منبع پایان نامه ارشد با موضوع فرآیند تصمیم‌گیری و توسعه دانش

دانلود پایان نامه

روششناسی تحقیق
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه
تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای دست یازیدن به حقایق و دانش نو، و ارتباط آن با کل زندگی تعریف میشود. همچنین تحقیق عملی منظم، منطقی و دقیق برای حل مسائل و درک روابط بین متغیرها مطرح میگردد(خلیلی شورینی، 1388، 15).
بر این اساس، پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته‌ها به جستجو پرداخت و نسبت به آنها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته‌ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می‌شود. و روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص‌کردن یک موقعیت نامعین است(مقیمی، 1380، 17).
در این فصل، روش‌شناسی تحقیق حاضر تشریح و تبیین خواهد. و در انتها نرم افزارهای مورد استفاده به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل پژو هش ارائه خواهد شد.
3-2. روش تحقیق
به طور کلی روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو ملاک زیر تقسیم بندی نمود :
الف: هدف تحقیق ب: نحوه گردآوری داده‌ها
الف: تحقیقات علمی بر حسب هدف تحقیق به سه دسته تقسیم می‌شود:
بنیادی
کاربردی
توسعه‌ای
1- تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه‌ها، تبیین روابط بین پدیده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است. تحقیقات بنیادی، نظریه‌ها را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل یا رد می‌کند. با تبیین روابط میان پدیده‌ها، تحقیق بنیادی به کشف قوانین و اصول علمی می‌پردازد. این نوع تحقیقات، نتیجه گرا بوده و در رابطه با نیازهای تصمیم‌‌گیری انجام نمی‌شود.
تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شوند.
تحقیق توسعه‌ای: فرآیندی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک فرآورده انجام می‌شود. هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین یا تهیه برنامه‌ها، طرح‌ها و امثال آن است. به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص شده و بر اساس یافته‌های پژوهشی، طرح یا برنامه ویژه آن تدوین و تولید می‌شود.
ب)دسته بندی تحقیقات بر حسب روش گردآوری دادهها:
تحقیقات علمی بر این اساس را می‌توان به دو دسته‌ تقسیم کرد:
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)
تحقیق آزمایشی
1- تحقیق توصیفی: شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می‌تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم‌گیری باشد.
2- تحقیق آزمایشی: به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرح‌های آزمایشی استفاده می‌شود.
با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضر از نظرهدف کاربردی، از نظر روش گردآوری داده‌ها، توصیفی می‌باشد. تحقیق کاربردی است زیرا نتایج آن برای گروههای مختلف برنامه‌ریزان و مدیران قابل استفاده است. توصیفی است چون امکان دستکاری متغیرها و مؤلفه‌های آنها وجود ندارد.
3-3. جامعه آماری