منبع تحقیق درمورد وسایل ارتباط جمعی و میزان تأثیر عوامل

دانلود پایان نامه

اهمیت نظری و عملی این پژوهش آن است که شاخصها و متغیرهای اصلی اثربخشی تبلیغات بازرگانی را شناسایی کنیم؛ چرا که در هر عمل خرید، یک فرآیند تصمیم گیری وجود دارد، فرآیندی که طی آن خریدار تصمیمم گیرد چه نوع محصول یا خدماتی را خریداری نماید. اولین گام در این جریان نیاز مخاطب است و از آنجا که عموماً عادت به مصرف پیام گیران از طریق رسانه ها به ویژه تلویزیون هدایت میشود، رسانه ها درصدد هستند با تحریک حس نیاز مخاطب، او را به خرید تشویق نمایند مخاطب نیز برای رفع نیاز خود به جمع آوری اطلاعات در خصوص نیازش می پردازد تا بتواند معیارهایی را برای خرید و تأمین خواست هاش تعیین نماید و پس از مشخص کردن ملاک ها و معیارهای خویش است که تصمیم به خرید می گیرد و اینجاست که نقش سازندگان تبلیغات و رسانه های تبلیغاتی به خصوص تلویزیون به عنوان یکی از فراگیرترین وسایل ارتباط جمعی مشخص می شود و اگر رسانه ی تبلیغاتی نتواند بین تولید کننده و مصرف کننده نقش خود را به خوبی ایفا نماید، شکست خواهد خورد.
این پژوهش، در جستجوی شناسایی آن اصول و قواعدی در تبلیغات بازرگانی می باشد که وقتی از طریق تلویزیون پخش می شود ، از سوی مخاطب قابل پذیرش باشد.


پژوهش مورد نظر از لحاظ علمی به دلایل زیر می تواند ضروری باشد:
1. سازندگان تبلیغات بازرگانی می خواهند از طریق رسانه تلویزیون پیام خود را به مخاطبان عام و خاص بسیاری منتقل کنند، این کار بدون شناخت فرآیندهای ارتباطی و توجه به عناصر فراگرد ارتباط به ویژه مخاطب میسر نیست.
2. با شناخت مخاطبان، قبل و بعد از پخش پیا م های بازرگانی سیما می توان به میزان اعتماد آنان نسبت به این رسانه تبلیغاتی پی برد.
3. شناخت نیازهای مخاطبان جهت ایجاد انگیزه در آنان برای خرید امری ضروری است که لازمه ی آن دانستن علم ارتباطات اجتماعی است.
4 .آگا ه سازی مخاطبان از کالاها و خدمات تولید کنندگان و بالا بردن تعداد مخاطبان از هد ف های اساسی تبلیغات بازرگانی است و این که هر منبع ارسال پیام تبلیغاتی باید بداند به چه علت تبلیغ می کند؟ مخاطبان او چه کسانی هستند؟ نیازهایشان چیست؟ وسیله ای را که برای تبلیغات در نظرگرفته مناسب است؟ و…
1-3- سوال های اصلی تحقیق:
میزان تأثیر عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب چه مقدار می باشد؟
اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب چگونه است؟
1-4- سوالهای فرعی تحقیق:
تا چه حد جلب توجه (آگاهی) دادن پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟
تا چه حد ایجاد علاقه پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟
تا چه حد ایجاد تمایل پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟
تا چه حد سوق دادن (اقدام به خرید) مخاطب توسط پیام بازرگانی در اثربخشی پیام بازرگانی موثر است؟
1-5-اهداف اصلی تحقیق :
بررسی و شناسایی میزان تأثیر عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب
بررسی و شناسایی اولویت بندی عوامل موثر بر اثربخشی پیامهای بازرگانی در جذب مخاطب
1-6- اهداف فرعی تحقیق:
بررسی و شناسایی میزان تأثیر جلب توجه (آگاهی) دادن پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی
بررسی و شناسایی میزان تأثیر ایجاد علاقه پیام بازرگانی به مخاطب در اثربخشی پیام بازرگانی