منبع پایان نامه ارشد با موضوع صادرات محصولات کشاورزی و استراتژی توسعه صادرات

دانلود پایان نامه

صادرات در بخش
کشاورزی ایران
(با تاکید بر سیاستهای
ارزی و تجاری)
نتایج حاصل نشانگر، تاثیرپذیری رشد اقتصادی بخش کشا ورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهره وری عوامل تولید؛ تاثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد. بر اساس نتایج مزبور ، ضرورت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و بهبود بهره وری عوامل تولید برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر؛ تمرکز بر گسترش سرمایه از طریق افزایش موجودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخش کشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولید محصولات رقابتی در بخش کشاورزی ، اصلاح نرخ ارز و تداوم و گسترش سیاستهای حمایتی (پرداخت جوایز صادراتی) به منظور توسعه صادرات کشاورزی باید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد.
1383 خالدی و
همکاران پایانامه
کارشناسی ارشد
5 عوامل موثر بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی را طی دوره 78-1341 با استفاده از تحلیل سریهای زمانی و تکنیکهای همگرایی نتایج تجربی تحقیق نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی کشور (ظرفیت تولیدی )، قیمتهای نسبی صادرات و مصرف داخلی (تقاضای داخلی )بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی تاثیر معنی دار دارند . در حالیکه اثر نرخ ارز موثر صادراتی بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی معنی دار نیست که این خود دلیلی بر نامناسب بودن سیاستهای ارزی دولت در زمینه صادرات محصولات کشاورزی در دوره مورد مطالعه بوده است.
1381 خلیلیان و
فرهادی فصلنامه اقتصاد
کشاورزی و
توسعه
6 رابطه بین صادرات و
رشد اقتصادی بخش
کشاورزی در ایران را
طی سالهای 78-1349 نتایج نشان می دهد که رشد صادرات بخش کشا ورزی در کوتاه مدت و بلند مدت محرک رشد اقتصادی این بخش بوده است . در حالی که رشد اقتصادی بخش کشاورزی تنها در کوتاه مدت منجر به رشد صادرات این بخش شده است . رشد موجودی سرمایه بخش در بلند مدت منجر به رشد اقتصادی گردیده در حالی که رشد نیروی کار شاغل در بخش در بلند مدت تاثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش داشته است . رشد نیروی کار و موجودی سرمایه در بلند مدت تاثیر معنی داری بر صادرات بخش نداشته اند ؛ اما از عوامل غیرمستقیم موثر بر صادرات بخش کشاورزی در کوتاه مدت محسوب شده اند و بالاخره تغییرات نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت و بلند مدت تاثیر معنی داری بر رشد و صادرات بخش کشاورزی نداشته است. 1380 حفار اردستانی
پایان نامه
کارشناسی
ارشد اقتصاد
7 صادرات غیرنفتی و
اشتغال به بررسی
ارتباط میان صادرات
غیرنفتی و اشتغال