منبع مقاله درمورد وضعیت اقتصادی خانواده دانشآموزان و سابقه بیماری دانشآموزان

دانلود پایان نامه

روش اجرا: ابتدا معرفینامه‌ای از طرف آموزش دانشگاه محقق اردبیلی، به بخش تحقیقات سازمان آموزش و پرورش کل استان اردبیل ارائه شد. مسئولین این اداره، پس از بررسی پرسشنامه‌ها مجوز به منظور اجرا صادر کردند. سپس لیست تمام مدارس پسرانه و دخترانه مقطع راهنمایی شهرستان اردبیل از سازمان آموزش و پرورش کل استان اردبیل تهیه شد و سپس از بین تمامی مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه 20 مدرسه (10 مدرسه دخترانه و 10 مدرسه پسرانه) را به صورت تصادفی انتخاب کرده تمام دانش‌آموزان مدارس مقطع راهنمایی از نظر داشتن اختلال یادگیری بررسی گردیدند. معلمان، مشاوران و پژوهشگر غربال‌گری او‌ّلیه را برای شناسایی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال یادگیری انجام دادند؛ و اطلاعات لازم در این زمینه در جلسات توجیهی به معلمان داده شد. از بین دانش‌آموزانی که معلمان معر‌ّفی کرده بودند، به منظور اعتبار بیشتر تشخیص و شناسایی دقیقتر کودکان دچار ناتوانی یادگیری، مصاحبه بالینی به همراه آزمون هوش ریون انجام شد که نتایج به دست آمده از فهرستهای وارسی را تأیید کند. در نهایت 40 دانشآموز (20 دانشآموز پسر و 20 دانشآموز دختر) به عنوان نمونه نهایی ناتوانی یادگیری انتخاب شدند. همچنین 40 دانشآموز عادی به منظور مقایسه با این گروهها همتا و انتخاب شدند. سپس پژوهشگران، هدف از اجرای تحقیق و لزوم همکاری صادقانه آزمودنی‌ها را در تکمیل نمودن پرسشنامه‌ها مطرح کردند. پرسشنامه در اختیار آزمودنی‌ها قرار گرفت، نحوه‌ی پاسخ‌دهی به پرسشنامه‌ها تشریح گردید و و از آن‌ها خواسته شد پس از پاسخ دادن آن را به آزمون‌گر تحویل دهند.
فصل چهارم:
نتایج و یافته‌های پژوهش

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره التباس و موعظه

1-4- مقدمه
در این فصل با استفاده از روشهای آماری مناسب اطلاعات جمعآوری شده حاصل از آزمونها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج به دست آمده در سه بخش یافتههای جمعیت شناختی، یافتههای توصیفی، یافتههای استنباطی مطرح شدهاند.
2-4- یافتههای جمعیت شناختی
شرکتکنندگان به صورت تصادفی از میان دانشآموزان دختر و پسر مدارس راهنمایی شهر اردبیل انتخاب شدند. میانگین سنی آنها 46/13 سال، انحراف استاندارد 870/0 و دامنه تغییرات سنی آنان از 12 تا 17 سال متغیر بود.
جدول (1): وضعیت اقتصادی خانواده دانشآموزان
درصد فراوانی وضعیت اقتصادی
3/16 13 خوب
3/61 49 متوسط
5/22 18 ضعیف
همانطور که در جدول 1 دیده میشود وضعیت اقتصادی 3/16 درصد خانواده دانشآموزان از لحاظ وضعیت اقتصادی خوب، 3/61 متوسط و 5/22 وضعیت آنها ضعیف میباشد.
جدول (2): سابقه بیماری دانشآموزان
درصد فراوانی سابقه بیماری
08/83 67 بله
3/16 13 خیر
همانطور که در جدول 2 دیده میشود 08/83 درصد دانشآموزان دارای سابقه بیماری جسمانی و 3/16 درصد آنان بدون سابقه بیماری جسمانی میباشند.
3-4- یافتههای توصیفی
جدول3: نتایج میانگین، انحراف استاندارد مقایسه سبکهای یادگیری دانشآموزان با و بدون ناتوانی یادگیری
عادی ناتوان یادگیری
انحراف استانداد میانگین انحراف استانداد میانگین