منبع تحقیق درمورد ویژگی های خدمات و احساسات مثبت

دانلود پایان نامه

اما اگر مخاطبین هدف از خدمات ارائه شده آگاهی داشته باشند، ولیکن چیز بیشتری در این مورد ندانند، پیشنهاد می گردد که ابتدا بداند که چه تعداد افراد در میان مخاطبین هدف درباره خدماتش، اطلاعات کم، کافی و یا زیادی دارند و سپس بر اساس همین اطلاعات، اهداف و برنامه ارتباطی خود را تعیین کند.
به همین ترتیب اگر اعضای هدف از وجود خدمات ارائه شده جدید مطلع باشند، توصیه می گردد که متصدیان تبلیغات ، احساس آنها را نسبت به این خدمات بررسی کنند. اگر مخاطبین نظر چندان مساعدی نسبت به این خدمات نداشته باشند، برقرار کننده ارتباط باید اول به دلیل آن پی ببرد و آنگاه نسبت به تهیه یک برنامه ارتباطی برای جایگزین کردن احساسات مثبت و مساعد اقدام کند.
2- قبل از اجرای برنامه تبلیغاتی توصیه می گردد به صورت آزمایشی از طریق انجام یکی از انواع پس آزمون ها به صورت ضمنی، اثربخشی برنامه تبلیغات را ارزیابی کنند. این امر به کاهش هزینه های تبلیغاتی کمک بسیار زیادی می کند.
3- از آنجا که مخاطبین هدف ممکن است خدمات جدید را دوست داشته باشند ولی نه آن قدر که آن را نسبت به انواع مشابه ترجیح دهند، در چنین مواقعی توصیه می شود برقرار کننده ارتباط بکوشد تا در مشتریان رجحان انتخاب ایجاد نماید. در این باره واحد تبلیغات آن خدمت خاص باید درباره کیفیت ، فایده، عملکرد و دیگر ویژگی های خدماتش تبلیغ کند.
4- مخاطبین هدف ممکن است خدمات خاصی را در زمینه خدمت جدید ترجیح دهند، اما درباره خرید آن متقاعد نشده باشند. در این زمینه توصیه می گردد برقرار کننده ارتباط، نسبت به مجاب کردن مشتریان اقدام نماید.
5- شاید برخی از اعضای مخاطبین هدف، درباره خوب بودن خدمات پیام بازرگانی تلویزیون مجاب شده باشند و آنها را به خدمات مشابه در سایر رسانه ها ترجیح دهند اما برای خرید اقدام نکنند. شاید آنها انتظار دریافت اطلاعات بیشتری را بکشند یا بعداً با برنامه دست به خرید بزنند. به نظر پژوهشگر در اینجا وظیفه برقرار کننده ارتباط در واحد تبلیغات این است که با تهیه پیام های مناسب و به موقع، مشتریان را به سوی اقدام نهایی راهنمایی کند.
5-3-2- پیشنهاد در مورد رسانه
1- از آنجاییکه تبلیغات از طریق تلویزیون، بیشترین جلب توجه را ایجاد نموده است، بنابراین توصیه می گردد متصدیان تبلیغ، نسبت به تهیه پیام های تبلیغاتی برای مخاطبان دیگر رسانه ها اقدامات مقتضی را معمول فرمایند و با طراحی تبلیغات متفاوت و به کار گیری ابزار مناسب، برای جذب مخاطب از دیگر رسانه ها تلاش کنند.
2- در ساخت پیام بازرگانی علاوه بر اولویت به متغیر آگاهی به متغیرهای دیگر عوامل موثر بر اثربخشی پیام بازرگانی در جذب مخاطب نیز اهمیت داده شود .
5-4- پیشنهاد هایی به پژوهشگران آتی
عوامل متعددی وجود دارند که به عنوان عوامل موثر بر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب شناخته شده اند، اما در این تحقیق تنها تاثیرگذاری 4 عامل از عوامل کلیدی اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب مورد بررسی قرار گرفت که البته بخشی از تغییر پذیری در جذب مخاطب را پوشش می داد. به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود تا تاثیرگذاری سایر عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب را در فصول مختلف سال مورد تحقیق و بررسی قرار دهند. همچنین از آنجایی که تحقیق حاضر در استان تهران انجام شده است، از انجام چنین تحقیقی در بقیه مراکز استان می توان نتایج متفاوتی حاصل نمود و با مطالعه تطبیقی بین نتایج حاصل از آن، به تفاوتهای موجود پی برد.
5-5-خلاصه
در این فصل، نتایج پژوهش مبنی بر «بررسی و شناسایی عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب» مورد مطالعه قرار گرفت. سپس نتایج به دست آمده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به دنبال آن محدودیت های پژوهش به صورت کلی ارائه شد و در نهایت بر اساس نتایج پژوهش پیشنهاد های تخصصی وسپس پیشنهاد هایی برای پژوهشگران آینده ارائه گردید.
پیوستها:
الف- پرسشنامه

مطلب مرتبط :   پایان نامه کارآزمایی بالینی و استرس اکسیداتیو

ردیف مولفه ها بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
1 به نظر شما تا چه میزان ابتکار و خلاقیت موجود در تبلیغات کالا در جذب مخاطب مؤثر است ؟