منبع پایان نامه ارشد با موضوع پایگاه های اطلاعاتی و گل و گیاهان زینتی

دانلود پایان نامه

جامعه آماری عبارتست از مجموعهای از افراد، اشیاء و … که حداقل در یک صفت مشترک باشند(کیاکجوری، 1389). جامعه آماری تحقیق حاضر تولیدکنندگان گل وگیاهان زینتی در شهرستان محلات وکارشناسان کشاورزی در زمینه تولید گیاهان زینتی می باشند. بر اساس مطالعات صورت گرفته و با استفاده از داده های موجود در پایگاه های اطلاعاتی، افزون بر 3000 نفر به صورت رسمی در قالب 700 واحد تولید و پرورش گل و گیاهان زینتی در شهرستان محلات در سال 1384 مشغول به کار بوده اند که در اینجا به دلیل عدم دسترسی دقیق به جمعیت تولید کننده ی گیاهان زینتی برای سال های بین 82 تا 92، می توان با استفاده از نرخ رشد جمعیت، این تعداد را به صورت تقریبی تخمین زد.
3-4. نمونه آماری
نمونه عبارتست از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود، به طوری که این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(کیاکجوری، 1389).
در اینجا چون کار به صورت پرسش نامه نبوده است و محدودیتی برای تعداد افراد وجود ندارد، لذا بحث نمونه گیری منتفی و داده های کل جامعه آماری از طریق سرشماری جمع آوری گردیده است.
3-5 . شیوه گردآوری داده ها
داده های مورد نیاز در این پژوهش عبارتند از نرخ اشتغال و تعداد افراد شاغل در منطقه در زمینه تولید گیاهان زینتی و میزان صادرات این محصول از منطقه محلات. به منظور تهیه داده ها واطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه حضوری به مراکز تولید گیاهان زینتی در شهرستان و انجام مصاحبه با کارشناسان کشاورزی در زمینه تولید گیاهان زینتی و همچنین از اطلاعات سازمان وزارت کشاورزی کشور و درگاه ملی آمار ایران و مستندات و مدارک موجود استفاده شد.
3-6 . روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از روش تحلیل همبستگی به منظور بررسی داده های آماری موجود استفاده می شود تا بتوان ارتباط بین وضعیت اشتغال و توسعه صادرات در منطقه را مورد بررسی قرار داد و نرم افزار SPSS در این تحقیق برای بررسی این روند در زمان حال حاضر و تحلیل آماری داده های موجود و نرم افزار ونسیم برای پیش بینی این ارتباط در آینده به کار رفته است.
SPSS “بسته ای آماری برای علوم اجتماعی” که نخستین نسخه آن در سال 1968 پس از آنکه توسط Norman H. Nie و C.Hadlai Hull توسعه داده شد، به بازار عرضه شد .
H. Nie Norman کارشناس ارشد رشته علوم سیاسی در دانشگاه استنفورد بود، اکنون استاد پژوهش در دانشکده علوم سیاسی در استنفورد و استاد ممتاز علوم سیاسی در دانشگاه شیکاگو می باشد .

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع برانگیختگی فیزیولوژیکی و توجه متمرکز بر خود

شکل ‏3 1 . نرم افزار SPSS
ونسیم یک نرم افزار شبیه سازی برای سیستم های دینامیکی می باشد که ما را قادر به مفهومسازی، مستندکردن، شبیه‏سازی و تجزیه و تحلیل و بهینه کردن این مدلها میکند. این نرمافزار برای ما یک محیط مناسب فراهم میکند تا بتوانیم با استفاده از ابزارهای آن مدلهای شبیهسازی را با استفاده از نمودارهایی چون نمودار جریان و نمودار حلقه علی به راحتی بسازیم. با توجه به این امر که در این تحقیق یکی از اهداف ما بررسی روند توسعه ی صادرات و تغییرات میزان اشتغال می باشد و این امر در فضای یک سیستم پویا قابل اجراست، در این پایان نامه از نرم افزار ونسیم استفاده شده است. شمای این نرم افزار در شکل زیر آمده است.

شکل ‏3 2 . محیط نرم افزار VENSIM
3-7 .خلاصه فصل
در این فصل به بیان روششناسی اجرای تحقیق شامل: روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش های مختلف جمعآوری دادهها و روش تجزیه و تحلیل دادهها و اطلاعات پرداخته شده است.

فصل چهارم
نتایج
فصل چهارم:نتایج
4-1. مقدمه
افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاست های بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد.