منبع پایان نامه ارشد با موضوع مفاهیم نظری و اساسی در سیستم پویا و صادرات گل و گیاهان زینتی

دانلود پایان نامه

در این پایان نامه به منظور بررسی تاثیر روند توسعه ی صادرات گل و گیاهان زینتی بر میزان اشتغال در شهرستان محلات و همچنین شبیه سازی این روند تا سال 1400 از روش پویایی سیستم ها در محیط نرم افزار ونسیم و همچنین نرم افزار SPSS استفاده می شود.
4-3. پویایی سیستم ها
روش پویایی سیستم، به عنوان یک رویکرد مدل‌سازی، تاریخچه طولانی داشته برای اولین بار فارستر این رویکرد را جهت درک مبانی استراتژیک در سیستم‏های پویای پیچیده ایجاد نمود. مدل‏های پویایی سیستم با بینش فرآیندهای بازخور، کاربران سیستم را به فهم بهتری از رفتار دینامیکی سیستم‏ها در طول زمان نائل می‏سازند. محدوده‌های کاربردی پویایی سیستم بسیار وسیع بوده و به خصوص بر کاربردهای آن در مسائل اجتماعی و اقتصادی تاکید بسیار می‏شود. مهم‌ترین اصل اساسی دینامیک سیستم‏ها، بازخوردها و تأخیرها هستند که ساختار سیستم و دینامیک رفتاری آن را تشکیل می‏دهند. بیشتر هنر مدل‏سازی به این روش کشف و درک فرایندهای بازخوردی است، فرایندهایی که در آن ساختارهای ذخیره و جریان، تأخیرهای زمانی و رفتارهای غیرخطی تعیین کننده پویایی سیستم می‌باشد (زارع، 1390).
4-3-1. مفاهیم نظری و اساسی در سیستم پویا
مفا هیم نظری پویایی سیستم بر اساس اصل تفکر سیستمی است که دنیا را متشکل از کل هایی به نام سیستم می داند. خواص سیستم از جمع خواص اجزاء آن به دست نمی آید بلکه حاصل مطالعه اجزا و روابط آنهاست، در واقع سیستم برابر با جمع اجزای خود نیست و باید به عنوان یک کل مد نظر قرار گیرد (Stermane, 2000).


چند اصطلاح موجود در سیستم پویا عبارتند:
الف) بازخورد : فرایندی است که طی آن، یک متغیر در یک سلسله ارتباطات علت و معلولی بر متغیرهای دیگر اثر بگذارد و در نهایت با تاثیر بر خود منجر به افزایش و کاهش خود شود. در همین راستا دو نوع بازخورد مثبت و منفی وجود دارد. شکل های زیر نمونه هایی از بازخوردهای مثبت و منفی می باشند.

شکل ‏4 4 . نمونه ای از بازخورد مثبت

شکل ‏4 5 . نمونه ای از بازخورد منفی
بازخورد مثبت (+): متغیر اولیه با کاهش یا افزایش در متغیر دیگری در نهایت منجر به کاهش یا افزایش در خود شود.
بازخورد منفی (-): متغیر اولیه با کاهش یا افزایش در متغیر دیگر، در نهایت منجر به افزایش یا کاهش در خود شود.
ب) نمودار علت و معلولی: مجموعه بازخوردهای موجود در سیستم در قالب یک نمودار کلی را گویند.
ج) روابط حلقوی: ارتباط میان اجزای سیستم، خطی نیست بلکه به صورت حلقه های علت و معلولی است. دو نوع حلقه تقویت و تعدیل وجود دارد.
چهار عنصر اصلی مدل سازی سیستم ها در نرم افزار ونسیم عبارتند از : ذخیره، جریان، رابط ها و مبدل ها که با علائم خاصی در سیستم نشان داده می شوند.

شکل ‏4 6 . علائم مورد استفاده در سیستم پویا
ذخیره یا تراز: برای تشریح هر پارامتر یا متغیری که تجمع می یابد، استفاده می شود.
جریان ها: فرایندهایی را نشان می دهند که ذخایر را پر یا خالی می کنند.
اتصالات یا رابط ها: برای نشان دادن روابط بین متغیرهای مدل استفاده می شوند.اتصالات اطلاعات گرافیکی را در یک مدل از یک جزء به یک جزء دیگر حمل می کنند.
مبدل ها: ورودی را به خروجی اتصال می دهند، که می توانند به صورت روابط جبری، نمودار یا جدول باشند.
4-4. تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها
در این بخش با استفاده از جداول و نمودارها حاصل از مدل سازی وضعیت منطقه در حال حاضر در محیط نرم افزار ونسیم و همچنین بدست آوردن ضریب همبستگی پیرسون ، به تجزیه و تحلیل توصیفی دادهها پرداخته و متغیرهای تحقیق را مورد بررسی قرار میدهیم. پس از اجرای مدل ونسیم برای سال های 82 تا 92 (دوره 10 ساله)، نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته در محدوده شهرستان محلات، نشان دهنده ی این امر می باشند که در بین سال های 1382 الی 1392 به دنبال توسعه ی صادرات در زمینه تولید گل و گیاهان زینتی در شهرستان محلات که به عنوان مهد پرورش گل و گیاهان زینتی در ایران شناخته شده است، تعداد افراد شاغل در این زمینه نیز افزایش یافته و همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، تعداد افراد بیشتری به تولید گل و گیاهان زینتی روی آورده اند.