منبع پایان نامه ارشد درمورد جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ما و راه اندازی کسب و کار

دانلود پایان نامه

قلمرو موضوعی: کسب و کارهایی با ماهیت خانوادگی
1-12 جامعه آماری و روش نمونه گیری :
مجموعه افراد یا عواملی را که می‌خواهیم یک یا چند ویژگی آنها را مطالعه کنیم یک جامعه آماری می‌نامیم.
جامعه آماری ممکن است متناهی یا نامتناهی باشد.
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران و کارمندان شرکت صنعت و شیمی و در صورت نیاز سایر شرکت ها با ماهیت کسب و کار خانوادگی می باشند.
1-13 روش نمونه گیری و حجم نمونه
نمونه عبارت است از یک بخش که از یک گروه یا جامعه ای بزرگتر انتخاب می شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیات و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (نادری و نراقی، 1378؛ خاکی، 1387). با توجه به اینکه جامعه آماری از همگونی نسبی برخوردار است، می توان از روش نمونه گیری تصادفی استفاده نمود. همچنین با توجه به اینکه جامعه آماری محدود است، بر اساس جدول مورگان حجم نمونه محاسبه شده است. در جامعه آماری این تحقیق ، تعداد مدیران و کارکنان شرکت صنعت و شیمی 20 نفر است که بر اساس جدول مورگان، برای جامعه 20 نفری حجم نمونه 19 نفر می باشد.
.
فصل دوم: ادبیات تحقیق
فصل دوم: بخش اول
مقدمه
2-1-1 اهمیت و ضرورت تحقیق:
تقریبا آغاز فعالیت تمام شرکت ها به شکل کسب و کار خانوادگی است. بیشتر از 80 ٪ از تمام شرکت ها در جهان و بیش از ، 12 ٪ از تولید ناخالص داخلی ، و 15 ٪ از نیروی کار در ایالات متحده متعلق به شرکت های خانوادگی است.، بر اساس برآورد های آستراخان و شانکر (1996) اگرچه بسیاری از شرکتهای خانوادگی کوچک هستند ، ولی حدود 35 درصد از شرکت های ذکر شده در اس اند پی 500 و فهرست 500 تایی فورچون را تشکیل می دهند ( اندرسون و ریب، 2003). دربسیاری از متن ها ویژگی های منحصر به فرد شرکتهای خانوادگی در مقابل شرکت های دارای مالکیت متنوع مطرح شده است. این ویژگیها ، از جمله اعتماد ، نوع دوستی ، و تعهد ، می تواند در افزایش بهره وری شرکت و عملکرد آن داشته است (دیویس، 1983؛ چامی، 1999).
کسب و کار خانوادگی از دو سنگ بنای «کسب و کار» و «خانواده» به وجود آمده است.این ترکیب، سبب ایجاد هم افزایی میان «کسب و کار» و «خانواده» خواهد شد و از این روست که اهمیت دو چندان دارد. مدیریت مناسب در هر یک از این سنگ بناها به صورت مستقیم بر دیگری تأثیر خواهد گذاشت و این ویژگی سبب می شود تا مفهوم جدیدی برای مدیریت کسب و کار خانوادگی شکل گیرد.
صاحبان چنین کسب و کارهایی علاوه بر داشتن مهارتهای مدیریتی و کارآفرینی باید از مهارت های زندگی مانند ارتباطات نیز در سطح عالی برخوردار باشند.
راه اندازی کسب و کار موفق خانوادگی، علاوه بر ایجاد درآمد برای اعضای خانواده سبب بهبود روابط میان اعضاء و کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی برای خانواده ها خواهد شد.
2-1-2 جایگاه کسب و کارهای خانوادگی در اقتصاد کشور ما:
کسب و کار خانوادگی همواره در کارآفرینی و اقتصاد جوامع نقش بسزایی داشته است، زیرا در بررسی‌های به عمل آمده بزرگترین منابع سرمایه‌گذاری های غیر رسمی برای راه اندازی کسب و کار اعضای خانواده ،دوستان و بستگان هستند.
در ایران نیز کسب و کارهای خانوادگی با زندگی روزمره مردمان عجین شده است، به گونه ای که در ساختار اقتصادی و شیوه درامد زایی و زندگی آنان، نمونه های زیادی از کسب و کارهای خانوادگی «هر چند بدون سازماندهی» به چشم می خورد. (زعفریان و همکاران، 1386)
2-1-3 کسب و کارهای خانوادگی در دیگر کشورها:
کسب و کارهای خانوادگی یکی از بخش های مهم اقتصاد کشورهای پیشرفته هستند. در آمریکا بیش از ۸۰ درصد کسب و کارها توسط خانواده ها کنترل می شود؛ و بیش از ۶۰ درصد نیروی کار آمریکا برای کسب و کارهای خانوادگی کار می کنند، کسب و کارهای خانوادگی دارای روح کارآفرینانه و نشانگر آرزوها و رویاهای بسیاری از افراد برای استقلال، فعالیت خانوادگی، غرور و ثروت هستند.
به همین ترتیب در اروپا و آمریکای جنوبی و مرکزی ، کسب و کارهای خانوادگی بر ساختار اقتصاد حاکم هستند و بخش مهمی از اقتصاد بسیاری از کشورها را کنترل می کنند. از اینرو می توان کسب و کارهای خانوادگی را بخش مهمی از اقتصاد جهانی دانست.