روش های تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) است.